Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Trots kritiken från JO – Trafikverkets resonemang innebär att minst en grundlag behöver ändras”

Krönikor
Publicerad: 2014-09-30 09:00

KRÖNIKA – av Carl Larsson, reporter på SVT

 

Våren 2013 begärde SVT Sörmland uppgifter från Trafikverkets fartkameror på en vägsträcka öster om Enköping. Syftet med vår begäran var att granska polisbilarnas hastigheter i samband med den biljakt som föregick dödsolyckan vid Hjulstabron där två unga män berövades livet efter att vakt­havande befäl beordrat broöppning.

I stället för att lämna ut uppgifterna kontaktade Trafikverket Uppsalapolisen som sedan begärde samma material som SVT. Därmed blev uppgifterna hemliga med hänvisning till för­under­söknings­­­sekretessen.

Nyligen riktade Justitieombudsmannen kritik mot Trafikverkets agerande. Verket är miss­nöjt med detta och vill att det ska vara möjligt att kontrollera med polisen i vissa fall innan handlingar lämnas ut till allmänheten. Detta för att undvika att förundersökningar skadas. Uttalandet fram­förs av Trafikverkets ställföreträdande chefsjurist i en artikel på fack­förbundet ST:s sajt publikt.se.

Justitieombudsmannen konstaterar att Trafikverket var väl medvetet om att uppgifterna från hastig­hets­­­­kamerorna inte omfattades av sekretess. Det framgår av det mejl som Trafikverkets sam­ordnare skickade till Uppsalapolisen i vilket utred­aren erbjuds att begära in materialet i syfte att skapa förundersökningssekretess. Sam­ord­naren frågar dock inte utredaren om ett utlämnande till SVT skulle skada förundersökningen.

Om man nu visste att uppgifterna inte omfattades av sekretess fanns det väl ingen anledning att råd­göra med polisen? Det är minst sagt svårt att förstå Trafikverkets resonemang.

”Det är möjligt att JO har formellt rätt. Men det ställer till praktiska problem för oss”, säger Trafikverkets ställföreträdande chefsjurist till Publikt.

Att offentliga uppgifter ska lämnas ut är ingen formalitet. Och eventuella praktiska problem som Trafikverket upplever är fullkomligt irrelevanta. Det finns an­ledning att fråga sig vilket intresse Trafikverket anser sig tjäna i första hand? Allmänheten eller polisen?

Trafikverkets argumentation är – vågar jag påstå – ”synnerligen anmärkningsvärd” som det heter på det språk jurister använder. Översatt till vanlig svenska närmast ”alldeles åt helvete vansinnig”. Det är svårt att tolka resone­manget som annat än att Trafikverket anser att inte bara en, utan möjligen två grundlagar, måste ändras. (Som om inte detta vore nog skulle dessutom delar av 6 kap. i offentlighets- och sekretesslagen behöva skrivas om.)

Att myndigheter i stället för att självständigt fatta beslut i sin myndighetsutövning ska hämta in god­­­­­kännande från polis rimmar illa med regeringsformens bestämmelse om förvaltnings­myndig­heternas självständighet.

Vidare innebär det ett inte så litet ingrepp i ytterligare en av den svenska demokratins hörnstenar: Offentlighetsprincipen. Och ja – jag har god anledning att använda inledande versal. Rätten att ta del av allmänna handlingar har nämligen funnits i Sverige sedan år 1766. Den rensar undan korrup­­tion, breder väg för massmedial granskning och ger medborgarna makt.

Hur var det då med hastighetsdatan som SVT inte fick ta del av?

Jo, när uppgifterna väl gjordes offentliga i samband med att åtal väcktes mot vakthavande befäl visade det sig att polisbilarna körde i höga hastigheter och med litet avstånd till de jagade männen. Omständigheter som kan ha bidragit till den tragiska utgången. Det hade inte alls varit fråga om något efterföljande på avstånd som Uppsalapolisen uppgav till SVT. Men med benägen hjälp från Trafikverket lyckades man mörklägga detta. Genom att inte rapportera in bil­jakten till Rikspolisstyrelsen bröt Uppsalapolisen dessutom mot gällande föreskrifter.[1]

Hör förhandsgranskning som Trafikverket propagerar för verkligen hemma i Sverige? Eller är det något vi förknippar med betydligt mindre demokratiska stater?

 

——-

Aktuella lagrum

12 kap. Regeringsformen

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

2 kap. Tryckfrihetsförordningen

12 § Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Handling får även skrivas av, avbildas eller tagas i anspråk för ljudöverföring. Kan handling ej tillhandahållas utan att sådan del därav som icke får lämnas ut röjes, skall den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia. […]

6 kap. Offentlighets- och sekretesslagen

4 § En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.


[1] 14 §, jfr 7 § RPSFS 2011:14, FAP 104-1

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: