Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Elev får skadestånd efter lärares grepp i elevens nacke

Nyheter
Publicerad: 2020-09-10 09:52

Tingsrätten menade att en lärare tog ett befogat grepp om nacken på en elev då han varit ordningsstörande och inte hörsammat flera tillsägelser.
Hovrätten anser dock att eleven genom nackgreppet utsattes för en kränkande behandling i skollagens mening.
Därför döms Grästorps kommun att betala 5 000 kronor i skadestånd.

Grästorps kommun är huvudman för den aktuella skolan i Grästorp, där det bedrivs grundskoleverksamhet med årskurs 4–9. Den aktuelle eleven gick vid tiden för händelsen, i januari 2018, i årskurs 7 på skolan. De två vuxna personer som står i fokus för händelsen är en kvinnlig bildlärare och en manlig resursperson.

Den 29 januari 2018 uppstod en konflikt i skolans kafeteria emellan eleven och den elev som behövde en resursperson. På skolan pågick vid den aktuella tidpunkten en lek, den så kallade ”reggleken”. Den innebar att man gjorde utfall mot en annan person och om den personen reagerade fick man angripa denne.

”Larvig lek”

Den elev som senare kom att utsättas för personalens ingrepp tyckte att det var en larvig lek och var själv aldrig med. Stödeleven gjorde ett utfall mot den nämnda eleven i kafeterian. Den sistnämnda eleven förklarade att han inte ville vara med.

Skolinspektionens version av det fortsatta händelseförloppet är att stödeleven började utagera och ge sig på den i målet aktuella eleven. Stödeleven fick till svar något i stil med ” lägg av, du luktar illa, gå och duscha”. Stödeleven kontrade då med att ta ett grepp om honom och slängde ner honom på marken. Detta var obehagligt för den drabbade eleven, det var mycket folk i rummet.

”Stark smärta”

Resurspersonen ingrep och tog bort stödeleven från den andre eleven och gick iväg med honom i en annan riktning, i en trappa upp till ett annat våningsplan. När den andre eleven kom upp från golvet sa han återigen till stödeleven att ” lägg av, gå och duscha, du luktar illa, har du duschat någon gång i ditt liv”. Hans kommentarer ska inte ha varit hätskare än så. Stödpersonen och hans elev hade då kommit ganska långt bort. Då kände den andre eleven helt överraskande en stark smärta i nacken. Bildläraren hade kommit bakifrån och tagit ett väldigt hårt tag om pojkens nacke. Hon klämde till och drog med handen över nacken. Hon har långa naglar som gjorde att det blev tre djupa revor i nacken. Det började blöda och gjorde väldigt ont.

Skolinspektionen begärde 10 000 kronor i skadestånd för kränkning enligt 6 kap. 12 § skollagen.

”Befogad nödvärnssituation”

Kommunen menar att bildlärarens beteende inte varit ägnat att kränka pojken utan har varit befogat utifrån en nödvärnssituation.

En förundersökning avseende ofredande lades ned den 22 maj 2018 då det inte gått att bevisa att bildläraren haft uppsåt till gärningen.

Nu har alltså det civilrättsliga målet avgjorts. Skaraborgs tingsrätt konstaterade att bildlärarens ingripande mot eleven var befogat då hon som lärare har en skyldighet att ingripa då ordningen i skolan störs.

Befogat grepp enligt tingsrätten

Frågan är då om det kroppsliga ingrepp som skedde var befogat i den rådande situationen. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2016 s. 596 uttalat att en lärare, då en elev inte lyder, till exempel kan få ta ett stadigt tag i dennes arm och leda ut eleven ur klassrummet. Då bildläraren flera gånger sagt till pojken att sluta skrika och provocera och han haft tid på sig att sansa sig men inte slutat måste det anses ha varit befogat för läraren att vidta ett fysiskt ingrepp. Att hon tagit ett stadigt tag om nacken har hon förklarat med att pojken förmodligen slitit sig om hon tagit honom i armen. Det får därför anses ha varit befogat att ta ett grepp om nacken på eleven. Greppet har inte haft något syfte av bestraffning utan syftet har endast varit att få eleven att sluta provocera stödeleven och undvika ytterligare konfrontationer pojkarna emellan. Greppet om nacken var i den rådande situationen därmed befogat och någon kränkande behandling hade inte förekommit. Käromålet skulle därför ogillas.

Hovrätten: Kränkande behandling

Göta hovrätt kommer till motsatt slutsats. Hovrätten börjar med att notera att Högsta domstolen, efter tingsrättens dom, har uttalat att ett grepp om en elevs nacke i regel är ett fysiskt ingripande av sådant slag att det utgör en kränkande behandling, även om det inte sker i bestraffande eller disciplinerande syfte. Hovrätten finner mot denna bakgrund att Skolinspektionen har visat omständigheter som ger anledning att anta att eleven blivit utsatt för en kränkande behandling i skollagens mening och att Grästorps kommun har att visa att sådan kränkande behandling inte förekommit.

Göta hovrätt anser inte det var en sådan akut situation som motiverade ett fysiskt ingripande i form av ett nackgrepp. Åtgärden vidtogs när stödeleven befann sig tillsammans med skolpersonal på ett inte obetydligt avstånd från den andre eleven. I och för sig skrek den sistnämnda eleven till stödeleven när åtgärden vidtogs, men han var inte i färd med att springa mot denne elev. Av utredningen framgår även att nackgreppet inte föregicks av någon ytterligare muntlig tillsägelse trots att pojken i det första skedet av händelseförloppet hade lugnat ner sig till följd av sådana tillsägelser.

Började blöda

Dessutom ledde nackgreppet till att rivsår uppstod och att det började blöda, vilket var en påräknelig följd då bildläraren hade långa naglar och tog nackgreppet bakifrån utan förvarning. Även om läraren inte menade att kränka pojken eller riva honom i nacken framstår nackgreppet som både obefogat och oproportionerligt.

Sammantaget har Grästorps kommun inte visat att det förelåg en nödvärnssituation eller att åtgärden låg inom ramen för vad som är tillåtet med stöd av en lärares tillsynsplikt. Hovrätten finner därför att pojken genom nackgreppet utsattes för en kränkande behandling i skollagens mening. Nackgreppet var till sin art så allvarligt att kränkningen inte kan bedömas som ringa, även om pojken skrek i skolans lokaler och läraren omgående efter nackgreppet bad honom om ursäkt. Det finns inte heller vid tillämpning av skollagen särskilda skäl för att skadeståndet ska sättas ned eller helt bortfalla.

Kränkningens allvar motiverar dock vid en helhetsbedömning inte ett högre skadestånd än 5 000 kronor. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.