Hamilton har fö­re­trätt Nasdaq-ägda Cinnober, en glo­bal le­ve­ran­tör av börs- och clea­ring­tek­no­lo­gi­lös­ning­ar, mot Chicago-baserade OCC (Options Clearing Corporation) i sam­band med OCC’s ini­ti­a­tiv att by­ta ut sitt egen­ut­veck­la­de cle­ra­ring­sy­stem med ett sy­stem som ba­se­ras på Cinnober’s TRADExpress RealTime Clearing tek­no­lo­gi.

OCC är värl­dens störs­ta clea­ring­or­ga­ni­sa­tion för de­ri­vat­han­del och är cen­tral mot­part för all han­del börsno­te­ra­de op­tio­ner i USA. I tillägg till det­ta clea­rar OCC trans­ak­tio­ner med OTC op­tio­ner, fu­tu­res, op­tio­ner på fu­tu­res och trans­ak­tio­ner av­se­en­de vär­de­pap­perslån.

Hamilton bi­träd­de med råd­giv­ning i sam­band med för­hand­ling och upp­rät­tan­de av Licens- och ut­veck­lings­av­tal för mjuk­va­ran (sy­ste­met) samt al­la öv­ri­ga av­tal och do­ku­men­ta­tion med an­led­ning av af­fä­ren.