Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Började borra innan laga kraft – fastighetsägare måste betala

Nyheter
Publicerad: 2021-01-14 09:32

En fastighetsägare hade fått tillstånd att installera en värmepumpsanläggning och påbörjade därför borrningen.
Problemet var dock att beslutet ännu inte vunnit laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen fastställer nu nämndens beslut att därför påföra kvinnan 3 000 kronor i miljösanktionsavgift.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm påförde en fastighetsägare 3 000 kronor i miljösanktionsavgift för att ha installerat en värmepumpsanläggning utan tillstånd. Grunden för föreläggandet var att borrningen hade påbörjats innan beslutet om tillstånd vunnit laga kraft.

Kvinnan överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen i Nacka och anförde bland annat följande.

”Risk för skada”

Oljepannan i fastigheten producerade dåligt med varmvatten och ingen värme alls. Om borrning inte hade skett hade risken varit stor för att huset inte hade kunnat värmas upp när hösten kom och att huset därför skulle skadas.

Domstolen konstaterade att bestämmelserna om miljösanktionsavgift är utformade så att en avgift ska tas ut om en värmepumpsanläggning inrättas utan att tillstånd först har getts. Emellertid framgår inte av bestämmelserna att tillstånd måste ha vunnit laga kraft innan anläggningen får inrättas eller att sökanden ska kontrollera att så har skett.

Överklagades

Enligt domstolen talade även ändamålsskäl för att ett sådant krav inte bör ställas upp eftersom tillståndshavaren inte har kontroll över den saken. Mark- och miljödomstolen upphävde mot den bakgrunden beslutet om miljösanktionsavgift.

Nämnden överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD som nu fastställer nämndens beslut.

Kommunen får i vissa fall föreskriva att det ska krävas tillstånd från nämnden för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Detta framgår av miljöbalken samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

MÖD framhåller att utgångspunkten är att ett sådant tillstånd inte får tas i anspråk innan det har fått laga kraft. Enligt domstolen finns det inga skäl att frångå detta i förevarande fall.

Det har således funnits förutsättningar att ta ut en miljösanktionsavgift, vilket innebär att överklagandet ska bifallas och nämndens beslut fastställas. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se