Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
intensive care unit monitor.Similar:
Publicerat av Lindahl den 6 september, 2022

Lindahl rådgivare till Cardo Health vid investering i Mexiko

Lin­dahl har bi­trätt Car­do He­alth AB i sam­band med en in­ve­ste­ring i det mex­i­kans­ka star­tup­bo­la­get Prospe­ria.

Prospe­ria är en spi­noff från MIT Me­dia Lab och har ut­veck­lat en in­te­gre­rad AI-ba­se­rad lös­ning för ti­dig upp­täckt och be­hand­ling av di­a­be­tes. Bo­la­get vill nu till­sam­mans med Car­do He­alth ut­ö­ka sina tjäns­ter och er­bju­da hög­kva­li­ta­tiv di­gi­tal sjuk­vård till Mex­i­kos ca 130 mil­jo­ner in­vå­na­re.

Car­do He­alth är ett di­gi­talt häl­so­fö­re­tag med upp­drag att de­mo­kra­ti­se­ra sjuk­vår­den. Car­do He­alth in­ve­ste­rar i och ska­lar upp de bäs­ta star­tup­bo­la­gen inom di­gi­tal häl­sa i sina hu­vud­mark­na­der. Ge­nom fi­nan­sie­ring, och glo­bal best practice, an­vän­der Car­do He­alth tek­no­lo­gi och djup ex­per­tis för att byg­ga näs­ta ge­ne­ra­tions le­dan­de, lo­ka­la di­gi­ta­la häl­so­vård­gi­va­re.

Lin­dahls team be­stod hu­vud­sak­li­gen av Mo­ritz Vel­ler och Ed­vard Gustafs­son.


Dela sidan:
Skriv ut: