Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

REPLIK: ”Det finns anledning till särbehandling av advokatskrået”

Debatt
Publicerad: 2020-10-22 11:55

REPLIK – av Kristofer Stahre, Advokat och Martin Persson,
Advokat.

Advokatsamfundets tillsyn av sina medlemmar har nyligen bringats uppmärksamhet. Justitiekanslern (JK) har nämligen den 29 september i år överklagat ett av de beslut som disciplinnämnden fattat rörande varning och straffavgift tilldelad en advokat. JK utövar tillsyn över disciplinverksamheten och har yrkat att advokaten i fråga istället ska uteslutas ur samfundet.

Nämndens beslut i sig går att tycka vad man vill om. Att dra generella slutsatser rörande disciplinverksamhetens funktion utifrån detta enda beslut låter sig dock inte göras. Kammaråklagare Daniel Larson ämnar med sitt inlägg självfallet inte heller att utifrån ett enskilt ärende ifrågasätta advokatkårens etik. Särskilt inte när han själv varit en av de som anmält den berörde advokaten till samfundet.

Ändå vill han efter motgång hos nämnden i detta enda ärende förändra disciplinförfarandet i grunden. Den principiella frågan rör huruvida samfundets disciplinnämnd och styrelse är kapabel till att disciplinera sina medlemmar i tillräckligt hög utsträckning för att god advokatsed ska upprätthållas. Till stöd för att så inte är fallet anför Larson att det oaktat JK:s tillsyn saknas tillräcklig extern kontroll. Advokater tycks som utgångspunkt inte kunna tillåtas granska sina kollegor.

Att tre av disciplinnämndens elva ledamöter inte är advokater, utan offentliga representanter utsedda av regeringen, är enligt Larson inte heller det tillräckligt för att säkerställa nämndens oberoende. Underligt hade det väl annars varit, eftersom dessa tre ledamöter likt samtliga kollegor i det av Larson anmälda ärendet verkar ha varit eniga i att inte utesluta advokaten. I det ärendet tycks alltså inte extern kontroll ha haft något inflytande på utfallet.

Om man istället för på anekdotisk väg vill underbygga tesen att mer extern kontroll innebär hårdare disciplinpåföljder, kan man beträffande ärenden där nämnden inte varit enig konstatera att det ofta är advokatledamöterna som stått för den strängaste bedömningen. Det finns således ingenting som talar för att det med mer extern kontroll, i form av offentliga representanter i disciplinnämnden blir fler fällande beslut eller hårdare disciplinpåföljder.

Beträffande straffavgiftens storlek är det värt att nämna att det var på förslag från Advokatsamfundet som avgiften höjdes till nuvarande nivå (se NJA II 1997 s. 238 och prop. 1996/97:134). Att avgiften inte ändrats sedan dess har sannolikt mer med att riksdagen haft fullt upp med annat, än att advokater skulle vara obenägna att vilja höja den.

När det gäller tillsyn av yrkeskårer finns slutligen anledning till särbehandling av advokatskrået, inte till förmån för mer statlig kontroll och tillsyn i förhållande till andra yrkeskårer, utan för mindre sådan. Åklagare och poliser utreds som bekant internt av kollegor – förvisso på andra organisatoriska enheter, men alltjämt av kollegor. Som representanter för staten är extern kontroll, utförd av självständiga enheter, av stor vikt för förtroendet för poliser och åklagare.

Motsvarande intresse gör sig inte gällande beträffande advokater. Till skillnad från poliser och åklagare företräder nämligen inte advokater det offentliga, utan enskilda – i brottmål oftast i direkt opposition till statliga institutioner. Att kräva mer statlig kontroll över disciplinnämndens verksamhet riskerar därför undergräva, snarare än stärka allmänhetens förtroende för advokatkåren. Det gynnar varken polis, åklagare eller advokater. Just därför att de till skillnad från åklagare inte företräder allmänheten, bör statens tillsyn av advokatskrået ske med tillförsikt.

Sådan tillförsikt uttrycks genom nuvarande ordning. Det går givetvis att diskutera hur samfundets tillsyn fungerar, men att utgå från att den därför ska förstatligas tjänar inte det rättssamhälle som Daniel Larson säger sig vilja företräda.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: