Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fel av kommun att avslå begäran om registerutdrag

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-09-27 08:39
Foto: Naina Helén Jåma / TT

Det är inte möjligt för en kommunal nämnd att avslå begäran om registerutdrag enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, med hänvisning till att det skulle innebära en för stor arbetsinsats.
Nämndens uppgift är att sammanställa uppgifterna i begriplig form – inte att lämna ut enskilda handlingar, konstaterar kammarrätten.

En man lämnade till Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun in en begäran om registerutdrag enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR.

”Ofantligt stor arbetsinsats”

Nämnden avslog begäran avseende perioden 2014–juni 2018. Mannen förekom i utredning som begäran avsåg. Han var stödperson och ombud för sin sambo och hade deltagit i möten och korrespondens med nämnden under den aktuella perioden. Nämnden ansåg därför att han redan hade tagit del av de uppgifter som han begärde ut. Nämnden hävdade dessutom att begäran omfattade ett ”mycket stort antal dokument”, och att det skulle krävas en ”ofantligt stor arbetsinsats” för att uppfylla begäran. Nämnande ansåg därför att kostnaderna för det inte vore rimliga.

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkade att han skulle tilldelas alla personuppgifter i ärendet som gällde hans sambo.

Förenligt med GDPR

Förvaltningsrätten konstaterade att syftet med GDPR inte innebär en rätt för den enskilde att få ut en kopia av den handling där personuppgifterna ursprungligen tagits in, om det på annat sätt går att säkerställa den registrerades rätt till tillgång till personuppgifter. Den registrerade ska dock kunna kontrollera att uppgifterna är korrekta och behandlas på ett sätt som är förenligt med GDPR.

Nämnden hade avslagit begäran bland annat med hänvisning till artikel 12.5 i GDPR. Eftersom nämnden inte visat att mannen ”upprepade gånger under relativt kort tid” begärt ut registerutdrag, eller att begäran att uppenbart ogrundad eller orimlig, kan nämnden enligt domstolen inte avslå begäran med hänvisning till denna artikel.

Återförvisades

Förvaltningsrätten upphävde därför nämndens beslut och återförvisade det till nämnden för förnyad handläggning i enlighet med mannens begäran.

Nämnden överklagade till Kammarrätten i Göteborg och yrkade att förvaltningsrättens dom skulle upphävas. Nämnden påpekade att det begärda materialet omfattade mer än 3 000 sidor med ”en stor mängd uppgifter om andra personer som vid ett utlämnande skulle behöva maskeras”.

Avslår överklagandet

Kammarrätten konstaterar att både mannen och nämnden ”tycks utgå från att begäran avser enskilda handlingar”. Reglerna i GDPR innebär dock inte någon rätt att få del av en handling som sådan, enligt domstolen. Det som ska lämnas ut är ett registerutdrag med en sammanställning av de behandlade uppgifterna i en begriplig form.

Kammarrätten anser att det inte ”finns något i målet” som visar att undantagsregeln i artikel 12.5 GDPR är tillämplig. Kammarrätten avslår därför nämndens överklagande. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Stefan Lundkvist
red@dagensjuridik.se