Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Trots konstaterad trängsel – inget vite för Göteborgskrog

Nyheter
Publicerad: 2020-10-16 10:28
Foto: Helena Landstedt / TT

Trots konstaterad trängsel och risk för smittspridning anser förvaltningsrätten att tre beslut om vitesföreläggande mot en Göteborgskrog ska upphävas.
Detta eftersom de varit alltför oklara och inte tillräckligt preciserade och i ett fall formulerats utöver lagtextens lydelse.

Efter flertalet besök på den aktuella krogen i centrala Göteborg kunde miljö- och klimatnämnden konstatera att det förekom stor trängsel och risk för smittspridning i lokalen.
Nämnden utfärdade därför flera beslut med vitesförelägganden avseende åtgärder för att förhindra trängsel, begränsning av öppettider samt att inspektörer från nämnden ska ges omedelbart tillträde till krogen.

Restaurangen överklagade senare tre beslut som nu prövats i tre olika mål vid förvaltningsrätten – som nu konstaterar att de varit alltför oklara och inte tillräckligt preciserade.

Fick inte begränsa öppettiderna med fem timmar

Förvaltningsrätten konstaterar att myndigheternas förelägganden eller förbud som förenats med viten ”måste vara utformade på ett så tydligt och klart sätt att den som föreläggandet riktar sig till måste få helt klart för sig vad som fordras för att vitet inte ska kunna dömas ut”.
Eftersom åtgärden är ingripande och kan medföra ytterligare rättsverkningar mot den enskilde, utöver ett eventuellt vite, ställs därför höga krav på såväl förutsägbarhet som tydlighet och rättssäkerhet.

I de nu aktuella fallen handlar det om en restaurang där det befinner sig människor i ständig rörelse och där vitesföreläggandet ska reglera hur restaurangen ska agera i en mängd olika situationer för att undvika att trängsel mellan restauranggästerna uppstår.

Med hänsyn till, bland annat, de höga krav på tydlighet och precision som uppställs i praxis anser förvaltningsrätten att föreläggandet om att restaurangen skulle vidta åtgärder för att förhindra trängsel var ”alltför oklart och inte tillräckligt preciserat och att nämndens beslut därför skulle upphävas”.

Inte upprätthållit legalitetsprincipen

Förvaltningsrätten slår också fast att nämndens beslut att begränsa restaurangens öppettider med fem timmar var skulle upphävas.

När det handlar om vitesföreläggandet kopplat till omedelbart tillträde för nämnden konstaterar rätten att detta föranletts av att en inspektör fått vänta 1 minut och 30 sekunder innan hen släpptes in och understryker att det är självklart att en tillståndsmyndighet måste ges tillstånd i direkt anslutning till sitt besök.
Dock anser förvaltningsrätten att legalitetsprincipen inte upprätthållits eftersom föreläggandets formulering om omedelbart tillträde är mera långtgående än lagtextens formulering om rätt att få tillträde.

Föreläggandet kunde därför inte läggas till grund för beslut om vitesföreläggande.


Dela sidan:
Skriv ut: