Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokatbyrå slipper 120-miljonerskrav efter reklamation

Nyheter
Publicerad: 2019-06-12 07:31
Foto: Henrik Montgomery /TT

Advokatfirman Delphi i Stockholm slipper undan ett skadeståndskrav på 120 miljoner kronor efter en försenad reklamation i kölvattnet av den konkursdrabbade skolkoncernen John Bauer.

John Bauer Organization AB (JBO) bildades år 2006 genom att det nybildade holdingbolaget JBO köpte fyra fristående bolag som bedrev skolverksamhet. JBO blev därmed moderbolag till skolbolagen (JB-koncernen). Ägarna av skolbolagen blev därmed ägare i JBO.

Lån på knappt 220 miljoner

JBO:s förvärv av skolbolagen finansierades delvis genom ett lån från banken Fortis Bank om knappt 220 miljoner kronor och delvis genom att JBO ställde osäkrade och efterställda lån, så kallade aktieägarreverser, till åtta reversbolag.

Aktieägarreverserna uppgick till sammanlagt 200 miljoner kronor. Som säkerhet för lånet från Fortis Bank ställde ägarna till JBO företagshypotek, fastighetsinteckningar samt pantsatte sina aktier i dotterbolagen. 2006/2007 blev aktieägarna i JBO uppvaktad av aktörer som var intresserade av att köpa JBO. Öhrlings Pricewaterhousecoopers, PWC, upprättade ett informationsmemorandum som delades ut till intressenterna.

Delphi-advokat anlitades

När JBO 2007 förvärvade skolbolaget FourFront AB anlitades, på rekommendation av en representant för PWC, en advokat på Advokatfirman Delphi som JBO:s legala rådgivare. Det rekommenderades att advokaten även skulle anlitas som legal rådgivare vid försäljningen av JBO.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Hösten 2007 träffade ägarna av JBO intressenter och ett antal av dessa lämnade indikativa bud. Säljarna av JBO vände sig till advokaten för att få hjälp med due diligence-processen. Uppdragsavtalet mellan säljarna av JBO och advokaten träffades konkludent. I slutet av 2007 hamnade fick JBO mycket negativ uppmärksamhet i media och därefter var Axcel-fonden den enda intressenten. Cirka en vecka före signeringen av aktieöverlåtelseavtalet, den 12 augusti 2008, ställde Axcel-fonden som krav att aktieägarreverserna skulle ligga kvar även efter att Axcel-fonden förvärvat JBO.

Reverser skulle överlåtas

Ägarna av JBO accepterade detta varvid aktieägarreverserna skrevs om och inkluderades i aktieöverlåtelseavtalet. Den 28 augusti 2008 ställde Axcel-fonden som ett ytterligare krav att SPA-reverserna skulle kunna överlåtas till moderbolaget vilket säljarna accepterade. Det slutliga aktieöverlåtelseavtalet upprättades av Advokatfirman Delphi.

Aktieöverlåtelseavtalet skrevs under den 29 augusti 2008 och därmed sålde de olika ägarna samtliga sina aktier i JBO till Instruo Holding AB som var ett för ändamålet grundat bolag.

Delad i fyra delar

Köpeskillingen var delad i fyra delar, dels en kontantdel, dels övertagande av lånet från Fortis Bank, dels så kallade earn-outs dels aktieägarreverserna. Delar av Instruos förvärv av JBO finansierades således genom att vissa av säljarna och till säljarna närstående bolags efterställda lån till JBO skulle ligga kvar även efter överlåtelsen (SPA-reverserna).

SPA-reverserna skulle betalas tillbaka under tio års tid. SPA-reverserna undertecknades vid tillträdet den 1 oktober 2008. Förutom att det löpte en högre ränta och SPA-reverserna kunde överlåtas var SPA-reverserna likadana som de aktieägarreverser som aktieägarna tidigare hade haft i JBO.

Tvist uppstod

Efter försäljningen uppstod en tvist mellan säljarna och köparen av JBO angående periodiseringen av kostnader i JBO. Tvisten löstes med en förlikning varvid SPA-reverserna skrevs ner med 43 miljoner kronor. År 2010 överlät JBO betalningsansvaret för SPA-reverserna till Instruo.

Den 9 januari 2012 tillställde Instruo ett brev till innehavarna av SPA-reverserna där man anförde att Instruo inte längre förmådde att betala de räntor som löpte SPA-reverserna. Den 12 juni 2013 försattes JBO, på egen begäran, i konkurs och den 25 juni 2013 försattes Instruo i konkurs.

Skadeståndskrav

Den 28 februari 2013 framförde säljarna skadeståndskrav gentemot Delphis advokat med anledning av att SPA-reverserna överlåtits från JBO till Instruo. Den 6 november 2014 framförde säljarna återigen skadeståndskrav gentemot nämnde advokat med anledning av att SPA-reverserna inte förenats med säkerhet.

Delphi och den aktuelle advokaten krävs på 120 miljoner kronor. Grunden är att advokaten förfarit vårdslöst och inte utfört sitt uppdrag fackmässigt. Han har därigenom gjort sig skyldig till avtalsbrott. Vårdslösheten har bestått i att advokaten inte tillsåg att företagsöverlåtelsen konstruerades på ett fördelaktigt sätt samt att han inte informerade säljarna om vilken risk som togs genom att SPA-reverserna inte var förenade med någon säkerhet.

Sex år efter avtalet

En av invändningarna är att reklamation skett för sent. Reklamationen som säljarna gjorde 2013 hänförde sig bara till att SPA-reverserna överlåtits. Det första påståendet om sådan oaktsamhet som har gjorts gällande i detta mål mål kom den 6 november 2014, det vill säga cirka sex år efter det att aktieöverlåtelseavtalet undertecknades.

Foto: Fredrik Sandberg / TT /

Kärandena menar att det måste ha varit uppenbart för advokaten och hans byrå att det första skadeståndskravet den 23 februari 2013 grundade sig på att SPA-reverserna inte var förenade med säkerhet och att kravet på skadestånd omfattade även reversbolagen. Då advokaten var berättigad att motta reklamation för Delphi KB:s räkning fanns det inget skäl för säljarkollektivet att ställa särskild reklamation till Delphi KB.

Reklamationsplikt vid advokattjänster

Stockholms tingsrätt konstaterar att en reklamation generellt sett måste ske av det uppdrag och den påstådda handlingen som ett krav grundar sig på så att motparten kan bilda sig en uppfattning om vad den som reklamerar vill påtala. Och även om det inte finns någon lagreglering föreligger reklamationsplikt, till följd av allmänna avtalsrättsliga principer, även vid advokattjänster.

I förevarande fall har Instruo försatts i konkurs den 25 juni 2013 och av konkursbouppteckningen framgår det att densamma upprättades den 30 juli 2013. Av konkursbouppteckningen framgår det, anser tingsrätten, med tydlighet att innehavarna av SPA-reverserna inte skulle få någon utdelning i konkursen innebärande att säljarna som senast den 30 juli 2013 kan anses ha fått kännedom om det fel som nu aktuella krav grundar sig på.

Reklamationsfristen har således i vart fall börjat löpa från och med den 30 juli 2013.

Inte skett i tid

Med hänsyn till att meddelandet inte berörde frågan om att SPA-reverserna var osäkrade kan meddelandet inte anses som en reklamation av den brist som kärandena gjort gällande i de nu aktuella målen. Bristen som nu aktuella krav grundar sig på reklamerades således först den 6 november 2014. Detta innebär att säljarna drygt ett år och tre månader efter att reklamationsfristen börjat löpa gjorde gällande anspråk på grund av avtalsbrott.

Tingsrätten bedömer, med hänsyn till omständigheterna i det nu aktuella fallet, att även om reklamationsfristen har varit längre än två månader, kan reklamationsfristen i vart fall inte anses ha varit så lång att reklamationen den 6 november 2014 skett i tid.

Käromålet ogillas alltså.
Domen har överklagats till Svea hovrätt.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se