Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Hamilton den 27 maj, 2019

Hamilton har företrätt AGA/Linde

Region Stockholm (ti­di­ga­re Stockholms läns lands­ting), som är en av Europas störs­ta le­ve­ran­tö­rer in­om häl­so- och sjuk­vård, har ge­nom­fört en om­fat­tan­de of­fent­lig upp­hand­ling av­se­en­de me­di­cin- och in­du­stri­ga­ser in­klu­si­ve till­hö­ran­de ut­rust­ning. Hamilton har fö­re­trätt AGA/Linde, ett världs­le­dan­de gas- och tek­nik­fö­re­tag, ge­nom he­la upp­hand­lings­pro­ces­sen (in­le­dan­de ske­de, an­buds­fa­sen och upp­hand­ling­ens av­slu­tan­de).

Region Stockholm till­de­la­de AGA/Linde kon­trak­tet. En kon­kur­rent till AGA/Linde an­sök­te om över­pröv­ning av upp­hand­ling­en i Förvaltningsrätten i Stockholm, men an­sö­kan åter­kal­la­des. AGA/Linde och Region Stockholm har ny­li­gen un­der­teck­nat kon­trak­tet.


Dela sidan:
Skriv ut: