Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Disciplinärenden mot advokater minskar – trots växande kår

Nyheter
Publicerad: 2023-01-17 14:28
Mia Edwall Insulander. Foto: Advokatsamfundet

Antalet anmälningar till Advokatsamfundets disciplinnämnd minskade med 4 procent under 2022 jämfört med föregående år.
Dessutom var antalet utdelade varningar färre – trots att kåren växte med knappt 2,5 procent.
Det visar färsk statistik från Advokatsamfundet.

Under hela 2022 inkom 457 anmälningar mot advokater till Advokatsamfundets disciplinnämnd, att jämföra med 476 under 2021. Utöver detta tog styrelsen, på eget bevåg, upp 47 ärenden för prövning – vilket även detta är en minskning jämfört med 2021. Detta samtidigt som antalet advokater ökade med knappt 2,5 procent.

Sett över en längre period har antalet anmälningar minskat med knappt 25 procent mellan år 2000 och 2022 samtidigt som antalet advokater ökat med 86 procent.

Antalet uteslutningar låg dock på samma nivå som under 2021 och var fyra till antalet. Dagens Juridik har skrivit om samtliga:

Därför uteslöts advokat som hade romans med gängkriminell klient

Neo Barstedt utesluts ur Advokatsamfundet – beslut idag

Dömd advokat utesluts ur samfundet med omedelbar verkan

Advokat utesluten ur samfundet – ”agerat ytterst klandervärt”

”Genomlyser proaktiva tillsynen”

Tittar man på de olika typerna av disciplinpåföljder som de advokatetiska övertrampen resulterat i kan man se att såväl antalet varningar som varningar med straffavgift var färre än under 2021 medan antalet erinringar var något fler. Antalet ärenden som inte föranledde någon åtgärd var precis lika många som under 2021 och detsamma gällde för de ärenden där anmälan avslogs eller avvisades.

Enligt Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har man under året fortsatt sin satsning på advokatetiken och bland annat tillsatt en tillsynskommitté som ska ”genomlysa” den proaktiva tillsynen som bedrivs av samfundet. I den sitter bland annat den tidigare ordföranden Bengt Ivarsson. Dessutom ligger ett förslag om kraftigt höjda straffavgifter på justitiedepartementets bord.

– Den proaktiva tillsynen över advokater utgör redan i dag en viktig del av Advokatsamfundets tillsynsarbete. En förebyggande och framåtsiktande tillsyn är nödvändig för att upprätthålla en hög advokatetisk nivå inom advokatyrket. En välfungerande tillsyn bidrar även till ett ökat förtroende för advokatkåren. Det finns därför anledning att se över om den proaktiva tillsynen kan förstärkas ytterligare, säger Mia Edwall Insulander i ett pressmeddelande.

Siffror från Disciplinnämndens verksamhet. 2021 inom parentes.

Antal inkomna disciplinanmälningar: 457 (476)
Antal disciplinärenden upptagna av styrelsen: 47 (59)
Uttalande 5 (11)
Erinran 80 (86)
Varning 32 (44)
Varning med straffavgift 11 (15)
Uteslutning 4 (4)
Ingen åtgärd 33 (33)
Avslag/avvisas m.m. 23 (22)
Källa: Advokatsamfundet


Dela sidan:
Skriv ut: