Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons

Allmänna villkor DJ bas/premium

 1. Allmän information 1.1 Dessa allmänna villkor, ”Användarvillkoren”, gäller för din användning av tjänsterna DJ Bas samt DJ Premium, ”Tjänsten/Tjänsterna”. Tjänsterna tillhandahålls av Blendow Publishing AB, organisationsnummer 556954-9628, ”Blendow”, ”vi” eller ”oss”. 1.2 Blendow kan komma att ensidigt ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. Om Användarvillkoren ändras på ett sätt som väsentligen påverkar din användning av Tjänsterna kommer du att få information om detta i förväg.
 2. Personuppgiftshantering 2.1 När du registrerar dig för och använder Tjänsterna behandlar Blendow dina personuppgifter. I vår Integritetsskyddspolicy hittar du information om dina rättigheter och om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 3. Åldersgräns 3.1 För att få registrera dig för eller köpa Tjänsterna ska du ha fyllt 18 år. Personer under 18 år behöver samtycke från förälder eller annan förmyndare för att registrera sig för eller köpa någon av Tjänsterna.
 4. Priser och betalning 4.1 DJ Bas är en gratistjänst. 4.2.1 DJ Premium är en betaltjänst. Vid var tid gällande pris framgår på www.dagensjuridik.se. Priset anges inklusive moms. 4.2.2 Betalning för DJ Premium sker månadsvis i förskott. Vid första betalningen registrerar du ett betalkort på Dagens Juridiks plattform. Avgiften dras sedan automatiskt från det registrerade kortet varje månad tills det att du avbryter förnyelsen. 4.2.3 För varje betalning får du en bekräftelse skickad till din registrerade e-postadress.
 5. Avtalstid och uppsägning 5.1 Avtalet förlängs automatiskt med en månad fram tills att du säger upp avtalet eller att betalningen misslyckas. 5.2 Om du inte vill att avtalet ska förnyas ska du säga upp Tjänsten. Vid uppsägning avslutas Tjänsten när den senast betalda perioden löpt ut. 5.3 Du kan när som helst avsluta ditt DJ Bas-konto 5.4 Uppsägning av Tjänsten sker genom meddelande till abonnemang@dagensjuridik.se eller genom inställningar på ”mina sidor”. 5.5 Blendow har rätt att ensidigt avsluta din användning av Tjänsten med 30 dagars varsel. I så fall återbetalas det belopp som eventuellt erlagts i förskott. 5.6 Om du bryter mot bestämmelserna i dessa Användarvillkor har Blendow rätt att, utan föregående meddelande, omedelbart avsluta ditt konto eller ditt abonnemang.
 6. Ångerrätt 6.1 Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar räknat från dagen för ditt köp av någon av Tjänsterna (”Ångerrätt”). Om du vill utnyttja din Ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av Tjänsten och du kan meddela oss genom att kontakta Dagens Juridik support via abonnemang@dagensjuridik.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din Ångerrätt. Om abonnemanget för Tjänsten redan är betald vid utövande av Ångerrätten kommer vi att återbetala abonnemangsavgiften.
 7. Användandet av Tjänsterna 7.1 Konton för Tjänsterna är personliga och får ej överlåtas till eller användas av någon annan än den för vilket kontot registrerats. Du ansvarar själv för att inloggningsuppgifter med mera inte hamnar i orätta händer. Misstänker du att någon har fått tillgång till dina inloggningsuppgifter ska du kontakta oss via Dagens Juridiks support. 7.2 Tjänsterna får endast användas för icke-kommersiellt bruk. 7.3 Vid användandet av tjänsterna får du inte bryta mot svensk lag och du ska följa Dagens Juridiks regler. Tjänsterna får inte heller användas på sådant sätt att Dagens Juridik, Blendow eller någon av våra samarbetspartners drabbas av olägenhet eller skada.
 8. Tjänsternas tillgänglighet 8.1 Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgängliga på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer så långt som möjligt att i förhand informera om tider för underhåll och liknande.
 9. Ansvarsbegränsning 9.1 Blendow åtar sig inget ansvar för eventuella fel, brister eller dröjsmål i Tjänsterna och är under inga omständigheter ersättningsskyldig för indirekt skada och inte heller för utebliven nytta av Tjänsterna.
 10. Användargenererat innehåll 10.1 Vissa funktioner i Tjänsterna möjliggör för dig att skapa så kallad ”Användargenererat innehåll” genom att exempelvis skriva egna inlägg, visa upp vald information och ladda upp bilder. 10.2 Blendow och Dagens Juridik granskar inte sådant Användargenererat innehåll innan det görs tillgängligt för andra. Användargenererat innehåll omfattas därför inte det utgivaransvar som annars gäller på Dagens Juridik. Du ansvarar själv för allt Användargenererat innehåll. 10.3 Du ansvarar för att Användargenererat innehåll inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, eller strider mot lag eller Dagens Juridiks regler. 10.4 Du garanterar att personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet, exempelvis genom bild eller namn, är medvetna om att materialet används och att de godkänt sin medverkan i materialet. 10.5 Blendow och Dagens Juridik förbehåller sig rätten att ensidigt ta bort Användargenererat innehåll som strider mot dessa Användarvillkor, lag eller andra regler.
 11. Immateriella rättigheter 11.1 Dagens Juridik och Blendow, eller deras licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, video, design, mönster, logotyper och andra typer av material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Material och information som du har tillgång till genom Tjänsterna får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna.
 12. Samarbetspartners 12.1 På Dagens Juridiks webbplats tillhandahålls länkar till våra samarbetspartners webbplatser. Dagens Juridik och Blendow ansvarar på inget sätt över innehållet på sådana webbplatser förutom i de fall webbplatsen ägs av Blendow eller något bolag inom Blendow-koncernen.
 13. Överlåtelse 13.1 Genom att acceptera dessa Användarvillkor godkänner du att Blendow kan komma att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till ett annat bolag – antingen inom Blendow-koncernen eller till tredje man – genom inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.
 14. Ändring av Användarvillkoren 14.1 Dessa Användarvillkor gäller tills vidare och kan ändras i samband med ny beställningsperiod av Tjänsten/Tjänsterna. Blendow förbehåller sig även rätten att vid behov, under pågående avtalsperiod ändra Användarvillkoren utan föregående godkännande från kunden. Detta kan komma att ske vid t.ex. lagändringar. Är ändringarna av väsentlig betydelse för kunden kommer kunden att informeras därom. Användarvillkoren ändrades senast 2019-05-27.
 15. Förändringar i erbjudandet 15.1 Blendow kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Blendow rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, exempelvis genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.
 16. Tvist 16.1 Tvister hänförliga till dessa Användarvillkor ska prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska vara tillämplig på tvisten.