Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KRÖNIKA: ”Disciplinnämndens ledamöter bör överväga att avgå”

Krönikor
Publicerad: 2021-07-14 13:06
Advokat Raoul Smitt

DEBATT – av Raoul Smitt, advokat.

I Dagens Juridik 2021-02-08 skrev jag under rubriken ”Advokatsamfundet står inför sin svåraste prövning i modern tid” att JK, i egenskap av tillsynsmyndighet, har överklagat Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnds beslut att begränsa disciplinpåföljden till varning och böter mot en advokat som två gånger under kort tid har brutit mot god advokatsed genom att ”handla i strid med de restriktioner som meddelats klienten” i ett brottmål.

Disciplinnämndens inställning är att ”det inte finns fog för slutsatsen att advokaten handlat med avsikt att försöka påverka utredningen mot klienterna.”

JK:s inställning är att brotten i fråga är allvarliga och att agerandet ”riskerar att undergräva förtroendet för advokatkåren till nackdel för misstänkta och frihetsberövade personer. Omständigheterna får anses vara synnerligen försvårande. Advokaten skall därför uteslutas ur Advokatsamfundet.”

HD har nu delat JK:s bedömning och förordnat att advokaten skall uteslutas ur Advokatsamfundet. Återstår ett formellt beslut av Sveriges advokatsamfund att med ändring av tidigare beslut utesluta advokaten.

Utgången av prövningen vid HD får anses vara given på förhand. JK är Tillsynsmyndighet och har i en principiell och helt avgörande fråga för tilltron till advokatkåren en avvikande uppfattning gentemot Disciplinnämnden.

Disciplinnämnden fann ”att det inte finns fog för slutsatsen att han handlat med avsikt” medan JK:s inställning är att omständigheterna är ”synnerligen försvårande”(!).

Disciplinnämnden synes vidare ha missuppfattat rättsläget vilket möjligen är en av förklaringarna till att nämnden har kommit till helt fel beslut på sätt framgår av HD:s beslut.

Disciplinnämndens beslut är illa underbyggt och avviker på flera sätt från vad som kan krävas vid en yrkesmässig och rättssäker bedömning och rättstillämpning varvid HD:s skäl för beslutet om uteslutning väger förödande tungt, dvs. att det var fråga om att förmedla ”just sådana uppgifter som restriktioner uppenbarligen avser att skydda” och att advokaten ”måste i båda fallen ha insett att han handlade i strid med de meddelade restriktionerna”.

Tydligare kan inte ett likgiltighetsuppsåt beskrivas och skälet till beslutet om uteslutning. Utgången var således uppenbar – eljest skulle inte heller JK ha överklagat.

I min tidigare artikel har jag lyft frågan om nödvändigheten av omprövning och omprioritering av värdegrunden dvs. vad som utgör allvarliga brott mot god advokatsed och mindre allvarliga.

Omprioriteringen innefattar vidare en grundläggande nyordning av det disciplinära systemet och utbildningen.

HD:s bifall till JK:s överklagan är en unik, allvarlig och uppseendeväckande varningsklocka – särskilt till Disciplinnämnden och berörda ledamöter. Ledamöterna bör överväga att avgå – för förtroendets skull måste en genomgående ändring ske.

Ledningen och ledamöterna av Advokatsamfundet får nu åter samlas, ta sitt ansvar och verka för omprioritering och nyordning, särskilt vad avser kärnvärdena i förening med utbildning och proaktiva åtgärder.

Det är ett omfattande arbete som måste bedrivas och tas på allvar.

Toppstyrning, bristande demokratisk kultur och bristande insyn har tidigare varit ett icke ovanligt inslag i Advokatsamfundets verksamhet. Även här måste arbetet fortsätta och förstärkas för att tillförsäkra aktivt deltagande av ledamöterna, sunda arbetsvillkor och rättssäkerhet.

Det är inget alternativ utan en nödvändighet och förutsättning i sig för framgångsrikt förändringsarbete.

Fortsättning följer.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: