Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Hamilton den 27 maj, 2019

Erik Danhard utsedd till Årets föreläsare av Norstedts Juridik och Karnov Group

Erik Danhard, part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Arbetsrätt, har till­de­lats ut­mär­kel­sen som en av Årets fö­re­lä­sa­re 2019 av Norstedts Juridik och Karnov Group. Utmärkelsen de­la­des ut vid den år­li­ga för­fat­tarmid­da­gen med föl­jan­de mo­ti­ve­ring.

”Årets ut­mär­kel­se går till två ve­te­ra­ner in­om ar­bets­rät­ten. I VJS re­gi har des­sa ar­bets­rätts­ex­per­ter ge­nom­fört ut­bild­ning­ar i över ett kvarts se­kel. De har ut­bil­dat tu­sen­tals ju­ris­ter i så­väl grund­kur­ser som svå­ra ar­bets­rätts­li­ga frå­ge­ställ­ning­ar. Deras ut­bild­ning­ar präglas av hög kva­li­tet, men all­tid med en lätt­sam ton. Föreläsarna får dess­utom all­tid de högs­ta vits­or­den från vå­ra kurs­del­ta­ga­re.”

Erik Danhard är se­dan många år till­ba­ka spe­ci­a­li­se­rad in­om ar­bets­rätt och bi­trä­der kli­en­ter med tra­di­tio­nell och stra­te­gisk råd­giv­ning i al­la frå­gor rö­ran­de ar­bets­rätt. Han har ge­di­gen er­fa­ren­het av tvis­te­han­te­ring och är myc­ket of­ta an­li­tad som om­bud och skil­je­man i ar­bets­rätts­li­ga mål. Han är även fli­tigt an­li­tad som fö­re­lä­sa­re vid uni­ver­si­tet, hos pri­va­ta ut­bild­nings­ak­tö­rer och kli­en­ter. Han är an­sedd som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om ar­bets­rätt och är topp­ran­kad av Chambers and Partners och re­kom­men­de­rad som le­a­ding in­di­vi­du­al av Legal 500.

Här kan du lä­sa mer om årets för­fat­tarmid­dag och de ut­mär­kel­ser som de­la­des ut.

Stort grat­tis öns­kar kol­le­gor­na på Hamilton!

Erik Danhard


Dela sidan:
Skriv ut: