Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Hamilton den 27 maj, 2019

Hamilton vinner i Högsta domstolen

Högsta dom­sto­len an­såg i rätts­fal­let NJA 2014 s. 935 att en kon­kurs­för­val­ta­re sak­nar rätt att kvit­ta sin ford­ran på ar­vo­de mot me­del som här­rör från kon­kurs­bo­et och som satts in på för­valt­ar­by­råns kli­ent­me­dels­kon­to ut­an fö­re­gå­en­de sam­man­bland­ning. Högsta dom­sto­len har nu be­dömt vad som gäl­ler i en lik­vi­da­tion. Högsta dom­sto­len an­ser att in­te hel­ler en lik­vi­da­tor har kvitt­nings­rätt mot me­del på kli­ent­me­dels­kon­to, men god­kän­ner Hamiltons re­so­ne­mang att re­ten­tions­rätt finns i med­len för he­la lik­vi­da­torns ar­vo­des­ford­ran.  

Advokat Hans Renman, Hamilton ut­sågs av bo­lags­stäm­man som lik­vi­da­tor för Tingeer AB som be­drev e-han­del med smyc­ken. Försäljningen mot­sva­ra­de in­te för­vänt­ning­ar­na och bo­la­get be­höv­de där­för mer ka­pi­tal. Aktieägarna sköt dock in­te till yt­ter­li­ga­re me­del och bo­la­get för­sat­tes i kon­kurs. I ett be­vak­nings­för­fa­ran­de som in­led­des i kon­kur­sen ak­tu­a­li­se­ra­des frå­gan dels om lik­vi­da­torn (Hamilton med Hans Renman som om­bud) ha­de rätt att kvit­ta sin ford­ran på ar­vo­de mot me­del som lik­vi­da­tions­bo­la­get satt in på lik­vi­da­torns kli­ent­me­dels­kon­to, dels om lik­vi­da­torn an­nars ha­de panträtt el­ler re­ten­tions­rätt i bank­med­len. Tingsrätten hänsköt de frå­gor­na till Högsta dom­sto­len.

Högsta dom­sto­lens be­slut med­de­la­des den 27 mars 2019 (mål nr Ö 1820-18). Med av­se­en­de på kvitt­nings­frå­gan an­såg Högsta dom­sto­len att för­hål­lan­de­na var de­sam­ma som i 2014 års rätts­fall. Att det i det­ta fal­let var frå­ga om en lik­vi­da­tors ar­vo­des­ford­ran spe­la­de ing­en roll. Högsta dom­sto­len an­såg där­för att kvitt­ning in­te kan tillå­tas. När det gäll­de frå­gan om sä­ker­hets­rätt an­såg Högsta dom­sto­len att de all­män­na prin­ci­per som har an­setts gäl­la för re­ten­tions­rätt en­dast med­för en myc­ket be­grän­sad sä­ker­hets­rätt. I frå­ga om lik­vi­da­to­rer fram­höll Högsta dom­sto­len emel­ler­tid dels det över­gri­pan­de sam­ban­det mel­lan lik­vi­da­tions­åt­gär­der, dels att lik­vi­da­to­rer i viss mån har en så­dan roll att jäm­fö­rel­ser med mel­lan­män kun­de gö­ras. Mot den­na bak­grund och då det finns ett visst be­hov av att lik­vi­da­to­rer ska kun­na sä­ker­stäl­la sin rätt till be­tal­ning me­na­de Högsta dom­sto­len att det var be­fo­gat att gö­ra en för­sik­tig ut­vidg­ning av lik­vi­da­to­rers sä­ker­hets­rätt. Högsta dom­sto­lens god­tog där­för Hamiltons re­so­ne­mang att lik­vi­da­torn ut­an vi­da­re åt­gärd har en sä­ker­hets­rätt i me­del på kli­ent­me­dels­kon­to som här­rör från lik­vi­da­tions­bo­la­get. Genom rätts­fal­let har fast­sla­gits en rätts­re­gel om re­ten­tions­rätt för lik­vi­da­to­rer me­del på kli­ent­me­dels­kon­to, som in­te ha­de nå­got stöd i rätts­prax­is, för­ar­be­ten el­ler lit­te­ra­tu­ren, men som till­go­do­ser ett stort prak­tiskt be­hov hos lik­vi­da­to­rer.

Läs do­men här.


Dela sidan:
Skriv ut: