Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vapenförvaring hos annan än innehavaren blir fråga för HFD

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2023-05-24 09:28
Genrebild Foto: Eric Tagesson

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett mål där en 43-årig man har ansökt om tillstånd för förvaring av jaktvapen i föräldrahemmet.
Kammarrätten ansåg till skillnad från förvaltningsrätten att det på grund av mannens anknytning till föräldrahemmets jaktmarker fanns särskilda skäl att bevilja tillstånd.

Polismyndigheten beslutade i juli 2021 att avslå en 43-årig mans ansökan om att förvara skjutvapen hos annan. Mannen ville enligt ansökan förvara sina jaktvapen hos sin pappa, i sitt föräldrahem.

Det framgår av 5 kap. 1 § vapenlagen att den som innehar ett skjutvapen är skyldig att ta hand om vapnet. Från denna huvudregel finns ett undantag i 5 kap. 3 § samma lag, där det anges att innehavaren får förvara vapnet hos annan om hen är förhindrad att förvara vapnet eller om det annars finns särskilda skäl.

Polisen sa nej

I sitt beslut konstaterade Polismyndigheten att det inte förelåg särskilda skäl. Ansökan avslogs därför.

I Förvaltningsrätten i Stockholm anförde sökanden bland annat att han jagar tillsammans med sin pappa i anslutning till föräldrahemmet. Eftersom han saknar bil behöver han transportera vapnen genom allmänna kommunikationer, vilket varken är praktiskt eller bra ut säkerhetssynpunkt.

Han pekade även på att han tog jägarexamen när han bodde hemma och att det var hans pappa som introducerade honom till jakten. Hans jaktutövning har därför en stark anknytning till föräldrahemmet. Han hade tidigare haft tillstånd att förvara vapnen hos pappan med stöd av undantagsregeln. Genom beslutet frångick därmed Polismyndigheten sina tidigare bedömningar.

Förvaltningsrätten hänvisade inledningsvis till förarbetena. Där anges att det ”framstår som klart motiverat” att ge tillstånd i en situation när en son eller dotter flyttar från föräldrahemmet till en tätort eller storstad men avser att fortsätta jaga på föräldrarnas jaktmarker.

Av kammarrättspraxis framgår att det inte är tillräckligt med en avsikt att bedriva jakt i anslutning till föräldrahemmet. I stället krävs att vapnet har förvarats där redan innan flytten. Det framgår även att bekvämlighetsskäl saknar betydelse för bedömningen.

Det var inte visat att sökanden skulle vara förhindrad att förvara vapnet i den egna bostaden. Anknytningen till föräldrahemmet eller transportsvårigheterna ansågs heller inte vara sådana att de utgjorde särskilda skäl.

Särskilda skäl

Kammarrätten i Stockholm konstaterade att den aktuella situationen liknade den som förarbetena talar om. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i rättsfallet HFD 2016 ref. 77 uttalat att det även för längre tidsperioder är möjligt att förvara vapen hos annan.

Den omständigheten att det var länge sedan mannen flyttade från föräldrahemmet utgör därför inte i sig skäl för att neka tillstånd, framhöll rätten.

Sammantaget fann kammarrätten att det fanns särskilda skäl. Av instansordningsskäl skulle den fortsatta prövningen göras av Polismyndigheten, varför målet återförvisades dit.

Prövningstillstånd

HFD har nu meddelat prövningstillstånd i målet. Frågan som intresserar domstolen är vad som krävs för att det ska föreligga särskilda skäl för att förvara vapen hos annan. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: