Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Allt om Juridik den 24 mars, 2020

Verktyg för att avgöra dina avtalsrättsliga skyldigheter i Corona-krisen

Verktyg för att avgöra dina avtalsrättsliga skyldigheter i Corona-krisen

I detta dokument tillhandahåller vi ett verktyg för att du som företagare ska kunna avgöra vilka rättigheter och skyldigheter du har gentemot dina kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra avtalsparter i en kris såsom Corona-pandemin. Verktyget är utformat utifrån vad som rättsligen kan anses gälla vid force majeure mellan kommersiella parter d.v.s. i avtal B2B. Vad force majeure är kommer vi att förklara nedan.

Vi måste göra er uppmärksamma på att i vissa fall har branschorganisationer gått ut till sina medlemmar och gett råd och tips kring hur de bör agera gällande återbetalningar och liknande. Regeringen kommer fortlöpande med information om nya stödinsatser och det är inte omöjligt att Regeringen just för din bransch kommer att lämna en rekommendation samt ett erbjudande om ekonomiskt bistånd. Detta minskar vår möjlighet att ge en heltäckande rådgivning och upplysning av rättsläget.

Information utgår från vad vi vet idag och vad som generellt gäller vid force majeure i avtalsrelationer.

På Allt om Juridik arbetar vi som bolagsjurister på distans med små- och medelstora företag som kunder, vill du komma i kontakt med oss?

Kontakta Malin Hasslegren

Tel: 0768932936
e-post: malin.hasslegren@alltomjuridik.se

Vad är force majeure?

I många avtal brukar parterna avtala bort sina skyldigheter att prestera om en ”force majeure” situation inträffar. Force majeure är en situation utanför en parts kontroll som denne inte skäligen kunde ha förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Avtalad force majeure och force majeure som en allmän avtalsrättslig princip

Inom juridiken finns olika uppfattningar om force majeure är en allmän avtalsrättslig princip eller om man alltid måste avtala om vilka situationer som ska vara force majeure med sin avtalspart för att en avtalspart med befriande verkan ska kunna kommer ur sina annars gällande avtalsförpliktelser genom att hänvisa till en omständighet utanför dennes kontroll.

Vilken avtalspart som med befriande verkan kan åberopa force majeure

Det är också så att force majeure skulle kunna åberopas av ena avtalsparten men inte av den andre. Corona-viruset hindrar t.ex. en event-arrangör att hålla i offentliga tillställningar med över 500 deltagare men gör det inte svårare för en besökare att betala för evenemanget.

Rättigheter och skyldigheter utan avtalad force majeure

Rättsläget är oklart när det kommer till frågan om det finns en allmän regel om force majeure som befriar en avtalspart att prestera i fall då hinder utanför dennes kontroll uppstår. Det är möjligt att ni i en tvist skulle kunna komma undan från vissa förpliktelser med stöd av en allmän rättsprincip om force majeure i det fall t.ex. regeringen plötsligt utfärdar en förordning som gör det lagstridigt för er att uppfylla era skyldigheter enligt avtalet.

Har ni ett affärsförhållande där köplagen gäller finns regler i denna lag som liknar force majeure och det är delvis ur denna lagstiftning man i svensk rätt har gjort analogier för att argumentera för att det kan finnas en allmängiltig regel om force majeure.

Rättigheter och skyldigheter med en avtalad force majeure-klausul

Force majeure-klausuler kan vara utformade väldigt olika och här gäller det att tolka avtalstexten. Vanligtvis tolkas dessa klausuler snävt, särskilt om force majeure-klausulerna är ensidigt utformade och t.ex. bara befriar en avtalspart från dennes skyldigheter att prestera i det fallet en särskild situation utanför dennes kontroll inträffar.

Man skiljer också på subjektiva och objektiva force majeure-klausuler. Subjektiva är sådana som har att göra med ena avtalspartens specifika förhållanden t.ex. att en underleverantör går i konkurs, ett hyresavtal upphör, en vara försvinner ur ett sortiment. Objektiva är sådana som typiskt sett drabbar alla såsom extrema väderförhållanden, blockader, ny lagstiftning eller epidemier.

Att det föreligger en objektiv force majeure situation gör inte att båda parter med befriande verkan kan åberopa klausulen och göra sig fri från sina skyldigheter. Den som anger att ett force majeure hinder föreligger måste på något sätt kunna bevisa eller med en rimlig förklaring kunna påvisa att detta drabbar dennes faktiska möjlighet att prestera enligt avtalet, exempelvis hindrar en epidemi personer från att fysiskt besöka varandra men den hindrar inte typiskt sett en gäldenärs möjlighet att betala.

Underrättelseskyldighet för att undvika skadestånd

För att med befriande verkan kunna åberopa force majeure måste den part som vill göra hindret gällande meddela motparten om hindret inom skälig tid eller omedelbart och förklarar hur hindret påverkar partens möjlighet att prestera och att det är ett hinder utanför dennes kontroll samt hur länge parten anser att hindret kommer att bestå. Detta måste göras för att den åberopande parten ska undvika skadeståndsskyldighet för de merkostnader som kan uppstå för motparten.

Så fort hindret inte längre föreligger ska den som gjort gällande force majeure prestera som vanligt igen.

Skulle avtalet inte längre vara lönsamt brukar det leda till effekten att den drabbade parten har rätt att häva avtalet d.v.s. säga upp det med omedelbar verkan.

Frågeverktyget

Detta frågeverktyg ska tillämpas för varje avtal för sig. Gå alltså igenom följande steg i verktyget systematiskt i förhållande till varje avtal. Ta ett avtal i taget.

Avsnitt 1
Har ni en avtalad force majeure-klausul i ert avtal?

Om svaret på frågan är ”nej” ska ni hoppa till frågorna i avsnitt 2.

Finns det möjlighet för er att åberopa bestämmelsen? (d.v.s. eller är den ensidigt utformad så att endast er avtalspart kan göra den gällande).

Om svaret på frågan är ”nej” ska ni hoppa till frågorna i avsnitt 2.

Står det uttryckligen att ”epidemier, pandemier, omfattande smittspridning” utgör force majeure? Eller är force majeure klausulen utformad mer generellt så att den inrymmer alla hinder ”utanför Partens kontroll som denne inte skäligen kunde ha förväntas räkna med vid köpet och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit”?

Om svaret på frågan är ”nej” ska ni hoppa till frågorna i avsnitt 2.

Kan ni med goda argument påvisa att COVID-19 är det verkliga skälet för att ni inte kan fullfölja er del av avtalet?

Svarar ni ”nej” på fråga 1.4. kan ni inte heller komma vinnande ur en process med en argumentation om att den allmänna avtalsrättsliga principen om force majeure skulle befria er från era avtalsrättsliga skyldigheter. I sådana fall behöver ni inte heller besvara frågorna i avsnitt 2 utan kan räkna med att ni måste leverera/betala enligt avtalet.

Finns det någon skyldighet för er att meddela motparten om hindret inom en viss tid (”tidsfrist”) med konsekvensen att om denne tidsfrist inte iakttas så kan ni bli skadeståndsskyldiga för merkostnader som uppstår med anledning av motpartens inställelser i antagande att ni kommer att betala/leverera enligt avtalet?

Om ni svarar ”nej” på denna fråga ska ni istället för att hoppa till avsnitt 2 gå vidare till fråga

Har tidsfristen i 1.5. löpt ut?

Oavsett svar på denna fråga ska ni gå vidare till fråga 1.7.

Har ni avtalat om någon begränsning i er skadeståndsskyldighet?

Oavsett svar på denna fråga ska ni gå vidare till fråga 1.8. I sammanfattningen nedan kommer vi att förklara varför det är viktigt att ha denna omständighet i åtanke.

Har er avtalspart också möjlighet att åberopa samma eller en annan force majeure klausul i ert avtal för att er avtalspart också ska vara befriad från sina avtalsrättsliga skyldigheter vid en omfattande smittspridning?

Oavsett svar på denna fråga ska ni gå vidare till fråga 1.9. I sammanfattningen nedan kommer vi att förklara varför det är viktigt att ha denna omständighet i åtanke.

Har ni avtalat om vad konsekvensen av force majeure?

Oavsett svar på denna fråga ska ni stanna kvar i avsnitt 1 och behöver inte gå igenom stegen i avsnitt 2. I sammanfattningen nedan kommer vi att förklara varför det är viktigt att ha denna omständighet i åtanke.

Sammanfattning av avsnitt 1:

Påverkar COVID-19 er möjlighet att leverera/betala enligt avtal och har ni en force majeure-klausul som klargör att ni är befriade från era avtalsförpliktelser i fall av epidemier, pandemier, omfattande smittspridning, liknande omständigheter eller övriga andra hinder utanför er kontroll som ni inte skäligen kunnat undvika kan ni potentiellt komma ur era avtalsrättsliga skyldigheter.

Klausulerna kan som sagt se väldigt olika ut, ibland finns det en tidsfrist från det att hindret uppstod eller upptäcktes som ni måste meddela motparten om hindret, hur länge ni antar att det kan bestå och hur det påverkar er möjlighet att prestera. Även fast ni har försuttit denna tidsfrist kan det ibland vara värt att försöka åberopa klausulen ändå – men var då noggranna med att lämna motparten ett meddelande så snabbt som möjligt. Detta för att undvika skadeståndsskyldighet.

Vad som blir följderna av att en part hävdar och tillämpar en avtalad force majeure är ibland angivit direkt i avtalet. Är den inte det är det normala att ni ska prestera som vanligt så fort hindret att prestera upphör för er. Leveransen/betalningen eller annan prestation fördröjs alltså. Ibland har man avtalat om att parterna ska träffas för att t.ex. göra upp en ny tidsplan i det fall en force majeure situation hindrar samarbetet att fortskrida enligt tidsplan.

Ni ska alltså vara beredda på att ni vid avsaknad av andra regler är tvungna att prestera så fort hindret d.v.s. COVID-19 slutar att skapa driftstopp i er verksamhet. Skulle detta dra ut alltför långt på tiden så att syftet med avtalet helt förfelas för motparten har denne – i avsaknad av andra regler rätt att häva avtalet.

Om er avtalspart också har möjlighet att åberopa force majeure enligt ert avtal måste ni ha detta i åtanke. Ni kanske då måste makulera en faktura eller leta efter en annan leverantör. Detta förutsätter såklart att er motpart hävdar force majeure gentemot er.

Avsnitt 2
Kan ni med goda argument påvisa att COVID-19 är det verkliga skälet för att ni inte kan fullfölja er del av avtalet?

Om svaret är ”nej” behöver ni inte gå vidare till nästa fråga.

Har ni avtalat om ett köp och är ni i egenskap av säljare i dröjsmål med köpet med anledning av COVID-19?
Har hindret för er att fullgöra era förpliktelser uppstått plötsligt med anledning av nya regler? (såsom t.ex. Regeringens förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med minst 500 personer samlade)

Sammanfattning av avsnitt 2:

Frågorna i avsnitt 2 utgår från att ni inte har avtalat om force majeure i ert avtal. Det är mycket svårare för er att befrias från era avtalsförpliktelser med stöd av en allmän avtalsrättslig princip d.v.s. principen om force majeure.

Att det föreligger en verklig force majeure situation som är befriande är mycket lättare för er att argumentera för om ni är lagligen förhindrade att utföra era skyldigheter.

Vill ni komma ur era skyldigheter genom att åberopa force majeure som en allmän avtalsrättslig princip tänk på följande:

Meddela motparten så snabbt som möjligt om hindret, hur det påverkar er, hur länge det kan antas påverka er och var tydliga med att hindret är en omständighet utanför er kontroll. I bevissyfte ska ni lämna detta meddelande skriftligen.
Gör ni gällande force majeure med stöd av t.ex. 27 § köplagen måste ni beakta procedurreglerna som anges i den lagstiftningen för att undvika skadestånd och förvissa er om effekterna av ett åberopande av force majeure.
Var beredda på att ni kan vara skyldiga att prestera enligt avtalet så fort som hindret upphört.
Var beredda på att er avtalspart kan vara berättigade att häva avtalet om syftet med avtalet blir förfelat med anledning av ett omfattande dröjsmål från er sida.
Var beredda på att om ni inte meddelar motparten i tid om force majeure enligt 1) kan ni bli skadeståndsskyldiga för motpartens merkostnader. Kontrollera därför om ni har någon ansvarsbegränsning i skadeståndshänseende i ert avtal.
Var också beredda på att motparten kan åberopa COVID-19 som en omständighet som föranleder ett hinder för deras möjlighet att prestera enligt avtal. Åberopar motparten för sin del force majeure bör ni förbereda er på att ni kan vara tvungna att förhandla om hur ni ska fortsätta eller inte fortsätta avtalsförhållandet.

Kontakta oss HÄR


Dela sidan:
Skriv ut: