Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ekonomiansvarig har bevisbördan för egna utlägg

Nyheter
Publicerad: 2021-07-12 07:51
Pärmar med räkningar och fakturor på kontor Foto: Jessica Gow / TT /

En 42-årig tidigare vice vd i ett vårdbolag vann bifall för sitt yrkande om att få ut 23 dagars lön för utebliven semester.
Det ankom dock på mannen – såsom tidigare ekonomiansvarig i bolaget – att visa att flera av de utlägg han gjort och fakturor han ställt hade gjorts korrekt.
Då han inte lyckats visa detta ska han i sin tur betala 246 086 kronor till bolaget.

Ett bolag verksamt inom vård och omsorg startades i januari 2017 av en 42-årig man tillsammans med en kvinna.

Från och med starten till och med juni 2018 var mannen delägare och styrelsesuppleant i bolaget. Han var under samma period dessutom anställd i bolaget som vice vd och ekonomiansvarig, vilket innebar att han hanterade bolagets löpande bokföring samt utbetalningar.

I juni 2018 avslutade mannen samtliga engagemang i vårdbolaget och hans anställning som vice vd upphörde samma månad.

Kärnan i tvisten

Huvudkäromålet rör en tvist mellan 42-åringen och bolaget om huruvida mannen tagit ut samtliga semesterdagar eller inte och om bolaget i så fall är skyldigt att utge semesterersättning för de dagar som inte tagits ut. Det var ostridigt att mannen tjänat in totalt 53 semesterdagar.

I ett genkäromål tvistar parterna om huruvida 42-åringen gjort uttag från bolagets bankkonto till sig själv utan att ha haft rätt till det samt betalat fakturor med bolagets medel som inte har med bolaget att göra.

Tingsrättens bedömning

Gällande huvudkäromålet ansåg tingsrätten att det var visat att 42-åringen fått lön för 16 av de totalt 53 semesterdagarna. Mannen hade också fört över 60 000 kronor till sig själv vilket enligt honom delvis avsåg hans lönefordran på bolaget. Bland annat mot bakgrund av detta ansåg tingsrätten att mannen hade rätt till resterande 37 dagars lön och semestertillägg, vilket totalt uppgick till 99 490 kronor.

Avseende genkäromålet framhöll tingsrätten, angående bevisbördan för utläggen, att bolaget generellt får antas ha goda förutsättningar att dokumentera överföringar. Samtidigt var 42-åringen ekonomiansvarig och den som rent faktiskt ansvarade för bokföringen. I ljuset av detta ansåg domstolen att 42-åringen snarare än bolaget haft bäst förutsättningar att dokumentera överföringarna. Tingsrätten bedömde att 42-åringen var skyldig att utge totalt 175 401 kronor till bolaget.

42-åringen själv ansvarig

Arbetsdomstolen konstaterar, gällande talan om semesterersättning, att det i målet saknas dokumentation om bokförda semesterdagar. Generellt är det arbetsgivaren som ska visa att arbetstagaren varit semesterledig. Enligt domstolen har dock att 42-åringen varit den som ansvarat för nämnda bokföring och bolaget ska därmed inte lastas för bristen på dokumentation. 

Sammanfattningsvis ansåg därför rätten att 42-åringen tagit ut 30 av de totalt 53 semesterdagarna. Han har därför rätt till ersättning om 66 158 kronor för 23 icke uttagna semesterdagar.

Vad sedan avser genkäromålet är det mellan parterna tvistigt om 42-åringen haft utlägg till ett belopp om totalt 175 401 kronor. I likhet med tingsrätten konstaterar Arbetsdomstolen att mannen, i egenskap av att ha varit ekonomiansvarig, har bevisbördan för egna utlägg. 

Återbetalningsskyldig

Domstolen anser att 42-åringen inte lyckats visa att 165 347 kronor av den tvistiga summan varit utlägg i anställningen och han är därför återbetalningsskyldig till det beloppet. Efter justering av talan i Arbetsdomstolen gjorde bolaget även gällande att ett flertal fakturor 42-åringen ställt till bolaget inte avsett dess verksamhet. Domstolen finner att han är skyldig att utge ytterligare 80 739 kronor i den delen.

Sammanfattningsvis anses 42-åringen i huvudkäromålet ha rätt till 66 158 kronor i semesterersättning. I genkäromålet förpliktigas 42-åringen att totalt utge 246 086 kronor. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
arbetsdomstolen

Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand