Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

VC-bolag straffas med 325 000 kronor i sanktionsavgift

Nyheter
Publicerad: 2021-06-11 08:59
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Ett svenskt vc-bolag straffas med en sanktionsavgift om 325 000 kronor för sen anmälan av transaktioner med aktier och BTA i Northbaze Group, tidigare Jays.

Ett svenskt vc-bolag, som ägs av en man som vid de aktuella transaktionerna hade en ledande ställning i Jays Group, straffas nu med en sanktionsavgift om 325 000 kronor för sen anmälan av transaktionerna.

Mannen har den 7 mars 2018 anmält att han är en person i ledande ställning i Jays Group och att han bland annat har genomfört ett förvärv av 1 177 753 finansiella instrument à 1,80 kronor den 21 februari 2018 samt förvärv av 650 000 finansiella instrument à 1,50 kronor den 2 mars 2018.

Anmälan har senare makulerats, enligt FI:s sanktionsföreläggande.

VC-bolaget anmälde transaktioner

Mannens helägda svenska venture capitalbolag har istället den 18 februari 2019 anmält att det den 15 februari 2018 har tilldelats 13 334 BTA à 1,80 kronor i Jays Group. I anmälan har angetts att bolaget är en person i ledande ställning i Jays Group och att det inte föreligger något närståendeförhållande mellan bolaget och Jays Group. 

Bolaget har den 18 februari 2019 gjort ytterligare en anmälan och då angett att det den 16 februari 2018 har tilldelats 1 111 111 BTA à 1,80 kronor i
Jays Group. I anmälan har angetts att dess ägare är en person i ledande ställning i Jays Group AB och att det inte föreligger något närstående mellan bolaget och Jays Group. 

Korrigeringar i anmälningarna

Anmälningarna avseende transaktionerna 1 och 2 har korrigerats den 1 mars 2019 vad beträffar person i ledande ställning och närståendeförhållande. Det har då angetts att bolaget är närstående till dess ägare som är en person i ledande ställning i Jays Group. 

Bolaget har den 1 mars 2019 anmält att det är närstående till dess ägare som är en person i ledande ställning i Jays Group AB och att bolaget den 1 mars 2018 har förvärvat 650 000 aktier à 1,50 kronor i Jays Group. 

Företrädesemission och brygglån

Bolaget har i yttranden anfört att Jays Group under vintern 2018 genomförde Jays Group en företrädesemission. Bolagets företrädare lämnade ett brygglån till Jays Group som sedan skulle återbetalas med en del av den likvid som inflöt i emissionen. Bolaget hade 3 373 335 teckningsrätter i emissionen. I samband med att teckningstiden löpte ut fick bolagets ägare information om att företrädesrätten var större än beloppet på brygglånet och att han skulle få ett slutligt besked om tilldelning senare. 

Brygglånet skulle räcka till 1 111 111 aktier och överenskommelsen med Jays Group var att teckningslikviden skulle erläggas genom kvittning. Mannen, som är företrädare för och ensam ägare av bolaget, var av uppfattningen att det var han som var skyldig att anmäla transaktionerna och rapporterade han samtliga transaktioner på sig själv som person i ledande ställning. 

Transparens ut mot marknaden

Av pressmeddelanden och prospekt som rör transaktionerna har dock framgått att bolaget ägs av honom och att han i egenskap av person i ledande ställning skulle teckna aktier i företrädesemissionen, dels genom teckningsåtaganden och genom kvittning. Det har således varit full transparens gentemot marknaden avseende omständigheten att han erhållit aktier i företrädesemissionen, uppger bolaget.

Bolaget uppger att Finansinspektionens insynsregister saknat information om exakt fördelning mellan bolaget och dess ägare. Transaktionerna den 1 mars och den 26 september 2018 har anmälts i tid, men i fel namn. 

”Det har inte funnits något syfte att vilseleda marknaden, vilket heller inte har skett då marknaden blivit upplyst om händelserna. I företrädesemissionen kunde kvittning inte genomföras förrän den 6 mars 2018 när styrelsen justerade emissionshandlingarna, men korrigering av BTA skedde inte. Det fanns därför ingen anledning för AA att kontrollera sina respektive depåer tidigare än när 6 mars 2018. Anmälningar har gjorts inom föreskriven tid för samtliga transaktioner utom dem som skett i samband med företrädesemissionen. Felaktigheten i rapporteringarna följer av en missuppfattning från AA. Misstaget att inte rapportera i bolagets namn är beklagligt och har korrigerats”.

FI:s bedömning

FI konstaterar att bolaget är närstående till mannen som vid tidpunkten för de aktuella transaktionerna var en person i ledande ställning i Jays Group, senare Northbaze. Det innebär att bolaget varit skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument utgivna av Northbaze. Bolagets förvärv av BTA och aktier är sådana transaktioner som omfattas av anmälningsskyldigheten. Anmälningar om transaktionerna skulle därför ha gjorts utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som respektive transaktion genomfördes. 

Bolaget straffas för förseningar av anmälan för transaktionerna som totalt uppgick till drygt 3 miljoner kronor. Den sammanlagda sanktionsavgiften för dessa överträdelser uppgår till 1 043 000 kronor, enligt beslutet från FI. Vidare konstaterar Finansinspektionen att anmälningarna har innehållit brister i form av felaktiga uppgifter. Mot denna bakgrund ska avgiften höjas med 25 procent och beräknas till 1 303 750 kronor. 

Lång handläggningstid

”Vad bolaget har anfört om att marknaden blivit upplyst om transaktionerna genom pressmeddelanden och prospekt innebär inte att överträdelserna är att anse som mindre allvarliga. Inte heller att det saknades uppsåt att vilseleda marknaden innebär att det finns anledning att se mindre allvarligt på dem då ansvaret att anmäla insynstransaktioner är oberoende av uppsåt eller oaktsamhet. Att bolagets företrädare inte blivit upplyst om transaktionernas genomförande kan inte heller beaktas som förmildrande då det är bolaget ensamt som är ansvarig för att i tid rapportera sina anmälningspliktiga transaktioner”, skriver FI.

FI uppger dock att den långa handläggningstiden inte har orsakats av bolaget. 

”Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att sanktionsavgiften ska sättas ned med tre fjärdedelar. Finansinspektionen fastställer därmed sanktionsavgiften till 325 000 kronor”. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
sanktionsföreläggande-jays

Dela sidan:
Skriv ut: