Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 8 september, 2022

Lindahl har biträtt Grade vid förvärvet av Realcruit

Gra­de-kon­cer­nen fort­sät­ter att växa yt­ter­li­ga­re ge­nom för­vär­vet av Re­alcruit. Re­alcruit er­bju­der ett an­vän­dar­vän­ligt och djup­gå­en­de verk­tyg för au­to­ma­ti­se­rad mät­ning av kan­di­datupp­le­vel­ser med för­bätt­rad kan­di­datupp­le­vel­se som främs­ta mål.

Gra­de-kon­cer­nen, be­stå­en­de av fö­re­ta­gen Gra­de, Var­bi, Work­bus­ter och nu Re­alcruit, er­bju­der en unik platt­form be­stå­en­de av di­gi­ta­la HR-verk­tyg och lös­ning­ar som rör bland an­nat employer bran­ding, re­kry­te­ring och ta­lent ma­na­ge­ment. Den störs­ta äga­ren av Gra­de-grup­pen är Vi­king Ven­tu­re, en Nor­ge-ba­se­rad in­ve­ste­ra­re som spe­ci­a­li­se­rat sig på in­ve­ste­ring­ar i nor­dis­ka B2B-pro­gram­va­ru­fö­re­tag och som Lin­dahl age­rat råd­gi­va­re till vid de se­pa­ra­ta för­vär­ven av Gra­de, Work­bus­ter och Var­bi un­der 2021.

Lin­dahl har bi­trätt Gra­de-kon­cer­nen vid för­vär­vet. Lin­dahls team be­stod hu­vud­sak­li­gen av Mo­ritz Vel­ler och El­len Nor­dell.

För yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion om trans­ak­tio­nen, vän­li­gen se Grade.com.


Dela sidan:
Skriv ut: