Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oskäligt högt arvode godkänns – klient gav många anvisningar

Juristbranschen
Publicerad: 2020-11-10 14:35
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

Ett advokatarvode som uppgår till cirka 200 000 kronor inklusive moms avseende en rättsutredning av mindre omfattning samt ett svaromål på tio sidor framstår, enligt tingsrätten, ”onekligen som oskäligt högt”.
Men då klienten löpande gett advokatbyrån synnerligen många, konkreta och mycket detaljerade anvisningar är det begärda arvodet skäligt.

Klienten träffade den 20 december 2019 en advokat och en biträdande jurist på en Stockholmsbyrå för att diskutera om han kunde få juridiskt biträde i en pågående tvist mellan honom och hans bror vid Stockholms tingsrätt.

Advokatbyrån hade vid tidpunkten för mötet information om sina allmänna villkor på sin hemsida. Av den informationen framgick bland annat att byråns jurister normalt arbetar i grupp, att basen utgår från advokatbyråns gällande timtaxa, att klienten själv måste betala arvodet till den del det överstiger vad som eventuellt betalas ur en rättsskyddsförsäkring samt att om tvist uppstår om arvodets skälighet har klienten, som är konsument, möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Timtaxan för advokatbyråns arbete framgick dock inte av informationen.

Klienten uppdrog vid mötet åt advokatbyrån/advokaten att utarbeta ett svaromål i tvisten, då hans bror ingett en genstämning, samt att ta fram en rättsutredning.

Drygt 140 000

Ett antal fakturor kom därefter att ställas ut på klienten – som betalade dessa. Försäkringsbolaget betalade drygt 50 000 kronor ur rättsskyddet, men sedan ville advokatbyrån ha ersättning av klienten med återstående belopp, 141 621 kronor.

Klienten hävdar att han och advokatbyrån inte har avtalat om ett timarvode om 3 500 kronor inklusive moms. I vart fall är timarvodet om 3 500 kronor oskäligt högt.

Advokatbyrån har vidare inte förbehållit sig rätten att avvika från ersättningsnormen som gällt enligt hans rättsskyddsförsäkring och har därför inte rätt att debitera högre arvode än rättshjälpstaxan om 1 755 kronor inklusive moms per timme. Den rättsutredning som advokatbyrån har sammanställt har inte varit i enlighet med hans uppdrag. Antalet timmar för den nedlagda arbetstiden är oskäligt i förhållande till uppdragets omfattning, dess svårighetsgrad och tvisteföremålets värde. Arbetet har inte utförts med tillräcklig skicklighet. Det begärda arvodet i dess helhet är oskäligt, anser klienten.

”Skäligt belopp”

Stockholms tingsrätt konstaterar nu att enligt enligt praxis ska arvode för advokattjänster utgå med skäligt belopp. Detta framgår också uttryckligen i bestämmelsen 4.1.1 i Advokatsamfundets vägledande regler VRGA, där det uttrycks att det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt. I bestämmelsen 4.1.2 VRGA anges att det vid bedömningen av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag får beaktas vad som avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter.

Av kommentaren till bestämmelsen framgår bland annat följande.
Med uppdragets omfattning avses bland annat tid, varvid i första hand inte ska beaktas den tid som advokaten faktiskt lagt ned, utan den tid som uppdraget normalt skulle ha krävt. Med uppdragets art kan avses krav på skyndsam handläggning och advokatens omedelbara tillgänglighet. Uppdragets svårighetsgrad och advokatens skicklighet får också vägas in. Skicklighet innefattar bland annat advokatens specialkunskaper inom ett område som uppdraget rymmer. Även tvisteföremålets förmögenhetsvärde och ytterst nyttan för klienten kan vara av betydelse vid bedömningen av arvodets skälighet

Inte reklamerat innehållet

Stockholms tingsrätt konstaterar vidare att den rättsutredning som advokatbyrån tagit fram innehåller en sammanfattning inkluderande en analys om hur bestämmelserna i 33 och 36 paragrafen avtalslagen skulle kunna tillämpas i tvisten. Inget annat har framkommit än att klienten tagit del av rättsutredningen i vart fall i samband med att svaromålet gavs in till tingsrätten, den 9 februari 2020. Det framgår inte av någon dokumentation att klienten reklamerat innehållet i rättsutredningen i sig i samband med att han tagit emot den.

Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att den rättsutredning som advokatbyrån tagit fram motsvarat den som klienten beställt. Arbetet med rättsutredningen har således skett i enlighet med uppdraget. Advokatbyrån har angett att arbetet med rättsutredningen tagit 5,25 timmar i anspråk. Det har inte framkommit att arbetet skulle ha utförts oskickligt. Tingsrätten anser att antalet timmar i sig är skäligt.

Klienten har, bland annat, sagt att svaromålet skulle baseras på den stämningsansökan som han själv skrivit och som innehöll en lång historiebeskrivning av allt som skett samt att han bedömde att det var helt avgörande att hans brors beteende beskrevs i detalj.

Inte åberopat

Den stämningsansökan som klienten refererat till har inte åberopats. Tingsrätten saknar således möjlighet ett bedöma svaromålets utformning i förhållande till den stämningsansökan. Av den skriftliga bevisningen i form av olika versioner av utkast till svaromål samt genom advokatens och klientens berättelser framgår att klienten löpande har gett advokatbyrån i uppdrag att utarbeta innehållet i svaromålet utifrån synnerligen många ändringar och tillägg och kommentarer, formulerade exakt på det sätt som klienten önskade. Ingenting har, enligt tingsrätten, framkommit i utredningen som tyder på att alla dessa ändringar och tillägg med mera skulle ha föranletts av oskicklighet från advokatbyråns sida.

Vid en samlad bedömning finner tingsrätten därför att det antal timmar som advokatbyrån lagt ner på framtagandet av svaromålet har föranletts av klientens krav på hur uppdraget skulle utföras samt att antalet nedlagda timmar i sig måste anses som skäligt.

När det gäller frågan om arvodet varit skäligt konstaterar tingsrätten slutligen att ”ett arvode som uppgår till ca 200 000 kronor inklusiva moms avseende ett uppdrag som bestått i framtagandet av en rättsutredning av mindre omfattning samt ett svaromål, som i form av en slutprodukt kommit att innehålla tio sidor, onekligen framstår som oskäligt högt”.

”Synnerligen många anvisningar”

Rätten framhåller dock: ”Med beaktade av att det har framkommit att [klienten] löpande under arbetet med framtagande av svaromålet gett advokatbyrån synnerligen många, konkreta och mycket detaljerade anvisningar om den exakta utformningen om innehållet i svaromålet, att Advokatbyrån således fått lägga ner ca 55 timmar på att försöka tillgodose [klientens] instruktioner och önskemål samt då det inte har framkommit att Advokatbyrån skulle ha utfört sitt uppdrag oskickligt finner tingsrätten sammantaget att det begärda arvodet är skäligt”.

Käromålet ska alltså bifallas.

Klienten får nu betala advokatbyråns rättegångskostnader i det här målet med 84 500 kronor. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se