Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Intagen rymde vid akut kisspaus – nu fälls transportledaren

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-12-02 09:38
Foto: Jessica Gow / TT /

En transportledare vid Kriminalvården som varit ansvarig när en farlig fånge rymde döms i hovrätten för tjänstefel.
Mannen har ansvarat för en fångtransport och blivit så akut kissnödig att man tvingats till ett oplanerat stopp.
Enligt hovrätten har mannen i samband med stoppet brutit mot myndighetens rutiner på flera punkter och därmed varit oaktsam.

Tre anställda vid Kriminalvården genomförde i juli 2018 en transport av två intagna som skulle förflyttas från Rättsmedicinalverket i Göteborg till häktet i Örebro. I Laxåtrakten gjorde fångtransporten ett oplanerat stopp, eftersom transportledaren – en idag 30-årig man – var akut kissnödig. I samband med detta lyckades en av de intagna ta sig ut ur bilen och springa från platsen. Två av kriminalvårdarna sprang efter, men den intagne kom undan och är än idag på fri fot.

Åtal för tjänstefel

Transportledaren åtalades senare för tjänstefel. Enligt åklagaren har han brustit i sitt ansvar genom att inte vidta de åtgärder som krävts för att ”vidmakthålla frihetsberövandet av den klient som rymde” vid stoppet. Hans båda kollegor var inledningsvis misstänkta, men avskrevs eftersom deras bristande agerande vid rymningen av åklagarens bedömdes som ringa.

Uppgifterna om rymningen går delvis isär. Det framgår att det har funnits synpunkter på klientsammansättningen vid transporten, bland annat eftersom 30-åringens båda kollegor varit oerfarna – något som enligt chefen på Kriminalvårdens nationella transportenhet dock inte var anmärkningsvärt, eftersom det handlade om ”semestertider”.

Fick en knuff

Det framgår också att transportledaren har valt att färdas längst bak i fordonet tillsammans med den farligaste fången, som också var den som kom att rymma. I samband med kisstoppet har en av de andra vårdarna, som färdats på sätet framför tillsammans med den andre fången, öppnat fordonets sidodörr och fällt fram sin stol för att släppa ut sin kissnödiga kollega. Hon har kort därefter fått en knuff av den intagne, som hoppat ut ur fordonet och sprungit från platsen iförd hand- och midjefängsel. Den tredje kriminalvårdaren agerade chaufför och hade ännu inte hunnit runt fordonet när dörren öppnades – trots att det finns en rutin kring detta.

Transportledaren, som har en arbetsledande roll, har ostridigt inte kontaktat den så kallade transportledningen före stoppet, och har uppgett att han inte hört talas om att man behöver göra det när stoppet föranleds av personalens toalettbesök. Örebro tingsrätt kunde inte heller se kopplingen mellan denna underlåtenhet och rymningen och ansåg inte att tjänstefelsansvar kunde bli aktuellt i denna del.

”Höll på att spränga blåsan”

Åklagaren har samtidigt pekat på att transportledaren lämnat fordonet innan föraren hunnit fram till dörren, att han brustit i uppsikt genom att gå långt bort från transporten och att någon ”omfallsplanering” av bevakningen inte gjordes före stoppet. Här skulle tjänstefelsansvar också kunna utdömas, menade tingsrätten.

Transportledarrollen är samtidigt inte statiskt knuten till en viss tjänst utan det framgår av Kriminalvårdens rutiner att denna roll roterar – och att den så kallade transportföraren vid hastig sjukdom, olycksfall eller ”annan akut frånvaro” ska överta transportledarens roll.

30-åringen har beskrivit det som att han ”höll på att spränga blåsan” och enligt tingsrätten hade han befunnit sig i en akut situation. Enligt domstolen fick han också anses ha varit oförmögen att axla transportledarens ansvar innan han fått kissa. I detta läge borde transportföraren – alltså den kollega som färdats i sätet framför 30-åringen – ha tagit över. Detta har hon på grund av bristande erfarenhet och utbildning inte varit kapabel att göra, men detta skulle enligt tingsrätten inte gå ut över 30-åringen. Att han underlåtit att agera på det sätt om åklagaren gjort gällande skulle heller inte föranleda ansvar för tjänstefel, slog tingsrätten fast.

Ändrar friande dom

Göta hovrätt ändrar nu tingsrättens friande dom och fäller transportledaren för tjänstefel.

Hovrätten anser att fyra olika brister i transportledarens agerande som åklagaren har gjort gällande i samtliga fyra fall är styrkta.

Han har inte kontaktat transportledningen och ”förankrat” det oplanerade stoppet – och har inte heller gjort någon ”omfallsplanering”, där han före stoppet gett kollegorna instruktioner om hur de skulle hantera situationen. Transportledaren har också brutit mot säkerhetsrutinerna och lämnat fordonet innan föraren hunnit runt minibussen. Under kisspausen har han också enligt egen uppgift – med undantag för att han vände sig om en gång – saknat uppsikt över fordonet och klienterna.

Hovrätten betonar att transportledaren har en arbetsledande roll och ”ett särskilt tillsynsansvar över transporten” och anser inte att hans agerande har varit acceptabelt.

”Mycket ansvarsfull uppgift”

Hovrätten skriver:
”Vid ett oplanerat stopp är det transportledaren som ska planera hur bevakningen ska ske och, framförallt, inte själv lämna fordonet under bristande uppsikt utan att förvissa sig om att en tillfredsställande bevakning har etablerats. Att underlåta det och i stället förutsätta att de andra i transportlaget, utan vare sig någon som helst kommunikation eller kontroll, handlar på ett förväntat sätt framstår som uppenbart oriktigt. Det gäller trots att även transportförare och bilförare har åligganden i dessa sammanhang.”

Domstolen, som även betonar avsaknaden av kontakt med transportplaneraren, anser också att transportledaren har åsidosatt vad som gäller för hans uppgift på ett sätt som aktualiserar ansvar för tjänstefel.

Att transportera frihetsberövade personer är redan i sig en ”mycket ansvarsfull uppgift som ska utföras med särskild omsorg” – där utrymmet för misstag är mer begränsat. Transportledaren har även reagerat över klienternas säkerhetsklassning och historik – och känt till att kollegorna var oerfarna. Trots det har transportledaren underlåtit att omfallsplanera och lämnat fordonet innan föraren kommit på plats för att hjälpa till med bevakningen – ”basala åtgärder” som hade kunnat genomföras snabbt och enkelt. Transportledaren har också känt till att ett oplanerat stopp med avstigning alltid är ett riskfyllt moment. Sammantaget måste agerandet också anses oaktsamt.

Döms till dagsböter

Hovrätten konstaterar särskilt att situationen, trots mannens kissnödighet, ”knappast varit av så akut slag att transportledarrollen, utan föregående kommunikation och instruktion, övergått till någon annan i transportlaget”. Gärningen kan inte heller anses som ringa eller annars vara befriad från ansvar – utan transportledaren döms nu för tjänstefel.

Påföljden bestäms till 30 dagsböter på totalt 4 500 kronor. Vid bestämmande av antalet dagsböter beaktar hovrätten att mannen till följd av det inträffade ”i praktiken har förlorat sin anställning”. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se