Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 8 juli, 2022

Lindahl rådgivare när Nordic Solar förvärvar fyra solenergiprojekt

Lin­dahl age­ra­de le­gal råd­gi­va­re åt dans­ka Nor­dic So­lar i sam­band med dess för­värv av fyra so­le­ner­gi­pro­jekt i söd­ra Sve­ri­ge från He­li­os Nor­dic Ener­gy. So­le­ner­gi­pro­jek­ten be­räk­nas bli fär­dig­ställ­da mel­lan år 2023 och 2025 och för­vän­tas få en to­tal ka­pa­ci­tet om runt 220 MWp med en el­pro­duk­tion som mot­sva­rar den år­li­ga el­för­bruk­ning­en hos om­kring 44 000 hus­håll.

Nor­dic So­lar ut­veck­lar, byg­ger och dri­ver sol­cell­spar­ker i Eu­ro­pa och är för när­va­ran­de verk­samt i elva län­der. Fö­re­ta­get har som mål att år 2025 äga och dri­va an­lägg­ning­ar med en to­tal ka­pa­ci­tet om 1 GW.

He­li­os Nor­dic Ener­gy är ett svenskt fö­re­tag som ut­veck­lar stor­ska­li­ga sol­cell­spar­ker i Nor­den.

Lin­dahls team har be­stått av Per-An­ders Bengts­son, An­ni­ka Brandt, Jesper Fred­riks­son, Tor Pöp­ke och Olle Jons­son.


Dela sidan:
Skriv ut: