Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

10 000 kronor i nedsatt hyra efter för varm lägenhet

Nyheter
Publicerad: 2023-01-09 13:03
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

En hyresvärd måste betala knappt 10 000 kronor till en hyresgäst på grund av att det var för varmt i lägenheten.
Det är inte visat att hyresgästen underlät att vädra eller vidta andra åtgärder.

Sedan den 24 maj 2013 hyr en 39-årig man en bostadslägenhet på Tycho Brahes gata i Göteborg. Ett byggnadsbolag äger fastigheten och är hyresvärd. Lägenheten är en etagelägenhet som består av två rum och kök och dess area är 68 kvadratmeter.

Tvisten i målet rör huruvida hyresgästen har rätt till hyresnedsättning på grund av temperaturförhållandena i lägenheten under vissa perioder 2017–2020. 39-åringen begär 17 916 kronor i ersättning. Han hävdar att till följd av hög temperatur i lägenheten har hinder och men uppstått i nyttjanderätten utan hans vållande. Av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus framgår att gränsvärdet för inomhustemperatur är 26 grader. Trots flera påpekanden från honom som hyresgäst har inomhustemperaturen i lägenheten markant avvikit från Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Bristen har inneburit en betydande olägenhet för honom. Problemet har under en längre tid påverkat inomhusmiljön och nyttjandet av lägenheten.

Byggnadsbolaget har inte tillhandahållit lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukar för det avsedda ändamålet.

Påpekat flera gånger

Han har vid flera tillfällen, första gången år 2016, påpekat bristen för byggnadsbolaget utan att bolaget har vidtagit nödvändiga åtgärder. Hyresnedsättningens storlek ska motsvara 20 procent av hyran för de dagar temperaturen i lägenheten har överstigit 26 grader under angivna perioder, vilket alltså sammanlagt uppgår till 17 916 kronor.

Hyresvärden kontrar med att den operativa temperaturen i lägenheten överstiger under ett normalår inte gällande riktlinjer. Den operativa temperaturen i lägenheten överstiger alltså inte 26 grader långvarigt och inte heller 28 grader mer omfattande än kortvarigt, varför det inte har förelegat hinder eller men i nyttjanderätten. Lägenheten är således enligt den allmänna uppfattningen i orten fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Det ifrågasätts att de mätningar hyresgästen har utfört är genomförda på ett korrekt sätt.

Skyller på hyresgästen

Om temperaturen har varit hög beror det på att 39-åringen inte har vidtagit åtgärder som har ålegat honom för att få ner temperaturen, såsom att vädra normalt eller anskaffa/använda solskydd. Det är också oklart vilka värmekällor som finns i lägenheten och hur dessa påverkar temperaturen i lägenheten. Inomhustemperaturerna kan också förklaras av att det var en hög utomhustemperatur under de aktuella perioderna.

Göteborgs tingsrätt konstaterar att enligt 12 kap. 16 § första stycket andra punkten och 11 § första stycket tredje punkten jordabalken har en hyresgäst rätt till skälig nedsättning av hyran om hinder eller men uppstår i nyttjanderätten utan att hyresgästen är vållande.

Bedömningen av om hinder eller men föreligger kan aktualisera bestämmelser i annan lagstiftning. I 9 kap. 9 § miljöbalken föreskrivs att bostäder ska brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Begreppet olägenhet definieras i 9 kap. 3 § samma balk, vari det framgår att begreppet avser störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § miljöbalken. I tabell 2 anges riktvärden för bedömningen av om det termiska klimatet i ett utrymme innebär olägenhet för människors hälsa. Av riktvärdena framgår att om den operativa temperaturen varaktigt överstiger 24 grader (under sommaren 26 grader) eller kortvarigt överstiger 26 grader (under sommaren 28 grader) utgör detta som utgångspunkt en olägenhet för människors hälsa.

Tillförlitliga mätresultat

Genom de, enligt tingsrätten, tillförlitliga mätresultat som hyresgästen åberopar anser tingsrätten att övervägande skäl talar för att temperaturen i lägenheten för respektive aktuell period 2018-2020 varaktigt har överstigit de riktvärden som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus. Detta ska klassificeras som ett men i nyttjanderätten.

Vad beträffar hyresvärdens påståenden om att 39-åringen inte vidtagit erforderliga åtgärder har denne kontrat att när det varit rimligt, det vill säga när det inte varit för hög utomhustemperatur, har han vädrat genom att öppna fönster. Vidare har han ställt en fläkt framför ett öppet fönster vid vädring, ibland hela nätter, utan att det har lett till någon större förändring i inomhustemperaturen. Han har framför allt vädrat kvälls- och nattetid.

20 procent

Enligt tingsrätten finns det inte skäl att ifrågasätta hans uppgifter. Den utredning byggnadsbolaget har lagt fram motbevisar inte att 39-åringen har vidtagit åtgärder för att reglera temperaturen enlighet med vad han har uppgett. Anteckningen i byggnadsbolagets svar till Hyresgästföreningen att mannen ska ha uppgett att fönstren i lägenheten brukar vara stängda föranleder ingen annan bedömning.

En hyresnedsättning med yrkade 20 procent för de dagar temperaturen har överstigit 26 grader anses vara skälig. Byggnadsbolaget ska därmed förpliktas att betala 20 procent baserat på de dagar som tingsrätten anser att temperaturen varit för hög. Det motsvarar sammanlagt 9 790 kronor. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: