Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Två män döms till fängelse för näringspenningtvätt

Nyheter
Publicerad: 2021-01-07 09:41

Två män döms till fängelse för näringspenningtvätt efter investeringsbedrägerier där privatpersoner förmåtts att investera drygt 90 miljoner kronor i ett svenskt investmentbolag. En tredje man döms till villkorlig dom för bokföringsbrott.

En 50-årig man, som försvaras av advokat Jonas von Heidenstam, döms för bokföringsbrott till villkorlig dom och samhällstjänst i 50 timmar. Han frikänns från åtalet om grovt penningtvättsbrott.

En 60-årig man, som försvaras av advokat Viktor Carlberg, döms till två år och sex månaders fängelse för grovt näringspenningtvätt. Han meddelas även ett näringsförbud under en tid om tio år. Han frikänns från åtalet om grovt bokföringsbrott samt huvudyrkandet om grovt penningtvättsbrott.

Bulvan

Den 60-årige mannen beskrivs som en bulvan i domen som utfört åtgärder på uppdrag av en man som äger ett byggbolag med projekt i Turkiet. Den mannen är dock inte tilltalad i det aktuella målet.

Däremot döms byggentreprenörens son, en 25-årig man, som försvaras av advokat Henrik Olsson Lilja till två och ett halvt års fängelse för grov näringspenningtvätt. Men frikänns från huvudyrkandet om grovt penningtvättsbrott.

60-åringen har bland annat, på uppdrag av byggentreprenören, köpt in bolaget Investfinans och varit delaktig i att tillsätta styrelse och själv varit ledamot samt representant för bolaget inför Handelsbanken och Finansinspektionen.

Han har, på uppdrag av byggentreprenören, öppnat två konton i Handelsbanken samt haft ansvaret för Investfinans handlingar.

Investeringar om 90 miljoner kronor

Åklagaren Arne Fors, vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet på Åklagarmyndigheten, har påstått att 370 insättningar på sammanlagt drygt 90 miljoner kronor har gjorts av privatpersoner till Investfinans konton under perioden från och med den 5 november 2018 till och med den 14 mars 2019 samt att pengarna har härrört från brott eller brottslig verksamhet. 

Domstolen konstaterar att de uppgifter som Investfinans informerat investerarna om har varit felaktiga och bedrägliga. Det rör uppgifterna om att insättningar i bolaget täcks av en statlig insättningsgaranti och att bolaget står under tillsyn av svenska Finansinspektionen. 

”Utredningen i sin helhet talar starkt för att dessa vilseledande uppgifter har marknadsförts till privatpersoner i Europa och framförallt i Tyskland samt att privatpersonerna har investerat pengar baserat på denna felaktiga information. De kontrakt som privatpersonerna har erhållit och skrivit under har vidare innehållit bestämmelser som systematiskt har åsidosatts till privatpersonernas nackdel”, framgår det av domen.

Målsäganden ger samstämmig bild

Målsägandena har, enligt domstolen, gett en samstämmig bild av hur de har vilseletts att överföra pengar. I stort sett samtliga målsäganden har berättat hur de genom löften om fast avkastning, stora byggprojekt i Europa, statlig insättningsgaranti och tillsyn från svenska Finansinspektionen har vilseletts av personer som utgetts sig för att vara representanter från Investfinans att överföra stora summor pengar till Investfinans konton. 

Målsägandena har vidare berättat att utlovade räntor (med ett undantag) inte har betalats ut och att de inte har fått tillbaka några pengar efter att de har hävt kontrakten. 

Enligt domstolen är åklagarens utredning robust som styrker att det varit fråga om en brottslig verksamhet i form av investeringsbedrägerier.

”Tingsrätten finner sammantaget att det är ställt bortom rimligt tvivel att 370 insättningar på sammanlagt 90 107 635 kr har mottagits på Investfinans konton under perioden från och med den 5 november 2018 till och med den 14 mars 2019 samt att pengarna har härrört från brott eller brottslig verksamhet”. 

Kontrollerat konton

Tingsrätten skriver att det är styrkt att 60-åringen har gjort systematiska inloggningar och kontroller av konton vid tillfällen då transaktioner från privatpersoner har ägt rum och därmed att han har haft vetskap om att privatpersoner har överfört omfattande summor pengar till Investfinans. 

Tingsrätten anser även att det är styrkt att 25-åringen har arbetat för Investfinans, att han har mottagit och vidarebefordrat kontrakt mellan Investfinans och privatpersoner i framförallt Tyskland, att han har kommunicerat med bland annat sin far, byggentreprenören, avseende transaktionerna på Investfinans konton samt att han har gjort kontroller av insättningar, saldon och utlandsöverföringar på bolagets konton. 

När det gäller bokföringsbrottet som 50-åringen döms för har han hänvisat till att han trodde att det var byggentreprenören som skötte den delen alternativt att bokföringen sköttes av samma person som hade ansvaret för bokföringen i byggbolaget.

Bokföringsskyldigheten

Domstolen konstaterar att 50-åringens underlåtenhet att förvissa sig om att bokföringsskyldigheten uppfylldes är att betrakta som oaktsam och han kan därför inte undgå ansvar för denna oaktsamhet. Åklagaren rubricerade bokföringsbrottet som grovt medan domstolen anser att gärningen ska rubriceras som bokföringsbrott av normalgraden.

Privatpersonerna som har gjort insättningar i investmentbolaget har efter insättningarna lämnat in polisanmälningar samt krav på återbetalning till Handelsbanken. Målsägandens skadeståndsyrkanden i målet avslås. Domstolen skriver att det inte finns något uttryckligt stöd för en direkt möjlighet att ådöma en som döms för näringspenningtvätt skadeståndsansvar.

”I förarbetena beskrivs att straffansvaret inte tar sikte på befattning med egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet, utan på ett klandervärt risktagande. Det klandervärda risktagandet kan visserligen  delvis försvåra för den brottsutsatte att få uppkommen skada reparerad men, som utgångspunkt, inte i samma utsträckning”. 

Samtliga försvarare beviljades arvoden om cirka 1 miljon kronor för cirka 500 timmars arbete.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
näringspenningtvätt

Dela sidan:
Skriv ut: