Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Östermalmslägenheter kan inte skänkas utan förvaltarsamtycke

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2022-01-05 09:03
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

En god man och hans fru såg till att klienten skänkte tre bostadsrätter på Östermalm till dem.
Men eftersom egendomen i dödsboet efter klientens bror skulle avträdas till förvaltning av boutredningsman krävdes dennes samtycke också när bostadsrätterna gått över till systern.

En bror till den nu aktuella 87-åriga kvinnan avled den 30 april 2014. Bostadsrätterna till tre lägenheter på Östermalm i Stockholm utgjorde tillgångar i broderns dödsbo. Ensam dödsbodelägare i dödsboet var hans syster.

Systern avled den 22 januari 2018. Dödsboet ville genom en mellandom ha prövat frågan om systern, utan samtycke från förvaltaren, gett bort egendom, i form av bostadsrätterna, som var satt under förvaltarskap och om gåvorna därmed ska förklaras ogiltiga.

Under förvaltare

I målet är ostridigt att kvinnan den l oktober 2014 sattes under förvaltarskap vad gäller egendom som hon ärvt av sin bror. Brodern hade avlidit den 30 april 2014. Enligt tingsrättens beslut skulle förvaltarskapet omfatta ”att förvalta hennes egendom så vitt avser hennes rätt i dödsboet efter [brodern]…. samt att bevaka hennes rätt såvitt avser nämnda dödsbo, dödsboets avveckling och härmed förenliga frågeställningar”.

Frågan är om de i målet tre aktuella gåvorna (bostadsrätterna) omfattats av detta förvaltarskap och därmed krävt samtycke från förvaltaren. Systerns dödsbo gjorde gällande att förvaltarskapet omfattade de tre bostadsrätterna från broderns dödsbo även sedan de utgetts till systern, varför samtycke krävts. Systerns gode man och hans maka so tog emot gåvorna har däremot invänt att förvaltarskapet inte längre omfattade de tre bostadsrätterna när de utgetts till systern, varför något samtycke inte krävts.

Det framgår enligt Stockholms tingsrätt, redan av lydelsen av förordnandet om förvaltarskap för systern, att detta även omfattat rätten att förvalta den egendom som utgetts till N.N från broderns dödsbo. Det är också, menade rätten, den enda logiska förklaringen. Ett sådant beslut om förordnande om förvaltarskap får att just förvalta någons egendom som härrör från ett dödsbo skulle annars bli utan verkan.

Tingsrätten: Ogiltiga

Tingsrätten delade alltså den tolkning av beslutet som systerns dödsbo gjorde. Att beslutet ska tolkas på detta sätt stärks också av den omständigheten att även överförmyndarnämnden ansett att förvaltarskapet hade denna omfattning. Förvaltaren har också årligen tagit med de tre bostadsrätterna i sina redovisningar till överförmyndaren.Det är enligt tingsrätten klarlagt att de tre bostadsrätterna omfattats av förvaltarskapet. Samtycke av förvaltaren har därför krävts.

Mot denna bakgrund förklarade tingsrätten gåvorna av de tre bostadsrätterna för ogiltiga.

Under handläggningen i Svea hovrätt har uppmärksammats att tingsrättens prövning i mellandomen har omfattat inte bara dödsboets förstahandsgrund, som utgjorde mellandomstemat, utan även den slutligt yrkade rättsföljden i målet. Parterna sa ja till en inskränkning av hovrättens prövning till ett mellandomstema angående om systern, utan samtycke från förvaltaren, enlig de tre gåvobreven gett bort egendom som var satt under förvaltarskap.

Hovrätten konstaterar att tingsrättens beslut angående förvaltare innebar att en boutredningsman skulle förvalta egendomen i dödsboet och att förvaltaren skulle bevaka systerns rätt i dödsboet. Frågan inställer sig vad förordnandet avseende förvaltning av hennes rätt i dödsboet kunde omfatta vid sidan av dessa båda förordnanden. Makarna som tog emot gåvorna har anfört att systerns andel i dödsboet var egendom som kunde avyttras eller utmätas och att detta ingick i förvaltarens uppdrag. Ingenting i tingsrättens beslut eller i skälen för beslutet tyder dock, enlogt hovrätten, på att någon sådan innebörd i förordnandet skulle ha föresvävat tingsrätten. I skälen för tingsrättens beslut finns formuleringar som tyder på att avsikten i stället var att förordnandet skulle avse förvaltning av den egendom i dödsboet som skulle tillfalla systern i arv när boutredningsmannen hade fullgjort sitt uppdrag. Tingsrätten anförde exempelvis att systern behöver hjälp för att ta hand om sin egendom såvitt avser arvet efter brodern.

Inte samtyckt

Tingsrättens beslut får således ges den innebörden att förvaltarskapsförordnandet i den aktuella delen avsåg egendom som skulle tillfalla systern i arv efter hennes broder.

De tre bostadsrätterna var sådan egendom. Förvaltaren hade inte samtyckt till att systern gav bort dem till den gode mannen och hans maka.

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se