Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
3D particles connection
Publicerat av Lindahl den 6 september, 2022

Lindahl rådgivare till Cardo Health vid investering i Colombia

Lin­dahl har bi­trätt Car­do He­alth AB i sam­band med en in­ve­ste­ring i det colom­bi­ans­ka star­tup­bo­la­get Doc-Doc.

Doc-Doc grun­da­des för att fun­da­men­talt änd­ra mark­na­den och för­bätt­ra till­gång­en till god vård i Colom­bia. Till­sam­mans med Doc-Doc sik­tar Car­do He­alth på att göra di­gi­tal häl­sa till­gäng­lig för Colom­bi­as ca 50 mil­jo­ner in­vå­na­re och byg­ga det le­dan­de bo­la­get inom di­gi­tal häl­sa i lan­det.

Car­do He­alth är ett di­gi­talt häl­so­fö­re­tag med upp­drag att de­mo­kra­ti­se­ra sjuk­vår­den. Car­do He­alth in­ve­ste­rar i och ska­lar upp de bäs­ta star­tup­bo­la­gen inom di­gi­tal häl­sa i sina hu­vud­mark­na­der. Ge­nom fi­nan­sie­ring, och glo­bal best practice, an­vän­der Car­do He­alth tek­no­lo­gi och djup ex­per­tis för att byg­ga näs­ta ge­ne­ra­tions le­dan­de, lo­ka­la di­gi­ta­la häl­so­vård­gi­va­re.

Lin­dahls team be­stod hu­vud­sak­li­gen av Mo­ritz Vel­ler och Axel Strand­borg.


Dela sidan:
Skriv ut: