Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Hur klimatförändringar förändrar den nuvarande regleringen”

Debatt
Publicerad: 2021-02-23 11:10

DEBATT – av Nezik Keshto, Jurist / GRC-konsult, Transcendent Group och Finn-Erik Langeggen, Head of Risk Financial Sector Services, Transcendent Group Sweden

Hållbarhet kommer effektivast att åstadkommas i samhället om alla arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och att arbetsinsatsen är harmoniserad ur flera olika perspektiv. Det gemensamma målet är klart – Parisavtalet har fastställt vad som behöver göras och vilka överväganden som måste till. Nu kommer olika sektorer att behöva återupprätta sig själva, sitt varumärke och sin produkt för att passa de gemensamma målen för hållbarhet som beskrivs i Parisavtalet. Olika branscher och aktiviteter behöver än tydligare vägledning och struktur för att bidra till det gemensamma målet. För finanssektorn har EU under senare tid utvecklat en hel rad regler med målet att skapa en grönare finansmarknad. Inom försäkringsbranschen sker det för närvarande utveckling av regler som kommer att ha en betydande inverkan på verksamheten och hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet inom EU. En hållbar miljö är en förutsättning för en hållbar ekonomi, och de nya reglerna snabbar på denna omställning. Många är redan bekanta med taxonomin, klassificeringssystemet som försäkringsbolag med bland annat investeringsprodukter behöver implementera för att klassificera sitt hållbarhetsarbete, samt disclosureförordningen, som relegerar skyldigheten för olika finansmarknadsaktörer att lämna information och rapportera hållbarhetsarbetet.

EU menar på att det är av stor betydelse att hållbarhetsarbetet inom just försäkringsområdet kantas av en framåtblickande ledning med en tidshorisont som sträcker sig längre än ett år, och EU-kommissionen gav således EIOPA (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) i uppdrag att inkorporera klimatförändringsreducering i Solvens II. Detta resulterade i att EIOPA utkom med konsultation gällande användningen av klimatförändringsrisker och scenarios i ORSA1. ORSA är hjärtat av Solvens II, som arbetats fram av EU genom EIOPA för att harmonisera EU:s försäkringsförordning, främst gällande storleken på kapital som måste finnas hos försäkringsbolag för att minska insolvensrisken. Inom en snar framtid inkluderas specifikt klimatförändringar i risker och solvensbedömningar.

Solvens II är ett erkänt riskbaserat ramverk där hållbarhet, både som faktor och risk, redan bör vara välintegrerade i det operativa arbetet. Genom de uppdaterade reglerna kommer försäkringsbolagen att förväntas göra minst två långsiktiga klimatscenarior som del av ORSA- processen där så är lämpligt:

1. Ett scenario för klimatförändringar där den globala temperaturökningen förblir under 2 ° C, helst högst 1,5 ° C, i linje med EU: s åtaganden och Parisavtalet. Och
2. Ett riskscenario för klimatförändringar där den globala temperaturökningen överstiger 2 ° C.

Utmaningen ligger framöver i att specifikt inkludera klimatrelaterade risker i försäkringsbolagens processer, något som kommer påverka värderingen av tillgångar och skulder, investeringsbeslut och riskmätning. Riskerna kan vara både direkta och indirekta – de direkta riskerna är att man inte möter de krav kring kapital som försäkringsbolag inom EU måste ha för att minska insolvensrisken (SCR/MCR), de indirekta riskerna är strategiska sådana, där marknads – och ryktesrisk kan bli faktorer som påverkar verksamhetens status.

Proaktivt arbete i form av stark företagsstyrning innehållandes en riskhantering där scenarioanalyser är innefattande kommer vara nödvändigt. För att öka motståndskraften mot klimatförändringar bör försäkringsbolagen överväga effekterna av deras försäkringar på miljön. Ur ett riskperspektiv utgör klimatförändringar en faktor där många osäkerheter föreligger – både gällandes tidsaspekt som omfattning och påverkan. Försäkringsbolag som blundar för risken med klimatförändringar kommer att riskera att dels vara oförenliga med gällande regelverk, dels ha svårare för att göra affärer i en hållbar värld. Klimatförändringar och de analyser och resultat man kommer fram till i verksamheten kommer att utgöra en konkurrenspåverkan, där marknaden och de nuvarande trenderna är att kunderna söker hållbara tillvägagångssätt och produkter. Vid säkerställande av en god extern kommunikation av verksamhetens förhållningssätt och prestationer inom hållbarhet vinner man mycket mark.

Samlat innebär detta att försäkringsbolag numera på ett långsiktigt hållbart sätt måste integrera klimatrisker i sina analyser och bedömningar för sina tjänster och produkter, vilket medför en skyldighet i att förbättra och ta fram tjänster, produkter och processer som håller hållbarhetsmåttet och att information för detta finns tillgängligt. De nya hållbarhetsreglerna från EU manar inte bara finansiella verksamheter att ställa om till en grönare agenda för att vara compliant med regelverk – utan även kunder och marknaden som sådan behöver den transparens som vidhålls för att kunna göra avvägda beslut. EIOPA har i sina uttalanden menat på att denna omställning inte bara är avgörande rent tidsmässigt, utan även för att visa framfötterna och ta ansvar som bransch, vilket kan ha en stor positiv påverkan för samhället i stort.

Försäkringsbranschen har tidigare visat prov på att vara anpassningsbar, och detta med goda förutsättningar. Det gäller att göra sig redo på den hållbara omställningen, genom att bedöma sin nuvarande situation mot det tillstånd som Solvens II gör gällande. Anpassningsarbetet börjar inifrån verksamheten, genom medvetenhet, planläggning och utförande – i form av rutiner, dokumentation, information och processer. En omställning ställer alltid krav på verksamheten att se över sitt arbetssätt och i detta fall kan denna omställning leda till ett starkare varumärke där hållbarhetsarbetet med fördel kan lyftas fram i marknadsföringssammanhang och där marknadens önskemål om transparens kommer lyfta kvaliteten i arbetsmetoder. Det kanske allra viktigaste denna omställning leder till inom försäkringsbranschen är ett stort kliv och bidrag till den gemensamma kampen om hållbarhet i samhället.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: