Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten dömer Lufthansa betala för försening

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-10-05 13:41
Foto: Michael Probst/AP

Lufthansa har inte lyckats bevisa att förseningen av den närmast föregående flygningen berodde på sådana extraordinära omständigheter som befriar bolaget från ersättningsskyldighet.
I motsats till i tingsrätten tilldöms passagerarna 400 euro per person.

De tre kärandena köpte och betalade för en flygresa som skulle anordnas av Lufthansa den 31 augusti 2019 mellan Lissabon och Göteborg. Flygningen mellan Lissabon och München blev försenad med 51 minuter och kärandena anlände därför inte till destinationsorten enligt den tidtabellsenliga ankomsttiden utan mer än tre timmar därefter.

Kärandena ansåg att de hade rätt till ersättning enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr. 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och att förseningen inte orsakades av extraordinära omständigheter.

”Extraordinära omständigheter”

Lufthansa uppgav att förseningen berodde på extraordinära omständigheter i form av flygrestriktioner från flygledningen. Lufthansa hade inte kunnat undvika förseningen även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits, då den inte låg under flygbolagets kontroll.

Göteborgs tingsrätt bedömde att det framgår av Lufthansas bevisning att kärandenas försening till slutdestinationen orsakades av flygledningsbeslut som Lufthansa inte kunde undvika med rimliga åtgärder. Tidsreserven i München på 50 minuter till avgångstiden för kärandenas anslutningsflyg, fick anses rimlig även vid eventuella mindre förseningar.

Ogillades i tingsrätten

Lufthansa hade alltså visat att den slutliga förseningen berodde på extraordinära omständigheter som Lufthansa inte hade kunnat undvika även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Kärandenas begäran om kompensation skulle därför avslås.

Hovrätten för Västra Sverige konstaterar att begreppet extraordinära omständigheter inte definieras i förordningen. I preambeln, punkten 14, nämns däremot att extraordinära omständigheter särskilt kan tänkas förekomma vid politisk instabilitet, meteorologiska förhållanden, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten och omfattande strejker. I punkten 15 framgår vidare att extraordinära omständigheter bör anses föreligga då ett flygledningsbeslut avseende ett visst flygplan medför att en eller flera flygningar med detta plan kraftigt försenas.

Inte bevisat

EU-domstolen har i mål C-549/07 konstaterat att omständigheter är att anse som extraordinära om de har uppkommit till följd av händelser som faller utanför det berörda lufttrafikföretagets normala verksamhet och ligger utanför dess faktiska kontroll.

Av den bevisning som Lufthansa har lämnat in framgår bland annat att den närmast föregående flygningen på rotationen var försenad. Det går dock inte att dra någon slutsats kring orsaken till den tidigare förseningen och i vilken utsträckning eller på vilket sätt förseningen påverkade den i målet aktuella flygningen. Hovrätten anser mot denna bakgrund att Lufthansa inte att har bevisat att den slutliga förseningen berodde på sådana extraordinära omständigheter som avses i artikel 5 punkt 3 förordningen.

Slutsatsen är att Lufthansa är skyldigt att utge ersättning enligt förordningen. Kompensationen uppgår till 400 euro per person. Käromålet ska alltså bifallas. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se