Skip to content

Mänskliga rättigheter i svensk domstol - mycket har hänt men fortfarande svårt få sin sak prövad

Högsta domstolen har flyttat fram sina positioner när det gäller mänskliga rättigheter. Det skrev Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, nyligen i Dagens Juridik. Men mycket återstår - inte minst när det gäller den praktiska möjligheten att få sina rättigheter prövade i svensk domstol.

 

Gäster i Veckans Juridik är:

Fredrik Bergman – chef för Centrum för rättvisa

Percy Bratt - advokat och ordförande Rättsfonden

Stellan Gärde - ordförande för Internationella Juristkommissionen Sverige (ICJ)

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

 

Läs också: "Så befäster HD sin roll som grundlagens väktare - stärker skyddet för enskildas fri- och rättigheter"


 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Ett utmärkt webbtvprogram i dagens juridiks regi!

Fast juristartisten vill nog påpeka att Svenska domstolar inte bestämmer över rättigheters existens och i praktiken finns det åtskillnad mellan rättigheter som existerar och rättigheter som lagstiftaren föreskriver. Nämnda åtskillnad kan gå åt båda hållen. Lagstiftaren kan föreskriva rättigheter som egentligen inte "finns" eller som enbart existerar i lagstiftningen och lagstiftaren kan genom överseende eller mening avskriva eller förskriva rättigheter som ändå existerar t.e.x. genom Europakonventionen eller andra legala instrument som lagstiftaren i praktiken inte har förmåga att reglera.

Dessutom tycker juristartisten att det kan vara lämpligt att påpeka att Svenska domstolar, även av högsta kaliber sällan åstadkommer res judicata i sina domslut varför muntliga förhandlingar synes något viktigare än i domstolssystem som tillämpar adversariella domstolssystem och/eller inte enbart avgör mål på företedda handlingar.

Juristartisten ser fram emot nästa program i serien!

Erinrar mig en dagsnyhet när jag ser och hör de lärda juristernas tassande kring den varma gröten. Det blir ett grötigt hycklande för att undvika nämna att Sverige i ett visst avseende har en snarlik myndighetskultur som Nordkorea, där statsuniformerade ”karlar” kan bete sig hur illa som helst mot kvinnor (sexuellt eller annorledes) utan att riskera straff. I Sverige gäller nämligen samma när det gäller handläggningsansvaret. Det räcker att ett visst yrke bär myndighetsprägel så dömer inte domstolarna ut ansvar även om grundlagen om allas rätt till likabehandling åberopas. Så illa tycks det vara enligt Stefan Wahlberg att med sådana åberopanden klassificeras man som rättshaverist.

Stellan Gärde har tyvärr fel när han i programmet uppger att alla fackliga medlemmar får rättshjälp från LO-TCO-Rättsskydd. Så är inte alls fallet. Endast ett fåtal utvalda medlemmar får juridisk hjälp efter det att deras hjälpbehov prövats av icke juridiskt skolad personal. De lyckliga få som därefter biträds av LO-TCO-Rättsskydd heller inte fullgod rättshjälp, eftersom deras personal tycks vara instruerad att inte driva skadeståndstalan mot AFA-försäkring i arbetsskadefall i allmän domstol. Det är ytterst sällan som LO-TCO-Rättsskydd stämmer AFA-försäkring, som försäkrar arbetstagarkollektivet. Därutöver verkar LO-TCO-Rättsskydd inte heller för full ersättning enligt skadeståndslagen. I de fall där LO-TCO-Rättsskydd kommer överens med AFA så regleras skadorna inte efter skadeståndslagens grundläggande bestämmelse som om full ersättning. Istället luras den skadade att acceptera endast viss ersättning i form av direkt synlig löneförlust, medan sådana saker som full ersättning för pensionsförlust, penningvärdesförsämring, mistade anställningsförmåner etc alltsom ofta "glöms bort" i skaderegleringen med LO-TCO-Rättsskydds goda minne. Många har i efterhand klagat hos Finansinspektionen på att AFA inte följer skadeståndslagen och det finns även fog för att ifrågasätta LO-TCO-Rättsskydds agerande, eftersom det verkar som om denna organisation inte fullt ut tillvaratar de fackliga medlemmarnas intressen på det sätt den borde. I praktiken har därför skadeståndslagen blivit en nullitet, eftersom flertalet kollektivanställda inte har möjlighet att dria en rättsprocess på egen hand. Så även om Stellan Gärde har goda intentioner med sina inlägg så bör han läsa på och faktiskt sätta sig in i hur dåligt skyddade de arbetsskadade är genom LO-TCO-Rättsskydd och de fackliga organisationer som säger sig företräda sina medlemmar.

Juristartisten vill upplysa Olle om herr Gärde inte är en företrädare för mänskliga rättigheter eller för den delen advokatverksamheten som företeelse. I Sverige finns en lång tradition av sammanblandning mellan fackliga och statliga intressen som en funktion av liberalernas styre på 1920-talet med efterföljande mycket långa Socialdemokratiska maktinnehav. Utifrån denna kunskap är det avsevärt enklare att analysera herr Gärdes i programmet uttryckta uppfattningar. Några guldägg:
a. Även liberaler och moderater borde ha ett fack med advokater.
b. Alla borde företrädas av advokater oavsett kvalitet och utfall (med motivet att utfallet i ärenden ska kunna kontrolleras genom att alla i mål i praktiken blir staten vs. staten).

Herr Gärde är med andra ord egentligen inte för mänskliga rättigheter och mer specificerat Europakonventionen även om det är uppenbart att denne ser nyttan med Europadomstolen. Det är med andra ord en väldigt politisk uppfattning som uttrycks av herr Gärde, troligen med anledning av ett långt historiskt politiskt engagemang.

Parkering - framförallt på tomtmark - är ett område, om än långtifrån det viktigaste, där förutsättningarna att söka sin rätt domstolsvägen är riktigt dåliga. Bilisternas underläge har en rad orsaker, och en av dem som känner till detta särskilt väl är min vän Stefan Wahlberg.

Så mitt förslag, bäste Stefan, är att Du gör en aktivitet här kring rättsfrågor i samband med parkering på dels gatumark, dels tomtmark. Det närmare upplägget är jag gärna med och diskuterar.

Sverker Thorslund

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.