Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Yrkade en halv miljard av staten – Nordea förlorar momsstriden

Nyheter
Publicerad: 2022-06-17 09:11

Stockholms tingsrätt har kommit fram till att staten inte är återbetalningsskyldig gentemot Nordea när det gäller inbetald moms på posttjänster, främst porto för miljontals kundbrev, på en halv miljard kronor.

Nordea anser sig under flera år ha betalat felaktig moms på posttjänster, främst porto för miljontals kundbrev, på en halv miljard kronor. Sverige ändrade sina skatteregler 2016 efter en dom från EU-domstolen. Fram till dess, under tolv år, anser sig banken alltså ha betalat felaktig moms. Nu meddelar Stockholms tingsrätt dom i målet.

Fråga i målet är om Nordea felaktigt och i strid med unionsrätten har erlagt moms till Posten/Postnord och om staten därför är återbetalningsskyldig eller skadeståndsskyldig gentemot Nordea. Nordea har yrkat att tingsrätten ska förplikta staten att till Nordea betala 549 720 196 kronor.

Frågor att besvara

Stockholms tingsrätt skriver i domen att tingsrätten behöver först besvara frågan om Postnord är ett offentligt postväsende. Om tingsrätten kommer fram till att Postnord inte är ett offentligt postväsende ska Nordeas talan ogillas, framgår det av tingsrätten dom. 

Nordea har gjort gällande att Postnord utgör det offentliga postväsendet i Sverige och att Postnord har utgjort det offentliga postväsendet under hela den tidsperiod som är aktuell i målet. Staten har godtagit att Postnord utgjorde det offentliga postväsendet under det första och andra postdirektivet, men anfört att Postnord inte ska anses som ett offentligt postväsende i mervärdesskattedirektivets mening efter februari 2008.

Tingsrätten anser sammanfattningsvis att Postnord har utgjort det offentliga postväsendet i Sverige även efter införandet av det tredje postdirektivet och därmed under hela den i målet aktuella perioden. 

Omfattas tjänsterna av momsundantaget

I det andra steget ska tingsrätten ta ställning till om de tjänster som Nordea har köpt av Postnord omfattas av momsundantaget i mervärdesskattedirektiven. Omfattas inte tjänsterna av momsundantaget har tingsrätten kommit fram till att unionsrätten inte kräver att de i målet aktuella tjänsterna skulle ha undantagits från mervärdesskatt, vilket innebär att Nordeas talan ska ogillas. 

Nordea har alltså påstått att de posttjänster som omfattas av bankens talan är samhällsomfattande tjänster varför de omfattas av det aktuella momsundantaget. Staten har å sin sida gjort gällande att de aktuella posttjänsterna är individuellt förhandlande och därför inte omfattas av mervärdesskatteundantaget. 

Tingsrätten kommer fram till att det genom den skriftliga och muntliga bevisningen är visat att ramavtalen mellan Postnord och Nordea har föregåtts av förhandlingar. 

”Dessa har inneburit att Nordea har haft möjlighet att förhandla om avvikelser både från avtalsvillkoren i Pakn och från standardprislistor för att posttjänsterna skulle motsvara Nordeas särskilda behov. Förhandlingarna har vidare resulterat i ett kundunikt pris för de posttjänster som omfattas av ramavtalen. Härigenom finner tingsrätten att det är uppenbart att de posttjänster som Nordea har köpt av Postnord och som omfattas av Nordeas talan är individuellt förhandlade och att tjänsterna därmed inte omfattas av det aktuella mervärdesskatteundantaget”, skriver tingsrätten. 

”Sammanfattningsvis anser tingsrätten att unionsrätten inte kräver att de i målet aktuella posttjänsterna skulle ha undantagits från mervärdesskatt under perioden mars 2004 till och med mars 2016. Nordeas talan ska därför ogillas”, skriver domstolen i domen.

Betala rättegångskostnader

Eftersom Nordea är tappande part ska storbanken betala staten genom Justitiekanslern en ersättning för rättegångskostnader med 7 499 238 kronor. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
nordea-momsstrid

Dela sidan:
Skriv ut: