Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Avverkad skog till ett värde av nästan halv miljon förverkas

Nyheter
Publicerad: 2021-10-14 10:46
Fotograferna Holmberg / TT /

Varken hovrätten eller tingsrätten anser att det är uppenbart obilligt att förverka ett skogsbolags avverkade skog, efter att bolaget underlåtit att anmäla avverkningen.
Bolaget ingår i en stor skogskoncern och får därför antas ha tillräckliga resurser för att sköta sina avverkningsanmälningar, konstaterar hovrätten.
Bolaget ska även betala en företagsbot.

Holmen AB är moderbolag i Holmenkoncernen. Dotterbolaget Holmen Skog ägnar sig åt skogsverksamhet. Någon gång mellan juli 2017 och juli 2018 avverkades 6,8 hektar skog på moderbolagets fastighet. Någon anmälan om avverkning inkom aldrig till Skogsstyrelsen inom föreskriven tid.

Åklagare väckte talan mot moderbolaget vid Skellefteå tingsrätt och yrkade att bolaget skulle åläggas att betala en företagsbot om 34 000 kronor. Det yrkades vidare att drygt 447 000 kronor skulle förverkas från bolaget såsom utbyte av brott.

Underlät att underrätta

Åklagaren påstod att bolaget underlåtit att underrätta Skogsstyrelsen om avverkningen i strid med 14 § skogsvårdslagen och 15 § skogsvårdsförordningen. Det gjordes gällande att gärningen begåtts av oaktsamhet eftersom moderbolaget inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottslighet enligt 36 kap. 7 § brottsbalken.

Bolaget bestred ansvar och anförde bland annat att det inte är moderbolagets skyldighet att underrätta Skogsstyrelsen, utan att dess ansvar är begränsat till att säkerställa att dotterbolaget har tillräckliga rutiner och resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Dessutom vore det uppenbart obilligt att förverka värdet av det avverkade virket. Det påpekades att varken dotter- eller moderbolaget fått någon ekonomisk fördel till följd av underlåtelsen att underrätta myndigheten.

Ostridiga omständigheter

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att omständigheterna i målet är ostridiga. Av förarbetena till skogsvårdslagen framgår att det är skogsmarkens ägare som huvudregel är ansvarig för att lagens bestämmelser följs. Domstolen fann därför att moderbolaget objektivt begått brott mot skogsvårdslagen.

Nästa fråga rätten hade att ta ställning till var om moderbolaget varit oaktsam i förhållande till underlåtenheten att kontrollera att anmälan gjordes.

Det konstateras härvid att en mindre skogsägare som överlåtit avverkningsrätten till en skogsägareförening i RH 2013:43 inte bedömts vara oaktsam när det saknats anledning att särskilt kontrollera att anmälan gjorts. Enligt tingsrätten finns det dock skäl att ställa större krav på stora skogsägare, särskilt när avverkningsrätten överlåtits till ett bolag inom samma koncern. Mot bakgrund av moderbolagets storlek ansåg domstolen att det finns särskilda skäl att ställa mycket höga krav på att bolaget självt, eller dotterbolaget, iakttar skogsvårdslagens regler.

Oaktsamt

Tingsrätten fann därför att moderbolaget varit oaktsamt och förutsättningarna för företagsbot var därför uppfyllda. Botens storlek bestämdes till 25 000 kronor med hänsyn till att det verkar ha rört sig om ett misstag. Beträffande förverkandet ansåg rätten att yrkandet inte var uppenbart obilligt, och yrkandet bifölls därmed.

Bolaget överklagade delen om förverkande till Hovrätten för Övre Norrland, som instämmer i tingsrättens bedömning.

Hovrätten hänvisar till 39 § skogsvårdslagen och framhåller att det i det aktuella fallet råder en mycket stark presumtion för att förverkande ska ske. Bedömningen av skäligheten bör göras med utgångspunkt i ändamålet med underrättelseskyldigheten i 14 § skogsvårdslagen. Enligt domstolen syftar bestämmelsen till att Skogsstyrelsen ska kunna utöva tillsyn över avverkningen.

Inte uppenbart obilligt

Rätten konstaterar att bolaget ingår i en stor skogskoncern som får antas ha tillräckliga resurser för att upprätthålla ett tillfredställande kontrollsystem för sina avverkningsanmälningar. Därmed är det inte uppenbart obilligt att förverka värdet av den avverkade skogen. Den omständigheten att bolaget inte erhållit någon ekonomisk fördel av underlåtelsen ändrar inte bedömningen. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand