Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HFD:s besked till Amex: Kortutgivning momspliktig tjänst

Näringsliv
Publicerad: 2022-01-10 07:27

Det föreligger ett direkt samband mellan en kortutgivares åtagande att vidarebefordra ett belopp avseende en kortmedlems inköp och den mottagna ersättningen. Därför handlar det, enligt såväl Skatterättsnämnden som Högsta förvaltningsdomstolen, om en tjänst i momshänseende.

Målet rör American Express-koncernen där det centrala bolaget är en nätverksoperatör. En filial i koncernen är utgivare av betalkort i Sverige. Koncernens affärsmodell innebär att varje korttransaktion involverar fem parter, det vill säga kortmedlem, försäljningsställe, inlösare, nätverksoperatören och filialen. Enligt det avtal som slutits mellan parterna i transaktionskedjan utgår ersättning för respektive parts åtagande att betala respektive motpart i betalningsflödet.

Filialen har enligt avtalet med nätverksoperatören rätt till en ersättning, som uppgår till en viss procent av det nominella belopp som filialen ska betala till nätverksoperatören. Ersättningen är enligt avtalet beräknad till ett värde som säkerställer att filialen får en ersättning som ligger inom ett intervall för armlängds lönsamhet som står i proportion till nivån på den funktion och risk som filialen bär.

Sökte svar om moms

Filialen ville veta om den tillhandahåller en tjänst i mervärdesskattehänseende när den betalar nätverksoperatören för kortmedlemmens köp mot en ersättning.

Enligt Skatterättsnämndens mening innebär filialens åtagande att vidarebefordra nominellt belopp avseende kortmedlems inköp till nätverksoperatören mot en ersättning på viss procent av beloppet att det är fråga om ett ömsesidigt utbyte av prestationer där ersättningen utgör motvärdet för den tjänst som filialen tillhandahåller nätverksoperatören. 

Det förelåg därmed ett direkt samband mellan filialens tillhandahållande och den mottagna ersättningen. Det förhållandet att ersättningens storlek är beräknad till ett värde som säkerställer att filialens ersättning ligger inom ett intervall för armlängds lönsamhet och står i proportion till funktion och risk som bärs av filialen föranleder ingen annan bedömning.

Skatteverket överklagade

Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, och yrkade att förhandsbeskedet skulle ändras på så sätt att filialens tillhandahållande inte utgör omsättning av tjänst.

Domstolen konstaterar inledningsvis att det med omsättning av tjänst enligt mervärdesskattelagen förutsätts att en tjänst utförs mot ersättning. Det krävs då att det föreligger ett direkt samband mellan tillhandahållandet och ersättningen. Ett sådant direkt samband finns när det rör sig om ett ömsesidigt utbyte av prestationer, där ersättningen motsvarar det faktiska värdet av tjänsten. Det föreligger ett direkt samband om två prestationer är villkorade av varandra.

Rätten konstaterar att det framgår av avtalet att nätverksoperatören ska betala filialen ersättning när filialen överför ett belopp motsvarande kontoinnehavarens köp. Prestationerna är därmed villkorade av varandra och nivån på ersättningen är bestämd på förhand. 

Mot denna bakgrund saknas det skäl att se rättsförhållandet mellan filialen och nätverksoperatören på annat sätt än att det rör sig om ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Förhandsbeskedet ska därför fastställas.

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
HFD-amex
SRN-amex

Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand