Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Anklagad för sextrakasserier får jobba kvar – tills vidare

Nyheter
Publicerad: 2020-07-30 11:56
Foto: Stina Stjernkvist / TT

En man som av arbetsgivaren och kolleger anklagas för sexuella trakasserier får jobba kvar i väntan på ett slutligt avgörande.
Tingsrätten skriver att det är besvärande att flera medarbetare uppgett att de känt obehag till följd av mannens agerande på arbetsplatsen.
Vittnesintygen är emellertid ”något svepande och till sin natur delvis fragmentariska”.

Den 49-årige mannen har sagts upp från sin anställning av ”personliga skäl”. Han vill nu att tingsrätten ska ogiltigförklara uppsägningen och ålägga bolaget att betala skadestånd till honom. Till stöd för sin talan har han i huvudsak gjort gällande att bolaget sagt upp honom utan att det funnits saklig grund för detta eftersom han inte gjort sig skyldig till någon misskötsamhet samt att han inte har medvetandegjorts om påstådd misskötsel innan uppsägningen vidtagits.

Sextrakasserat kollegor

Bolaget har bestritt käromålet och yrkat att tingsrätten interimistiskt ska besluta att anställningen ska upphöra vid utgången av uppsägningstiden, den 2 juli 2020. Bolaget hävdar att 49-åringen sexuellt trakasserat andra medarbetare på arbetsplatsen och att han utsatt kollegor på arbetet för kränkande särbehandling och en negativ social arbetsmiljö genom att störa dem. Bolaget har åberopat skriftlig bevisning däribland vittnesintyg.

49-åringen kontrar med att bevisläget inte medger slutsatsen att saklig grund för uppsägning sannolikt har förelegat. Vidare har han uppgett att uppsägningen i vart fall får anses som tveksam och att han inte har begått några gärningar som kan utgöra sexuella trakasserier.

Arbetsgivarens bevisbörda

Enligt 34 § tredje stycket LAS kan tingsrätten för tiden intill det slutliga avgörandet besluta att anställningen ska upphöra vid uppsägningstidens utgång eller vid en senare tidpunkt som domstolen bestämmer. För bifall till ett yrkande om ett sådant interimistiskt beslut krävs enligt rättspraxis att det av den utredning som föreligger vid tidpunkten för beslutet framstår som mer eller mindre uppenbart att uppsägningen är sakligt grundad. Bevisbördan för att så är fallet ligger på arbetsgivaren.

Attunda tingsrätt konstaterar att domstolen ännu inte hållit muntlig förberedelse i målet. Målet bedöms ligga i dess linda, vilket medför att tvistefrågorna inte fullt ut blivit utredda. Vid angivna förhållanden är en viss försiktighet påkallad när det kommer till att fatta beslut på det förhållandevis begränsade underlag som finns att tillgå.

Bestrids

Ett flertal av de omständigheter som åberopas av arbetsgivaren till stöd för att 49-åringen har sexuellt trakasserat andra medarbetare är bestridda av mannen. Det är, medger domstolen, ”givetvis besvärande för [49-åringen] att det genom de åberopade vittnesattesterna har framkommit att flera andra medarbetare uppgett att de känt obehag till följd av [49-åringerns] agerande på arbetsplatsen. Vittnesintygen är emellertid något svepande och till sin natur delvis fragmentariska, vilket i sin tur rimligen kan hänga samman med att det rör sig om redogörelser för andras uppgifter (s.k. andrahandsuppgifter)” skriver tingsrätten.

Ett flertal av de uttalanden som läggs 49-åringen till last är inte sådana att de, om de vore styrkta, utan tvekan och alldeles oavsett kontext är att uppfatta som sexuella trakasserier. Ett hörande av de berörda personerna bedöms inte bara vara nödvändigt för att avgöra vad som kan anses styrkt kring 49-åringens agerande på arbetsplatsen utan även för att kunna avgöra om kränkningarna har stått klart för honom.

Inte heller utredningen kring de andra skälen för uppsägningen är sådan att det framstår som mer eller mindre uppenbart att uppsägningen  är sakligt grundad. Bolagets yrkande om ett interimistiskt beslut ska därför avslås.

Företaget överklagade till Arbetsdomstolen som bestämt sig för att inte pröva avgörandet.(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.