Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Att vara advokat kräver mod, kunskap och styrka”

Nyheter
Publicerad: 2021-05-21 11:03

DEBATT – av advokaterna och juris doktorerna Adriana Krzymowska, Amelia Krzymowska och Antonia Krzymowska

Under den senaste tiden har advokater och advokatbranschen varit föremål för en förhållandevis flitig diskussion i media. Diskussionen har avsett händelser och ageranden av enstaka advokater mot vilken bakgrund slutsatser om advokatkåren som sådan dragits. Detta har resulterat i en ensidig debatt och en skev bild av advokatkåren. Att det förekommer aktörer i en bransch som agerar i strid med uppställda lagar, regler och ramverk är olyckligt, men lika olyckligt och ovetenskapligt måste det anses vara att på basis av sådana ageranden dra slutsatser om ca 6 000 advokaters etik och moraliska kompasser. En korrekt slutsats mot bakgrund av den senaste tidens kritik mot kåren är snarare att den stora merparten av advokatkåren inte kan belastas med den kritik som framförts, utan snarare visat prov på hög etik och ett starkt rättspatos. Det är även den bild som vi förvärvat av advokatkåren under våra år som processombud.

Att vara advokat är ett privilegium. Det är ett krävande yrke som kräver mod, kunskap och styrka. Advokaten måste ofta göra avkall på sin egen bekvämlighet för att tillvarata sin klients intressen eller upprätthålla rättssystemets integritet. Advokaten är den som ska stå upp för sin klient och ta de strider som vid tillfället kan uppfattas som obekväma. Det är av detta skäl viktigt att våra framtida advokatkollegor redan på ett tidigt stadium förvärvar dessa insikter. Advokatens egenskaper är dessvärre sådan kunskap som våra juristutbildningar sällan lyckas förmedla till studenterna. Det är därför inte särskilt uppseendeväckande att det uppstår en viss dissonans när en nyutexaminerad jurist får sin första anställning på en byrå och upplever att verkligheten inte överensstämmer med vad som förmedlats på juristutbildningen. Att vara advokat eller att arbeta som biträdande jurist på en advokatbyrå är inte en rättighet. Advokatyrket passar inte alla.

Den krönika som nyligen publicerades på Dagens Juridik av biträdande jurist Hanna Bergwall vittnar om vissa missförhållanden för nyanställda biträdande jurister. Krönikan innehåller allvarliga påståenden om oetiska och till och med brottsliga ageranden från olika inte namngivna personer. Det finns förfaranden för att hantera de beskrivna missförhållandena och det borde ligga i varje advokat eller biträdande jurists intresse att stå upp för att oegentligheter kommer fram och utreds inom ramen för de anvisade förfarandena.

Orättvisor ska dock inte förväxlas med affärsmässiga krav; att som nyexaminerad jurist lämna universitetets trygga famn kan många gånger uppfattas som hårt och osäkert. Att träda in i en affärsmässig kontext i vilken man som anställd förväntas att tillföra företaget ett mervärde kan vara betungande, särskilt i en bransch som advokatbranschen i vilket arbetet som utförs är kvalificerat, komplicerat och kräver en grundläggande säkerhet hos utföraren. För det fall att man utsätts för en orättvisa är det den kommande advokatens skyldighet att ta ansvar för situationen och vidta de åtgärder som krävs. Det ska inte krävas att Advokatsamfundet inrättar nya metoder för anmälan mot advokater i vilka anmälaren inte ska behöva riskera att hamna i en obekväm situation efter anmälan. En viktig pelare i advokatens arbete är att stå upp för orättvisor, oavsett om detta är bekvämt.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: