Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Rädda våra företagare nu!”

Debatt
Publicerad: 2020-05-06 11:55
Foto: Jonas Ekströmer / TT /

DEBATT – av Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads och Örebro universitet,
Annina, H. Persson, professor i civilrätt i Örebro tillika gästprofessor vid KTH och Uppsala universitet, Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi KTH och BTH, Forskningsledare Entreprenörskapsforum, Johan Eklund, Vd Entreprenörskapsforum, professor i nationalekonomi BTH
Rolf Åbjörnsson, advokat, redaktör för Insolvensrättslig tidskrift och ledamot i Akademien för insolvensrätt.

Antalet ansökningar om företagsrekonstruktion och konkurs ökar lavinartat. Det är dags att måla med de stora penseldragen och införa regler om moratorium på flera områden i syfte att ”rädda” de små och medelstora företagen. Ett förslag är att införa ett moratorium för personligt ställföreträdaransvar såväl aktiebolagsrättsligt som skatterättsligt. Sådana bestämmelser har redan införts så väl i England som i Tyskland för att underlätta för företagen i en situation som denna.

Det föreligger en stor risk för att en styrelse i ett aktiebolag kan drabbas av ett personligt ansvar om de inte vidtar åtgärder för att minimera potentiella förluster enligt de s.k. borgenärsskyddsreglerna i aktiebolagslagen. Ett sådant ansvar aktualiseras så snart aktiekapitalet understiger det egna kapitalet. Styrelsens ställföreträdare kan således bli personligt ansvariga för bolagets skulder om inte en kontrollbalansräkning upprättas inom den förskrivna tiden i 25 kap. aktiebolagslagen. Här skulle man kunna införa ett moratorium avseende kravet på att upprätta en kontrollbalansräkning inom de angivna tiderna. Ett moratorium skulle ta bort hotet om personligt ansvar, vilket kan tvinga ett företag att ansöka om konkurs. Bestämmelserna föreslås tillämpas retroaktivt från den 1 mars 2020.

Utöver detta behövs ett moratorium när det gäller att lämna sin årsredovisning till Bolagsverket. Om inte en årsredovisning kommer in i tid till Bolagsverket gör sig ställföreträdaren för bolaget sig skyldig till ett bokföringsbrott av normalgraden med strafföreläggande och dagsböter som påföljd.

Motsvarande moratorium skulle även införas beträffande skatter och avgifter. För att undvika att försätta bolaget i konkurs bör företaget få mer tid på sig att betala skatterna och på det sättet undvika ett personligt ställföreträdaransvar. Ett personligt betalningsansvar innebär att ställföreträdaren blir personligt ansvarig för företagets skatter.

Det föreslås även att ett förbud mot tillämpning av s.k. ipso facto-klausuler, dvs. hävningsklausuler som tillåter ena parten att häva ett avtal p.g.a. insolvens eller andra ekonomiska svårigheter hos den andra parten. Ett sådant förbud skulle hindra att viktiga samarbetspartners drar sig ur avtal som är nödvändiga för den fortsatta driften av företaget. Ett sådant förbud föreslås redan i EU:s rekonstruktion- och insolvensdirektiv och kan med enkelhet tidigareläggas och införas redan nu. Det är vanligt förekommande att banker och andra kreditinstitut åberopar en ipso-facto klausuler stöd för att säga upp krediterna. Detta måste förhindras!

En omfattande utslagning av i grunden livskraftiga företag riskerar att slå sönder de produktionskedjor som tillverkning idag är organiserad i. Kedjereaktioner uppstår som leder till än fler konkurser, ökad arbetslöshet och på sikt ytterligare försämrade statsfinanser. Detta kommer i sin försvåra och fördröja en återgång till en mer normalt fungerande samhällsekonomi. Den ekonomiska hjälpen som regeringen nu erbjuder genom ett omställningsstöd kommer för sent och är dessutom troligen otillräcklig. Ett stort antal i grunden livskraftiga företag riskerar att gå i konkurs fram till första juli. Behovet av ett tillfälligt moratorium är därför nödvändig för att rädda dessa företag, redan nu ser vi stora ökningar i antalet företagsrekonstruktioner och framför allt konkurser som under kort tid ökat med 38 % (för vissa branscher över 100 procent). Regeringen bör tillsätta en expertgrupp som utreder förutsättningarna för att införa de ovannämnda åtgärderna. Det är av särskild vikt att svenska företag får samma möjligheter som konkurrende företag i t ex England och Tyskland.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se