Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat nekas ersättning för tidsspillan i LVU-mål – på förhand

Nyheter
Publicerad: 2020-08-28 13:48
Foto: Pontus Lundahl / TT /

En advokat som biträtt en mamma i ett LVU-ärende nekas i ett förhandsbesked ersättning för tidsspillan och utlägg med anledning av avståndet mellan hans verksamhetsort och den ort där den rättsliga angelägenheten hanteras.
Ärendet rör nämligen andra barn än i det tidigare ärendet.

Juristen som har sin verksamhet i Göteborg är förordnad som offentligt biträde åt en mamma i ett mål i förvaltningsrätten avseende upphörande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Advokaten yrkade att Förvaltningsrätten i Uppsala skulle meddela förhandsbesked angående hans rätt till ersättning för merkostnader för tidsspillan och utlägg med anledning av att hans verksamhetsställe är beläget utanför den aktuella domkretsen. Han framhöll att han begärdes som biträde av mamman och har haft en regelbunden och förtroendefull kontakt med henne sedan lång tid tillbaka. Han har biträtt parten i mål om LVU.

Särskilda skäl

Förvaltningsrätten konstaterade att det i rättshjälpslagen framgår att ersättningen till rättshjälpsbiträde får endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppstått på grund av att biträdet har sin verksamhet långt ifrån den ort där den rättsliga angelägenheten huvudsakligen hanteras. På begäran av den rättssökande eller det föreslagna rättshjälpsbiträdet ska förhandsbesked lämnas i frågan om sådana merkostnader omfattas av rätten till ersättning.

Förvaltningsrätten ansåg inte att det hade kommit fram några särskilda skäl för att låta merkostnader för tidsspillan och utlägg omfattas av rätten till ersättning.

Inte utrymme

Kammarrätten i Stockholm konstaterar att i förarbetena uttalas bland annat följande om vad som i det enskilda fallet kan vara särskilda skäl. Ledning kan hämtas från den praxis som har utvecklats kring de undantagssituationer där offentlig försvarare enligt den tidigare ordningen förordnades trots att han eller hon hade sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen.

Det är fråga om situationer där avståndet visserligen föranleder tidsspillan och utlägg i större omfattning, men där omständigheterna i övrigt medför att kostnaderna för försvaret inte blir avsevärt högre än för en försvarare på närmare avstånd. Så kan vara fallet när det på orten inte finns någon med särskilda kunskaper på det aktuella området eller när försvararen redan är väl insatt i ärendet. Det finns inte utrymme för att med hänsyn till omständigheterna i målet utge ersättning till en försvarare från en avlägsen ort annat än om dessa omständigheter bidrar till bedömningen att förordnandet inte medfört avsevärt ökade kostnader.

Företrätt syskon

Kammarrätten noterar att kvinnan har tre barn som bereds vård med stöd LVU. Advokaten har under våren 2020 biträtt mamman i ett ärende om omedelbart omhändertagande och beredande vård även med stöd av LVU, av det äldsta barnet. Mamman har nu begärt att vården ska upphöra för de två yngsta barnen och advokaten har på hennes begäran förordnats som offentligt biträde av förvaltningsrätten.

Kammarrätten konstaterar att advokaten till viss del är insatt i ärendet, men förvaltningsrättens nu aktuella mål rör upphörande av vård och det rör två andra barn. Dessa barn bereds vård på andra grunder än de som var aktuella i de mål han tidigare biträtt sin huvudman. Mot denna bakgrund och med hänsyn till målets art bedömer kammarrätten att det inte finns särskilda skäl att låta advokatens merkostnader för tidsspillan och utlägg med anledning av avståndet mellan hans verksamhetsort och den ort där den rättsliga angelägenheten hanteras omfattas av rätten till ersättning. Överklagandet ska därför avslås. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.