Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Allt fler anställda lyder under en strängare lojalitetsplikt”

TEMA: Arbetsrätt
Publicerad: 2020-02-17 08:14
(AP Photo/Kim Kyung-Hoon, Pool)

Allt fler arbetstagare intar en förtroendeställning på sina arbetsplatser. Detta skapar en strängare lojalitetsplikt och det blir allt vanligare att arbetsgivare kräver skadestånd från anställda för just brott mot lojalitetsplikten.
Det säger advokaten Tobias Normann, expert på arbetsrätt vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, som nyligen höll ett heldagsseminarium på temat vid BG Institute.

Lojalitetsplikten har blivit ett fundament inom den svenska arbetsrätten – och en möjlighet till effektivare styrning för arbetsgivare. Lojalitetspliktens roll har dock förändrats de senaste åren.

– Man kan säga att lojalitetsplikten har ökat i betydelse som en följd av näringslivets och arbetsmarknadens förändringar. Lojalitetspliktens omfattning är nära kopplad till arbetstagarens ställning – och med en självständig förtroendeställning följer en mer omfattande skyldighet att agera lojalt, säger advokaten Tobias Normann. 

– I och med den ökade graden självständiga arbetstagare på arbetsmarknaden – som arbetar mot mål och är under indirekt kontroll snarare än hierarkisk styrning med direkt kontroll – anses allt fler ha en förtroendeställning i arbetsrättslig mening. Fler lyder under en strängare lojalitetsplikt kanske man kan säga.

Advokat Tobias Normann, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Kan man se några tendenser på området?

– En tendens kanske är att lojalitetsplikten i allt större utsträckning används som grund för arbetsgivare att yrka skadestånd av arbetstagare.

– I och med förflyttningen till kunskaps- och informationssamhälle har det blivit enklare för arbetstagare att kopiera affärsmodeller och ta över kunder till en ny verksamhet. Om arbetstagare förbereder eller genomför ett sådant angrepp på sin arbetsgivare under pågående anställning kan det vara ett brott mot lojalitetsplikten.

Hur ser det ut när det gäller rättspraxis och domstolsprövningar?

– Det har varit ett par rättsfall om året de senaste åren som rört just krav på skadestånd för brott mot lojalitetsplikten – ofta i kombination med brott mot lagen om företagshemligheter – i samband med att arbetstagare på ett illojalt sätt har slutat och tagit över kunder.

– Mannheimer Swartling var ombud i ett uppmärksammat fall (AD 2017 nr 22) där vår klient tilldömdes det största skadestånd som någonsin utdömts för brott mot lojalitetsplikten.

Är arbetsgivare och arbetstagare, generellt sett, införstådda med vad lojalitetsplikten innebär för dem?

– Lojalitetsplikten gäller ömsesidigt för såväl arbetsgivare som arbetstagare men den tar sig lite olika uttryck och har störst praktisk betydelse för arbetstagaren. Arbetsgivarens skyldighet att agera lojalt är i större utsträckning kodifierad i olika lagbestämmelser vilket gör att den har varit föremål för mindre juridisk analys.

– Jag tror att arbetsgivare och arbetstagare generellt har en känsla av att arbetstagare inte får agera på ett sätt som skadar arbetsgivaren. Kanske att både arbetsgivare och arbetstagare underskattar hur sträng arbetstagares lojalitetsplikt kan vara. Om arbetstagare vidtar förtroendeskadliga åtgärder riktade mot arbetsgivaren, såsom exempelvis en stöld på arbetsplatsen, kan även relativt små förseelser vara grund för avskedande.

Vilka juridiska problem finns när det gäller att angripa en sviken lojalitetsplikt?

– Ett särskilt problem med att angripa brott mot lojalitetsplikten uppstår när det framkommer att arbetstagare bedrivit otillåten konkurrerande verksamhet. Arbetsrättens traditionella sanktionssystem, med uppsägning och avskedande, passar i en sådan situation dåligt ihop med hur lojalitetsplikten är konstruerad. Lojalitetsplikten upphör i princip när anställningen upphör – så när anställningen avslutats är arbetstagare alltså fria att agera illojalt.

– Att bedriva konkurrerande verksamhet är som utgångspunkt ett mycket allvarligt brott mot lojalitetsplikten och ofta grund för avskedande. Konsekvensen av att arbetstagaren avskedas blir alltså dock lite paradoxalt att det, framöver, alltså blir tillåtet för arbetstagaren att bedriva konkurrerande verksamhet. För att kunna få en effektiv sanktion i en sådan situation krävs att arbetsgivaren kan bevisa ekonomisk skada, vilket ofta är svårt, eller att arbetstagaren på något sätt angripit företagshemligheter.

Borde lagen ändras och i så fall hur?

– Det här med att lojalitetsplikten upphör vid anställningens upphörande är internationellt ingen självklarhet. Man behöver bara titta på våra nordiska grannländer för att se lite andra lösningar där det finns efterlevande moment av lojalitetsplikten.

– Att förändra eller kodifiera lojalitetsplikten har dock inte diskuterats på allvar i Sverige på snart 20 år. I den utmärkta utredningen DS 2002:56 föreslogs att en paragraf om lojalitetsplikten skulle införas i lagen om anställningsskydd, LAS, men det blev ingenting av det.

En omdiskuterad fråga handlar om arbetstagares möjligheter att skriva om arbetsgivaren på internet. Vad gäller?

– Det är flera faktorer som spelar in så jag tror – tyvärr – att ”det beror på” är den ärligaste sammanfattningen jag kan ge. En viktig faktor är om det är en privat eller offentlig anställning.

– Offentliganställda är genom den grundlagsfästa yttrandefriheten som utgångspunkt fria att kritisera och skriva om sin arbetsgivare på nätet. För privatanställda kan vad arbetstagare får och inte får göra i det här avseendet påverkas av om det finns skriftliga riktlinjer eller instruktioner från arbetsgivaren. Inom det privata näringslivet är det alltså väl värt att klargöra för arbetstagare vad arbetsgivaren accepterar och inte.

Seminariet ”Lojalitetsplikten inom arbetsrätten” hölls vid BG Institute


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se