Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Domstolarna är överens: Carried interest beskattas som lön

Nyheter
Publicerad: 2022-01-11 07:31
LAGBOK 2016

Både kammarrätten och förvaltningsrätten anser att Skatteverket gjorde rätt som betraktade den carried interest som betalats till ett bolag som en man indirekt äger som lön och inte kapitalinkomst. Något stöd att med skatterättslig verkan överlåta en arbetsinkomst till något annat rättssubjekt återfinns inte i inkomstskattelagen.

Skatteverket har beslutat att höja en 53-årig mans inkomst av tjänst med 1 419 354 kronor. Skatteverket har betraktat den carried interest som betalats till mannens indirekt ägda bolag avseende dess Class C- och Class D-andelar i REF IV-fonden som lön till 53-åringen. Han anser å sin sida att utdelningarna från fonden ska betraktas som kapitalinkomster hos hans företag. 

Var anställd som rådgivare

Frågan i målet är därmed om den interest som mannen erhållit från REF IV-fonden ska betraktas såsom lön till 53-åringen eller om den ska betraktas som avkastning på kapital hos bolaget. Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade att 53-åringen har varit anställd i och verksam som rådgivare i REP AB. REP AB har tillhandahållit rådgivning till fonden avseende förvärv, utveckling och avyttring av portföljbolag. 53-åringen har inom ramen för anställningen arbetat med att hitta lämpliga investeringsobjekt samt i viss utsträckning deltagit i styrelsearbetet i flera av fondens portföljbolag. 

Hans arbete för fonden i REP AB har varit en direkt förutsättning för att hans indirekt ägda bolag erhållit carried interest. Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att den carried interest som betalats ut till hans bolag från REF IV-fonden utgör ersättning för det arbete som 53-åringen gjort inom ramen för hans anställning som rådgivare gentemot fonden. Att han även erhållit lön direkt från REP AB medförde ingen annan bedömning. De till det indirekt ägda bolaget utbetalda medlen i form av carried interest skulle därför beskattas som lön i inkomstslaget tjänst hos 53-åringen i enlighet med Skatteverkets beslut. Överklagandet avslogs således.

Kammarrätten: utbetalningen utgör ersättning för arbete

Kammarrätten i Stockholm konstaterar att fonden inte avvikte på något avgörande sätt från sådana kontraktsrättsliga fonder som finns beskrivna i bland annat HFD 2020 ref. 68. och som innebär att det är investerarna som gemensamt äger tillgångarna i fonden.

Det har inte framkommit annat än att carried interest är en ersättning till bland andra de som arbetar i princip heltid med Riverside Europé Family of Funds, i vilken fonden REF IV ingår. Med hänsyn till det och att rätten till denna ersättning inte krävt någon särskild kapitalinsats gör kammarrätten bedömningen att utbetalningen från REF IV-fonden till det av mannen indirekt ägda bolaget på Class C-andelarna utgör ersättning för dennes arbete med Riverside Europé Family of Funds.

Att 53-åringen vid tidpunkten för utbetalningen från fonden hade överlåtit sin rätt till carried interest till sitt bolag saknar därför betydelse för frågan om vem som är rätt skattesubjekt. Eftersom carried interest är ersättning för hans arbete är det han som ska beskattas för utbetalningen och beskattningen ska ske i inkomstslaget tjänst. Överklagandet ska därför avslås.

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
carriedinterest

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se