Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 8 maj, 2020

Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till 20 km översvämningsskydd på Falsterbohalvön

Mark- och miljödomstolen meddelade den 7 maj 2020 Vellinge kommun tillstånd att anlägga ca 20 km översvämningsskydd mot havet på Falsterbonäset. Domen är principiellt intressant bl.a. när det gäller de intresseavvägningar som mer omfattande översvämningsskydd med nödvändighet aktualiserar. Domstolen ansåg sammanfattningsvis att den sökta och tillståndsgivna placeringen utgör en lämplig avvägning mellan naturvårdsintressen i form av t.ex. naturreservat och Natura 2000-områden å ena sidan och intresset av att inte göra onödiga intrång på hävdade villatomter å den andra, samtidigt som skyddet mot att bebyggelse med mera översvämmas ska uppnås.

Ombud för sökanden är Mikael Wärnsby, Sara Andersson och Tor Pöpke vid Lindahls verksamhetsgrupp för miljörätt i Malmö.

Full artikel tillgänglig här.

 


Dela sidan:
Skriv ut: