Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Voltade med polisbilen – frikänns från åtal om vårdslöshet i trafik

Nyheter
Publicerad: 2023-02-28 14:08

En polis frias från misstankarna om vårdslöshet i trafik – körde 120 kilometer i timmen på 60-väg och voltade med polisbilen i kurva. Enligt polisen tog inte bromsarna som de skulle. Tingsrätten tittar på bromsspåren som visar att hennes inbromsning inte fått den normala och avsedda effekten.
Åklagaren håller inte med och överklagar domen.

På länsväg 259 vid påfarten till Jordbrolänken den 23 maj 2022 körde en polis in i ett vägräcke samt voltade med polisbilen. Enligt åklagaren har polisen kört polisbilen i alltför hög hastighet och därefter tappat kontrollen över fordonet.

Omfattande fordonsskador uppkom i samband med olyckan.

”Hon orsakade trafikolyckan genom att ta en medveten risk eller på annat sätt allvarligt brista i den uppmärksamhet och försiktighet som med hänsyn till omständigheterna krävts för att minska riskerna för en trafikolycka, då hon inte anpassade sitt fordons hastighet till vägens sträckning”, skriver åklagaren i gärningsbeskrivningen.

Polisen har förnekat brott och bestritt att hon kört för fort och motsatt sig påståendet att hon tagit en medveten risk eller allvarligt brustit i uppmärksamhet.

Bromsarna tog inte som de skulle

Tingsrätten skriver att det framgår av utredningen i målet att polisen tagit avfarten från vägen men inte lyckats hålla fordonet på vägen utan kört in i det mitträcke som skiljt hennes körbana från den med mötande trafik, kört över denna körbana och vält ner i diket på andra sidan. 

Polisen har uppgett att hastigheten inte sänktes när hon lade sin bromspunkt vid avfarten, på sätt som hon lärts att göra. Hon tryckte därför extra hårt på bromsen och vred om ratten för att få bort bilen från det underlag som uppenbarligen orsakade att bromseffekten inte uppstod. Bilen följde rattrörelsen och hastigheten bromsades upp men inte tillräckligt för att den skulle klara kurvan. 

Enligt tingsrätten har polisen ”lämnat en detaljerad och trovärdig berättelse om de överväganden hon gjort när hon framförde bilen. Tingsrätten kan inte se att denna berättelse motsägs av någon annan utredning i målet. Inte heller finns det något som talar för att de överväganden som N.N gjort inte stämmer överens med den strategi som lärs ut till de personer som är behöriga att framföra fordon under utryckning”. 

Bromsspåren

Tingsrätten pekar även på längden på bromsspåren som visar att polisen inte bromsat för sent, vilket skulle ha varit en alternativ förklaring till olyckan. Dessa visar istället att hennes inbromsning inte fått den normala och avsedda effekten. 

”Den exakta orsaken till detta är inte klarlagt men i allt fall inget som kan läggas N.N till last. 

Mot denna bakgrund kan tingsrätten inte se att N.N tagit någon medveten risk eller att hon på något annat sätt begått ett allvarligt fel i den uppkomna situationen. Hon ska därför frikännas”, skriver tingsrätten.

Åklagaren vid Särskilda åklagarkammaren har dock valt att överklaga den friande domen.

Körde i 120 på 60-väg

Polisen har uppgett att hon åkt på ett larm som enligt hennes bedömning innebar ”allvarlig fara för en större egendomsskada”. Åklagaren pekar på att rätten att frångå gällande trafikregler gäller enbart om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet ska iakttas. Åklagaren menar att polisen har överskridit gällande hastighet och bland annat överskridit en spärrlinje. När det gäller hastigheten har den vid ögonblicket för inbromsningen varit 120 kilometer i timmen enligt bilens databox. Tillåten hastighet på platen är 60 kilometer i timmen. 

”En förare av ett utryckningsfordon ska, som nämnts ovan, iaktta särskild försiktighet när trafikreglerna överskrids och när det gäller hastigheten får den aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna för varje förutsebart hinder”, skriver åklagaren i överklagandeskriften.

Åklagaren menar att polisen har genom sitt körsätt tagit en medveten risk och haft anledning att räkna med att det under färden kan finnas hinder på vägen. Polisen har dessutom kört samma sträcka vid ett flertal tillfällen och ”det kommer således inte som en överraskning för henne att hon ska svänga ut på en påfart med en snäv kurva och ändå har hon inte i tid anpassat fordonets hastighet”. 

Vittne berättar om hög hastighet

Åklagaren pekar på att det framkommit vid tömningen av fordonets databox att polisen haft full gas samt plötsligt, 3 sekunder innan själva kollisionen, släppt gasen och bromsat så kraftigt att hon aktiverar ABS. 

”N.N har gjort gällande att hon fört sitt fordon på sätt som lärts ut på polisens utbildning. Det ska framhållas att de uppgifter N.N lämnat stämmer inte överens med databoxtömningen. Till detta kommer vittnesuppgifter om att hon kom i en hög hastighet och vittnet menar att med den hastigheten kunde hon inte klara kurvan”, skriver åklagaren.

Åklagaren kommer inför hovrätten komplettera förundersökningen med uppgift om vad som lärs ut vid polisens kurser gällande att framföra ett fordon i utryckning. 


Dela sidan:
Skriv ut: