Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Grupptalan tillåts för bostadsrättsköpare

Civilrätt
Publicerad: 2023-05-17 10:51
Genrebild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Västmanlands tingsrätt ger klartecken till en grupptalan för ett antal bostadsrättsköpare mot en bostadsrättsförening.
Enligt tingsrätten hindras inte grupptalan av den omständigheten att storleken på lägenheterna och därmed också avgifterna varierar.

En av bostadsrättsköparna stämde bostadsrättsföreningen i Uppsala och yrkade att Västmanlands tingsrätt skulle fastställa att förhandsavtalet avseende upplåtande av bostadsrätt ingående i bostadsrättsföreningen är hävt på grund av kontraktsbrott av föreningen. Käranden ville vidare att föreningen skulle förpliktas att återbetala förskottet om 100 000 kronor till alla de personer som ingår i gruppen.

Som grund för yrkandet anfördes bland annat att parterna i förhandsavtalet har träffat en överenskommelse om att upplåta bostadsrätt till en förväg avtalad årsavgift. Föreningen har därefter i upplåtelseavtalet fastställt en väsentlig högre årsavgift som överstiger den i förhandsavtalet avtalade med 37 procent och har därmed gjort sig skyldiga till kontraktsbrott som berättigar förhandstecknarna att häva avtalet.

Bestred

Föreningen har bestridit käromålet på den grunden att käranden inte haft rätt att frånträda förhandsavtalet. Enligt föreningen är de avgifter som medlemmarna ska betala inte väsentligt högre än de avgifter som angivits i förhandsavtalet.

Därutöver har föreningen yrkat att kärandens grupptalan ska avvisas. Som grund för yrkandet om avvisning har föreningen anfört i huvudsak följande: Omständigheterna, bland annat på grund av lägenheternas olika storlekar och att den insats, upplåtelseavgift och årsavgift som ska erläggas för bostadsrätten vid tecknandet av respektive upplåtelseavtal och efterföljande tillträde, skiljer sig så pass mycket åt att en grupptalan inte bör tillåtas. I vart fall gör behovet av en individuell prövning i varje enskilt fall att en grupptalan framstår som olämplig.

Därutöver har föreningen anfört att grupptalan inte är det bästa processalternativet. Skälet till detta är bland annat att processföremålet för varje enskild förhandstecknare i gruppen är högt och intresset för varje förhandstecknare att väcka individuell talan framstår som uppenbar med beaktande av värdet och därtill att processföremålet rör förhandstecknarnas framtida bostad. Avslutningsvis har föreningen anfört att käranden inte ingett något ekonomiskt underlag för att bedöma dennes ekonomiska förmåga eller finansiering av processen.

Enligt lagen om grupprättegång följer att en grupptalan får tas upp till prövning om:

1. talan grundas på omständigheter som är gemensamma eller likartade för gruppmedlemmarnas anspråk,

2. en grupprättegång inte framstår som olämplig på grund av att vissa gruppmedlemmars anspråk till sina grunder skiljer sig väsentligt från övriga anspråk,

3. merparten av de anspråk som talan avser inte lika väl kan göras gällande genom talan av gruppmedlemmarna själva,

4. gruppen med hänsyn till storlek, avgränsning och övrigt är lämpligt bestämd samt

5. käranden med hänsyn till sitt intresse i saken, sina ekonomiska förutsättningar att föra en grupptalan och förhållandena i övrigt är lämpad att företräda gruppmedlemmarna i målet.

Lämplig

Enligt tingsrättens bedömning är den i målet aktuella grupptalan grundat på omständigheter som i högsta grad är likartade för gruppmedlemmarnas anspråk. Vidare menar tingsrätten att en grupptalan i detta fall framstår som lämplig då gruppmedlemmarnas anspråk bygger på samma rättsliga grunder. Tingsrätten anser vid en sammantagen bedömning även att en grupptalan i detta fall är mer lämplig än att var och en av gruppmedlemmarna själva ska föra sin talan. Tingsrätten har landat i denna slutsats då den fråga som prövningen avser är densamma för samtliga gruppmedlemmar.

Enligt tingsrätten medför den omständigheten att storleken på lägenheterna och därmed också avgifterna varierar inte att bedömningen blir annorlunda. Enligt tingsrättens mening är det  sammanhanget fråga om en förhållandevis liten grupp varför gruppen enligt tingsrätten måste anses vara lämpligt bestämd.

Avslutningsvis gör tingsrätten bedömningen att det inte finns skäl att ifrågasätta kärandens uppgifter om att han har en tillräckligt god ekonomi för att bära eventuella rättegångskostnader. Inte heller i övrigt har det framkommit någon omständighet som gör att tingsrätten bedömer att en grupptalan skulle vara en olämplig form för att driva denna process. Vid sådant förhållande är en grupptalan i detta fall en lämplig form att föra nu aktuell process varför yrkandet om avvisning av käromålet ska avslås. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: