Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vägrade hyresvärden tillträde till lägenheten – måste flytta

Nyheter
Publicerad: 2022-07-19 09:16
Illustrationsbild Foto: Scanpix

Hovrätten noterar att en hyresgäst vägrat en hyresvärd tillträde till en lägenhet vid upprepade tillfällen i samband med stambyte och renovering, trots att hyresvärden iakttagit gällande regler, frister och haft omfattande kontakter med mannen.
Mot bakgrund av detta har han åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att hyresavtalet inte kan förlängas.

Ett bostadsbolag yrkade att Hyres- och arrendenämnden i Västerås skulle förklara att hyresförhållandet med en 69-årig man, avseende en bostadslägenhet i Flen, upphörde att gälla den 30 april 2022.

Som skäl för uppsägningen anförde hyresvärden bristande sundhet, ordning och gott skick i boendet. Hyresgästen vägrade tillträde till prövningslägenheten i samband med att hyresvärden skulle utföra förbättringsarbeten. 

69-åringen bestred yrkandet och begärde uppskov med avflyttning till den 31 augusti 2022.

Avledde el från tvättstugan

Hyresnämnden konstaterade att hyresvärden visade att mannen underrättades om att de begärde tillträde till bostadslägenheten. Mannen medgav vid sammanträdet att han den 12 januari 2022 undertecknade ett meddelande om att hyresvärden begärde tillträde för att utföra arbeten i hans lägenheten men att tillträde ändå inte medgavs. Den omständigheten att mannen uppgav att tillträde skulle medges under vissa av honom uppställda förutsättningar, var inte en giltig ursäkt, poängterade nämnden.

Därtill hade mannen, trots rättelseanmodanden därom, inte flyttat sina blomlådor till insidan av balkongen. Han parkerade bilar på gräsmattan, målade gatubelysning utanför sin lägenhet, avledde el från tvättstugan till sin lägenhet samt skällde ut intressenter i samband med en visning av en annan lägenhet.

Sammantaget bedömde nämnden att hyresgästen hade åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hans avtal inte skäligen kunde förlängas. Hyresvärdens ansökan bifölls därmed. Slutligen ansåg nämnden att uppskov skulle meddelas till och med den 30 juni 2022.

Inga godtagbara skäl

69-åringen överklagade till Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle avslå hyresvärdens talan i hyresnämnden. 

Hovrätten noterar att hyresvärden begärde tillträde till prövningslägenheten den 9 november 2020 för att påbörja arbetena med stambytet med mera och att denna begäran delgavs hyresgästen den 24 juni 2020. De angivna reglerna och fristerna i 12 kap. 26 § jordabalken, JB, iakttogs alltså av hyresvärden. Det är, genom vittnesmål, också visat att hyresvärden hade omfattade kontakter med mannen för att säkerställa att arbetena kunde påbörjas det avsedda datumet men att han trots detta vägrade hyresvärden tillträde till lägenheten. Hyresgästen har inte anfört något godtagbart skäl för att han nekade hyresvärden tillträde. 

Av utredningen framgår att hyresvärden även i tiden efter den 9 november 2020 har försökt få tillträde till lägenheten vid upprepade tillfällen i samma syfte utan att lyckas och att arbetena i mannens lägenhet fortfarande inte har kunnat genomföras. Redan genom detta agerande har han åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att hyresavtalet, även med beaktande av vad han anfört om sina personliga förhållanden, skäligen inte bör förlängas.

Överklagandet ska alltså avslås. (Blendow Lexnova)

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: