Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vilseledde aktiemarknaden – tvingas betala sanktionsavgift

Nyheter
Publicerad: 2021-09-10 09:01

En man döms i Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift till Finansinspektionen om 50 000 kronor efter vilseledande handel i aktien Enersize.

Finansinspektionen har yrkat att en aktiehandlare ska betala en sanktionsavgift om 70 000 kronor efter hans handel i bolaget Enersize, som enligt myndigheten varit vilseledande för resten av marknaden.

Mannen har medgett att han genomfört de aktuella transaktionerna, men bestritt yrkandet om sanktionsavgift. I andra hand har han yrkat att sanktionsavgiften ska bestämmas till ett lägre belopp. Han har vidare yrkat att få ersättning av allmänna medel för sina kostnader för sina försvarare Maqs-advokaterna Rikard Elowson Ek och Mats Nilsson.

Falsk eller vilseledande

Enligt domen från Stockholms tingsrätt har mannen den 14 mars 2018 handlat aktier i bolaget Enersize på ett sätt som, enligt FI, gett en signal till marknaden som har varit, eller åtminstone har kunnat förväntas vara, falsk eller vilseledande. 

”Den prishöjning som N.N har åstadkommit genom sina transaktioner har givit en signal till marknaden om ett högt intresse för aktien som inte motsvarades av ett faktiskt ökat intresse, dels då endast 31 aktier omsattes i det sista delavslutet, dels då han i själva verket avsåg sälja de 6 350 aktierna kort därefter. Andra aktörer på marknaden har därför vilseletts eller riskerat vilseledas av hans transaktioner”, framgår det.

Omsättningen under den aktuella dagen var 92 652 aktier och mannen köpte 6 350 aktier. Hans transaktioner har alltså stått för 6,8 procent av dagsomsättningen. 

Prishöjningen

Enligt Finansinspektionen har prishöjningen från 4,42 kronor upp till 4,88 kronor enbart varit en följd av mannen köptransaktioner och inte pressmeddelandet Enersize publicerade efter lunchtid samma dag. Pressmeddelandet påverkar därför inte bedömningen av om hans transaktioner varit vilseledande eller potentiellt vilseledande. 

Mannen å sin sida har i sitt försvar uppgett att aktien i Enersize är volatil. FI menar dock att detta saknar betydelse i ansvarsfrågan. Inte heller den omständigheten att mannen har ett genuint köpintresse i aktien har betydelse för frågan om huruvida transaktionerna utgör marknadsmanipulation. 

Mannen förklarar att han förvärvade totalt 6 300 aktier i bolaget under den aktuella dagen, uppdelat i tre transaktioner. Den fjärde transaktionen genomfördes med volymen 50 aktier med en prislimit om 5 kronor och det är framförallt denna transaktion som Finansinspektionen har haft synpunkter på. Skälet till att han köpte 50 aktier var att han ville få ett lätthanterligt värde på sin portfölj. Det har inte rört sig om köp av enstaka aktier, menar aktiehandlaren.

Av misstag lade han därefter in en order om att sälja 6 350 aktier, vilket lätt kan hända vid hantering av Avanzas app via en mobiltelefon. Ordern makulerades kort därefter. Ungefär en timme senare lade han in ytterligare en säljorder, även denna av misstag. Ordern makulerades cirka åtta minuter senare. I samband med detta bestämde han sig för att han trots allt ville sälja aktier och lade därefter in en ny säljorder, som sedermera genomfördes. Skälet till försäljningen var att han hade köpt ett för stort antal aktier i Enersize och ville ha ett jämnt antal aktier i portföljen. 

Pressmeddelande

Mannen pekar även bland annat på Enersizes pressmeddelande i vilket det framgick att ”Enersize har rekryterat en vice President Operations, China samt en huvudprojektledare för den kinesiska verksamheten”. THan menar att det är mer sannolikt att nyheten påverkade kursen än hans agerande. 

Tingsrätten konstaterar att aktiehandlaren har erkänt att han genomfört de aktuella transaktionerna, vilket också stöds av utredningen i övrigt. 

Under en kort tidsintervall om åtta minuter har han lagt flera köpordrar. Den sista köpordern med en prislimit om 5 kronor ledde till ett delavslut där 31 aktier köptes till kursen 4,88 kronor. Transaktionen resulterade i en prisuppgång om 10,4 procent i förhållande till det pris som betalades innan han påbörjade sin orderläggning. 

”Vid ett sådant agerande finns risk för att andra aktörer noterar prisuppgången och lockas att delta, vilket kan leda till att prisuppgången accelereras och förlängs”, skriver domstolen. 

Domstolen hänvisar till att aktiehandlaren har gjort gällande att prisuppgången kan ha berott på det pressmeddelande som Enersize publicerade den 14 mars 2018. Domstolen anser dock inte att pressmeddelandet påverkar bedömningen av om hans transaktioner har varit vilseledande eller potentiellt vilseledande. 

”Prisuppgången om 10,4 procent har enbart berott på att han lade en prislimit på 5,00 kr, ett pris som klart översteg senast betalt, vilket ledde till ett delavslut där 31 aktier köptes för 4,88 kr per aktie. Senast betald kurs är en stark signal på marknaden om hur en aktie utvecklas. 

Tingsrättens bedömning

Sammantaget bedömer tingsrätten att N.N agerande gett falska eller vilseledande signaler till marknaden avseende tillgång, efterfrågan eller pris på den aktuella aktien. Beteendet utgör marknadsmanipulation, vilket är förbjudet enligt artikel 15 MAR”, skriver domstolen. 

Vid bestämmandet av sanktionsavgiftens storlek konstaterar domstolen bland annat att det har gått närmare tre år från överträdelsen och drygt två år efter det att N.N delgavs sanktionsföreläggandet till dess att talan väcktes, vilket enligt tingsrätten ska beaktas som en förmildrande omständighet. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att sanktionsavgiften bör justerat nedåt från de 70 000 kronor Finansinspektionen yrkat till 50 000 kronor. 

Mannens yrkande om att få ersättning av allmänna medel för sina kostnader för försvarare ogillas då han åläggs att betala en sanktionsavgift.


Dela sidan:
Skriv ut: