Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD prövar förvandling av ordningsböter till fängelse

Civilrätt
Publicerad: 2023-09-18 11:03

Högsta domstolen ska ge besked i frågan om under vilka förutsättningar ett antal ordningsböter kan förvandlas till fängelse och i så fall hur långt straffet ska vara.
Underinstanserna dömde en tredskande man till två månaders fängelse.

Av utredningen från Kronofogdemyndigheten framgår bland annat följande:  Den 35-årige mannen saknar känd inkomst och har historiskt sett inte heller uppburit någon lön eller annan ersättning såsom a-kassa eller ersättning från Försäkringskassan. Sedan februari 2022 utbetalas aktivitetsstöd med ett lägre belopp. Det saknas kända utmätningsbara tillgångar.

Mannen är registrerad på 204 fordon hos Transportstyrelsen. Den 15 september 2020 kunde bland annat en bil och en husvagn utmätas och sedan säljas för sammanlagt 20 750 kronor. I utmätningsbeslutet anges att 35-åringen till polismännen som stoppade honom sagt att han den dagen köpt båda fordonen i Västerås. Till förrättningsmännen ska han dock ha sagt att han inte är registrerad ägare. I övrigt har Kronofogdemyndigheten gjort förrättningsförsök vid fem tillfällen där främst bilar av utmätningsbart värde sökts, men utan framgång.

Miljonskuld

Han har skulder hos Kronofogdemyndigheten på närmare 1,3 miljoner kronor, i huvudsak fordonsrelaterade. Ingen betalning av någon av böterna har skett. Däremot har vissa andra skulder på sammanlagt några tiotusentals kronor skett under perioden 2017–2021.

Åklagaren yrkade att tingsrätten enligt 25 kap 8 § brottsbalken och 15 § bötesverkställighetslagen förvandlar de böter som 35-åringen dömts till eller som det utfärdats ordningsbot för enligt en till domstolen bifogad förteckning, till ett fängelsestraff.

Västmanlands tingsrätt konstaterade att om böter inte har kunnat drivas in och det beror på trots från den bötfällde, ska böterna på talan av åklagare förvandlas till fängelse. Bötesförvandling ska också ske om det av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt. Om den bötfällde, när förvandlingsstraffet ska beslutas, är skyldig att betala även andra böter än sådana som avses i ovanstående meningar, ska också dessa böter förvandlas. Förvandlingsstraffet ska bestämmas till fängelse i lägst fjorton dagar och högst tre månader.

Bestämmelsen i 15 § bötesverkställighetslagen ändrades den 1 januari 2021. Tidigare gällde att böter som inte har kunnat drivas in skulle förvandlas till fängelse om det var uppenbart att den bötfällde av tredska hade underlåtit att betala böterna. Ändringen innebar att uppenbarhetsrekvisitet togs bort och avsåg att utvidga möjligheterna till bötesförvandling när bristande betalning beror på trots från den bötfällde. I övrigt gjordes endast språkliga ändringar i bestämmelsen. De utökade möjligheterna till bötesförvandling ska inte gälla för bötesstraff som har dömts ut före ikraftträdandet. (Se prop. 2020/21:8 och övergångsbestämmelserna till SFS 2020:1074.)

Inte tillräckligt utrett

Enligt tingsrätten är det inte med tillräcklig klarhet utrett att 35-åringen vidtagit några direkt verkställighetshindrande åtgärder. Han har dock uppenbarligen förfogat över en bil och en husvagn till ett inte obetydligt värde i september 2020. Vidare har vissa betalningar av skulder skett genom åren. Han har även själv medgett att han fått vissa inkomster för att ha agerat bilmålvakt. Inte till någon del har dock böterna betalats.

Med hänsyn till vad som framkommit fann tingsrätten uppenbart att 35-åringen avsiktligt har undandragit sig att betala i vart fall en del av de utdömda böterna. En förvandling av böterna är därför redan på den grunden påkallad. Att han idag saknar ekonomisk möjlighet att betala alla böterna förändrar inte den bedömningen.

Böterna förvandlades till fängelse i två månader.

”Stötande”

Till skillnad från tingsrätten ansåg Svea hovrätt inte att åklagaren har förmått visa att det är uppenbart att 35-åringen av tredska har underlåtit att betala böterna. Av vad som framkommit har han inte vidtagit några verkställighetshindrande åtgärder och hans levnadsstandard och personliga förhållanden i övrigt ger inte heller vid handen att han avsiktligt har undandragit sig att betala böterna. En förvandling av böterna ansågs således inte påkallad på denna grund.

Hovrätten ansåg dock, i likhet med tingsrätten, att det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt att förvandla böterna till fängelse. 35-åringen har det senaste året återigen lagförts för likartad bötesbrottslighet och har i praktiken blivit bötesimmun.

Det vore därför stötande för den allmänna rättskänslan om han helt undgick påföljd för brottslighet som straffats med böter.

Att han nyligen avtjänat ett fängelsestraff föranledde ingen annan bedömning.

Hovrätten gjorde inte någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort i fråga om fängelsestraffets längd.

Högsta domstolen ska nu ta upp målet till prövning. Frågan som HD trycker på är om det av särskilda skäl varit motiverat från allmän synpunkt att förvandla böterna till fängelse samt om straffmätning.

(Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: