Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Uppmanade kunden att uppge felaktiga inkomstuppgifter – varnas

Nyheter
Publicerad: 2021-01-08 07:56
Foto: Fredrik Sandberg/TT

En kundrådgivare investerade tillsammans med en kund i en fastighet. Kunden uppmanades bland annat av rådgivaren att uppge felaktiga inkomstuppgifter för att beviljas lån. Rådgivaren får en varning av Swedsecs disciplinnämnd.

Det är enligt Swedsecs disciplinnämnd inte visat att en licenshavare vilselett den som slutligen beviljade en kredit som en kund ansökt om för att, tillsammans med licenshavaren, köpa en fastighet. Det är dock klarlagt att licenshavaren brutit mot företagets regler om intressekonflikter och uppdrag utanför tjänster, och varnas därför.

Ett företag anmälde en anställd till Swedsecs disciplinnämnd och anförde bland annat att mannen dels agerat i strid med företagets regler om bisysslor och intressekonflikter, dels agerat vilseledande mot företaget. 

Investering i fastighet, avsedd för flyktingboende

En av företagets kunder meddelade i mars 2020 att han i en dom ålagts betala 440 000 kronor plus ränta och rättegångskostnader till den aktuella licenshavaren. 

Enligt kunden hade han tillsammans med licenshavaren investerat i en fastighet avsedd för flyktingboende. Fastigheten hade finansierats delvis via privata lån till kunden, upptagna i företaget. 

Av korrespondens mellan licenshavaren och kunden framgick dessutom att licenshavarens varit inblandad i driften av kundens verksamhet i ett aktiebolag samt att han krävt ersättning av kundens bolag för resor och arbetsinsats om 587 timmar under ett år. 

Beviljades lån om 1,6 miljoner kronor

I samband med köpet av fastigheten i december 2015 beviljades kunden ett lån på totalt 1 600 000 kronor. Enligt sms som kunden delgett företaget framgick att licenshavaren – i samband med köpet – instruerat kunden och kundens sambo att uppge inkomster som de inte har haft. Mannen har därtill beställt en värdering av fastigheten från företagets värderingsman. Denne avrådde från finansiering, men detta råd vidarebefordrade licenshavaren aldrig till den som slutligen beviljade krediten.

Genom utredningen är det enligt disciplinnämnden klarlagt att licenshavaren har medverkat till att bevilja ett lån till en kund med vilken licenshavaren haft en affärsförbindelse samt att han underlåtit att anmäla affärsrelationen till företaget i enlighet med de regler som finns. 

Genom att dölja ett negativt uttalande från värderingsmannen, lämna felaktiga inkomstuppgifter samt genom att låta transaktioner gå genom föräldrarnas konton i syfte att dölja sin medverkan i projektet har licenshavaren, enligt företaget agerat vilseledande. 

Påföljden stannar vid en varning

Eftersom företagets påståenden står mot licenshavarens förnekanden i dessa delar och det saknas ytterligare utredning kan anmälan i dessa delar emellertid inte läggas till grund för en disciplinåtgärd. 

Genom att bryta mot företagets regler om intressekonflikter och uppdrag utanför tjänsten – som har stöd bland annat i lag och Finansinspektionens föreskrifter – har licenshavaren dock åsidosatt sina skyldigheter som licenshavare. 

Med hänsyn till att just dessa överträdelser skedde år 2015 anser dock nämnden – ”om än med tvekan” – att påföljden kan stanna vid en varning. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
swedsec-varning

Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se