Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 5 september, 2022

Lindahl har biträtt Bonnier Ventures vid en kapitalrunda i Carla om 205 miljoner kronor

Car­la star­ta­de hös­ten 2021 och har se­dan dess ut­veck­lats ex­plo­sions­ar­tat. Car­la be­dri­ver e-han­del ge­nom vil­ken per­so­ner kan köpa och säl­ja el­bi­lar. Car­la har nått en år­lig om­sätt­ning om ca 600 mil­jo­ner kro­nor vil­ken bl.a. möj­lig­gör en fram­ti­da ex­pan­sion i Nor­den samt fort­satt pro­dukt­ut­veck­ling. Bo­la­get har stängt en ka­pi­tal­run­da om to­talt cir­ka 205 mil­jo­ner kro­nor där Bon­ni­er Ven­tu­res har age­rat co-lead till­sam­mans med In­box, Black ICE och VNV. Ge­nom sats­ning­en har Bon­ni­er Ven­tu­res ökat sitt fo­kus på håll­bar­het vil­ket är ett vik­tigt steg mot ett håll­bart sam­häl­le.

Lin­dahl age­ra­de råd­gi­va­re för Bon­ni­er Ven­tu­res i sam­band med trans­ak­tio­nen. Lin­dahls team be­stod hu­vud­sak­li­gen av Mo­ritz Vel­ler, Ed­vard Gustafs­son, Asta Schulz och Axel Strand­borg.

För mer in­for­ma­tion om in­ve­ste­ring se pressmeddelandet publicerat av Bonnier Ventures.


Dela sidan:
Skriv ut: