Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

VD för gruvbolag döms för insiderbrott – sålde innan dystra nyheter

Nyheter
Publicerad: 2021-07-09 09:09

Stockholms tingsrätt dömer en vd för ett gruvbolag, noterat på NGM Nordic SME, till villkorlig dom och dagsböter för insiderbrott.

Tingsrätten konstaterar i domen att den åtalade mannen var den 28 mars 2019 vd och styrelseledamot för ett gruvbolag noterat på NGM Nordic SME.

En affärsbekant till vd:n hade vid den tidpunkten 324 375 aktier i bolaget i en depå som vd:n kontrollerade. Orsaken till arrangemanget var praktiska problem till följd av att den affärsbekante bodde utomlands. Omkring en månad tidigare hade den affärsbekante bett vd:n att sälja hans aktier när tillfälle gavs, vilket förutsatte att det var tillräckligt hög omsättning i aktien. 

Styrelsemöte – potentiell investerare lagt sina planer på is

Den 27 eller den 28 mars 2019 hölls ett styrelsemöte i gruvbolaget vid vilket vd:n deltog i. Av protokollet från mötet framgår bland annat att bolagets ekonomiska situation var ansträngd och att bolaget gett en firma i uppdrag att undersöka möjligheterna att inom kort genomföra en större företrädesemission. Emissionen skulle äga rum inom kort med en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie. Vidare framgår att diskussionerna med en potentiell investerare lades ner för tillfället men kunde komma att återupptas senare. 

Den 28 mars 2019 upprättade vd:n en så kallad loggbok i vilken det framgår vilka personer i bolaget som hade fått del av informationen. Samma dag frågade han genom WhatsApp sin affärsbekante om han skulle sälja dennes aktier eftersom det var hög omsättning i aktien den dagen. Efter en kort fortsatt konversation sålde vd:n aktierna till en genomsnittlig kurs om ca 0,40 kronor. Gruvbolags-vd:n betalade hela likviden till sin affärsbekante och har särredovisat affären eftersom aktierna inte var hans. 

Pressmeddelande gick ut till marknaden

I ett pressmeddelande på morgonen den 4 april 2019 informerade gruvbolaget om beslutet att genomföra en nyemission med teckningskursen 0,25 kronor per aktie i syfte att tillföra rörelsekapital samt att förhandlingar med en potentiell investerare satts i vänteläge på obestämd tid. Pressmeddelandet har en så kallad MAR-stämpel som anger att informationen är insiderinformation som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt MAR. 

Samma dag som informationen blev offentlig var omsättningen i bolagets aktie hög och kursen föll med drygt 40 procent till 0,27 kronor vid stängning. Likviden vid vd:ns försäljning av den affärsbekantes aktier den 28 mars 2019 blev 44 892 kronor högre än om försäljningen hade skett till stängningskursen den 4 april 2019. 

”Uppenbart insiderinformation”

Stockholms tingsrätt konstaterar att det är utrett i målet att vd:n vid tidpunkten för försäljningen nyligen hade deltagit vid ett styrelsemöte vid vilket det diskuterats dels att bolaget skulle undersöka möjligheterna att genomföra en nyemission med en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie, dels att diskussioner med en potentiell investerare lagts ner. 

”Enligt tingsrätten är det uppenbart att det är fråga om insiderinformation eftersom det är fråga om specifik information som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på aktierna i bolaget. Utredningen i målet visar också att när informationen senare offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 4 april 2019 så sjönk aktiekursen med drygt 40 procent”, skriver tingsrätten.

Tingsrätten skriver vidare att det är i och för sig är ostridigt i målet att den affärsbekante gett gruvbolagsvd:n i uppdrag att sälja aktierna före det att han förfogade över insiderinformationen. Vd:n har dock berättat att hans affärebekante bad honom sälja aktierna omkring en månad före det att försäljningen faktiskt skedde. 

Inget konkret åtagande

”Det har inte varit fråga om ett konkret åtagande att vid en viss tidpunkt, eller ens inom en viss frist, sälja aktierna utan en mer allmän uppmaning att sälja aktierna när omsättningen i aktien var tillräckligt hög. Av WhatsApp-kontakterna mellan Xxx Xxx  och Yyy Yyy (Gruvbolags-vd:n och den affärsbekante reds. anm) före försäljningen framgår också att tidpunkten för försäljningen inte var närmare bestämd i förväg. Enligt tingsrätten kan det mot denna bakgrund inte anses vara fråga om ett tillräckligt konkret åtagande att sälja aktierna som hade förfallit”. 

Vidare har gruvbolagsvd:n uppgett att han inte kan anses ha utnyttjat insiderinformationen eftersom han inte haft något inflytande över sin affärsbekantes beslut att sälja aktierna och att han inte har haft någon fördel av insiderinformationen. Enligt domstolen är det gruvbolagsvd:n som har bevisbördan för att han inte har utnyttjat insiderinformationen. Utgångspunkten är också att den som förfogar över insiderinformation och säljer aktier ska anses utnyttja informationen. 

Tingsrätten: han kunde ha sålt när han inte hade insiderinformation

Tingsrätten har funnit att den affärsbekantes uppdrag till gruvbolagsvd:n att sälja aktierna, som lämnades omkring en månad före försäljningen skedde, var relativt allmänt hållet och inte innehöll någon särskild tidpunkt eller frist när försäljningen skulle ske. Gruvbolagsvd:n hade alltså möjlighet att välja att sälja aktierna vid en annan tidpunkt än just under den relativt korta period han förfogade över insiderinformationen. Enligt tingsrätten får gruvbolagsvd:n därmed anses ha dragit fördel av och utnyttjat insiderinformationen vid försäljningen.

Gruvbolagsvd:n har invänt att han i vart fall inte agerat med uppsåt. Tingsrätten anser dock att han i vart fall måste ha insett risken för att han genom att sälja aktierna har dragit fördel av och utnyttjat insiderinformationen på ett sätt som inte kan anses vara legitimt. Genom att trots detta genomföra affären utan några närmare kontroller av dess tillåtlighet har han också varit likgiltig till dessa omständigheter. Gruvbolagsvd:n har alltså agerat med så kallat likgiltighetsuppsåt. 

Gruvbolagsvd:n döms för insiderbrott av normalgraden. Påföljden bestäms till villkorlig dom förenad med ett bötesstraff om 23 700 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: