Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokatbyrå vinner i tvist om arvode

Nyheter
Publicerad: 2022-01-05 10:50
Foto: TT

Tingsrätten konstaterar att en advokatbyrå har styrkt att byrån, i ett vårdnadsmål och ett verkställighetsärende, har utfört antalet timmar arbete och haft de utlägg som byrån har påstått. Vidare är byrån inte återbetalningsskyldig gentemot motparten då hon misslyckats med att visa att ett beslut om rättshjälp omfattade två andra vårdnadsmål.

En 45-årig kvinna anlitade AVA Advokater AB att företräda henne i ett vårdnadsmål. Den aktuella tvisten uppkom då parterna var oeniga avseende vilken ersättning byrån hade rätt till efter att ha företrätt kvinnan i målet och för att ha utfört arbete för kvinnans räkning i ett verkställighetsärende. 

Parterna var också oense om byrån var återbetalningsskyldig till kvinnan för att hon betalade för mycket i förhållande till vad hon var skyldig att betala enligt beslut från Rättshjälpsmyndigheten för tidigare arbete i två andra vårdnadsmål.

Byrån yrkade vid Göteborgs tingsrätt i huvudkäromålet att 45-åringen skulle utbetala 16 511 kronor till bolaget. 

Avtal mellan parterna

Till stöd för sin talan anfördes att parterna den 26 augusti 2019 ingick ett avtal enligt vilket byrån åtog sig att företräda kvinnan i vårdnadsmålet och i verkställighetsärendet. Enligt avtalet hade byrån rätt till ersättning för arbete med 1 725 kronor per arbetad timma och för utlägg. Byrån utförde arbete med sex komma tre timmar och hade utlägg om 900 kronor i vårdnadsmålet. I verkställighetsärendet utförde byrån arbete med två komma sjuttiofem timmar. Fakturorna för arbetet hade tillställts kvinnan som inte betalade, trots att en betalningspåminnelse skickades till henne.

45-åringen bestred betalningsskyldigheten. Hon medgav att parterna ingick det aktuella avtalet men det stämde dock inte att avtalet även omfattade arbete i verkställighetsärendet. Hon poängterade vidare att byrån endast utfört arbete med mindre än en timma i vårdnadsmålet, varför något rätt till ytterligare ersättning inte förelåg. 

Gensvaromål

I genkäromålet yrkade 45-åringen att byrån till henne skulle betala 38 004 kronor eftersom hon, enligt ett beslut från Rättshjälpsmyndigheten, enbart skulle ersätta bolaget med 9 549 kronor för två vårdnadsmål. Då hon betalat 47 553 kronor för arbetet i båda målen var byrån skyldig att utge yrkat belopp. 

Advokatbyrån medgav att betala 5 000 kronor med bestred betalningsskyldigheten i övrigt eftersom kvinnan inte hade rättshjälp i båda vårdnadsmålen, utan bara i ett. 

Tingsrätten poängterar, i huvudkäromålet, att det är byrån som har bevisbördan för sitt påstående om hur många timmars arbete som har lagts ned och vilka utlägg som byrån haft. Byrån åberopade både en faktura och en arbetsredogörelse, av vilka det framgick hur mycket tid byrån hade lagt ned på respektive åtgärd. Vidare berättade en anställd på byrån om sitt arbete i det aktuella målet och uppgav att hon hade haft ett möte med 45-åringen samt att hon samma dag eller dagen efter upprättade en stämningsansökan som skickades in till tingsrätten. 

Enligt tingsrättens mening talar dessa uppgifter starkt för att byrån har lagt ned det arbete och haft de kostnader som byrån påstår. Mot bakgrund av att detta har bolaget därmed rätt till totalt ersättning om 11 767 kronor. 

Kvinnans kontakt med tingsrätten

Beträffande verkställighetsärendet uppgav den anställde att 45-åringen kontaktade henne för att boka ett möte om vårdnaden och för att barnens pappa hade ansökt om verkställighet av en tidigare dom. Under mötet låg fokus i huvudsak på vårdnadsmålet men deras plan var att få ändring i grundbeslutet och att målet skulle handläggas vid samma sammanträde. Efter mötet blev hon även kontaktad av Göteborgs tingsrätt som lämnade besked om att 45-åringen hade uppgett henne som ombud i verkställighetsärendet. Hon fick därefter en kallelse till sammanträdet. 

Tingsrätten finner, mot bakgrund av det anförda, att parterna ingått ett avtal med den innebörd byrån gjort gällande. Till detta kommer att det av dagboksbladet i verkställighetsärendet framgår att 45-åringen den 4 september 2019 hört av sig till tingsrätten med besked om att hon inte längre ville ha något ombud. Detta innebär att byrån har rätt till ersättning om 1 725 kronor per arbetad timma enligt avtalet. 45-åringen ska således ersätta byrån med 4 744 kronor. 

I genkäromålet har 45-åringen som utgångspunkt bevisbördan för att hon har beviljats rättshjälp i båda vårdnadsmålen och för att hon enligt beslut från Rättshjälpsmyndigheten endast ska ersätta byrån med 9 549 kronor. 45-årigen uppgav i sitt förhör att hon pratat med personal som sagt att hon inte skulle betala mer än vad som framgick av besluten från myndigheten och att detta gällde båda barnen, vilket innebar båda målen. 

Inte uppfyllt sin bevisbörda

Tingsrätten konstaterar bland annat att hon inte har lagt fram någon ytterligare bevisning, förutom förhöret, som styrker hennes ersättningsskyldighet. Av åberopat beslut från Rättshjälpsmyndigheten framgår visserligen att avgiften fastställts till 9 549 kronor. Det framgår dock inte att det avser båda påstådda målen. Detta föranleder slutsatsen att 45-åringen inte uppfyllt sin bevisbörda. Byrån är därför inte skyldig att återbetala 38 004 kronor till kvinnan på den grund som hon gjort gällande. Med anledning av att byrån ändå har medgett att betala 5 000 kronor, ska detta belopp utgå. 

Avslutningsvis är 45-åringen skyldig att ersätta advokatbyrån för dess rättegångskostnader med 32 935 kronor. 

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
göteborgsbyrå

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se