Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat förlorar strid mot samfundet – varnas efter arvodestvist

Nyheter
Publicerad: 2022-01-11 14:13
Foto Therese Jahnson / SvD / TT

Trots att Advokatsamfundets disciplinnämnd tidigare underkänt det förfarande som gjort företrädaren för en tidigare klient personligt betalningsansvarig för ett obetalt arvode har advokaten fortsatt att driva anspråket – och gjort gällande att tidigare disciplinpåföljd är ”en nullitet”. Advokaten varnas därför nu och meddelas straffavgift.

Advokatsamfundets disciplinnämnd slog i ett beslut i juni 2020 ned på hur en advokats uppdragsavtal formulerats – och vilka konsekvenser detta fått. Avtalen innehöll en skrivning om ”ställföreträdaransvar”, som innebar att ställföreträdare för bolag som advokaten företrädde behövde underteckna personliga borgensåtaganden för att säkerställa att arvodet betalades. 

En advokat kan vid antagande av ett uppdrag i och för sig ha behov av att säkerställa rätten till arvode för kommande arbete, exempelvis genom att begära förskott för arvodet. Det finns här inte något absolut hinder mot att begära att någon annan än klienten – exempelvis en ställföreträdare – ställer borgen för klientens betalning av arvode. Det är dock något som måste framföras på ett sätt så att klienten – och den tilltänkta borgensmannen – tidigt i skedet får kännedom om åtagandet och vad detta innebär.

Ett villkor som inte uppmärksammades

I det aktuella fallet handlade det om ett villkor som tagits in långt ned i avtalet – och något som advokaten varit skyldig att särskilt uppmärksamma klient och ställföreträdare på. Sättet som personligt betalningsansvar ålagts på hade därför stått i strid med god advokatsed och advokaten tilldelades en erinran.

Av en ny granskning som disciplinnämnden genomfört framgår att advokaten fortsatt att driva sitt anspråk mot en företrädare och alltjämt bevakar en fordring i hans konkurs.

Advokaten har i ett yttrande gjort gällande att disciplinnämndens tidigare avgörande är felaktigt och hänvisat till utslag som allmänna domstolar har gjort i tvisten med bolagets företrädare. Han har också förklarat att han respekterar lagakraftvunna domar framför Advokatsamfundets beslut och att han anser att samfundet måste rätta sig efter dessa.

Advokaten skriver:

”Annan ordning – att Advokatsamfundet går emot domstolarnas domar – är oförenligt med Advokatsamfundets verksamhet och värderingar utöver att därmed sakna legitimitet. Det är blott att konstatera att varningen som tilldelades honom är en nullitet. Det ankommer på Advokatsamfundet att upphäva denna.”

Disciplinnämnden håller dock inte med.

Har fortsatt att driva sin fordran

Det framgår av utredningen att advokaten fortsatt att rättsligt driva sin fordran mot företrädaren trots att disciplinnämnden i det tidigare avgörandet förklarat att fordran grundats på ett avtal som strider mot god advokatsed. Att domstolarna i den civilrättsliga tvisten och i konkursförfarandet har accepterat anspråket har ingen bäring på frågan om det omtvistade agerandet varit förenligt med god advokatsed eller ej, slår nämnden fast.

Företrädaren har i sin anmälan till samfundet även haft synpunkter på att advokaten i konkursansökan gjort gällande att företrädaren har ett utomäktenskapligt barn med en tidigare anställd – något som varit ”kränkande” och ”påfrestande”. Det har inte heller varit påkallat att inom ramen för en konkursansökan göra detta uttalande, enligt disciplinnämnden.

Sammantaget får advokaten anses ha brutit allvarligt mot god advokatsed. Disciplinnämnden beslutar nu därför att varna honom och att ålägga honom en straffavgift på 5 000 kronor.

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
arvidestvist-varning

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se